Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen op de sport (Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal wijzigingen aan te brengen in de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen op de sport;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de kansspelbelasting wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen e tot en met g tot g tot en met i worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • e. de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet op de kansspelen ten aanzien van de onder die vergunning aangeboden sportweddenschappen en degene die opbrengst geniet van zonder een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet op de kansspelen aangeboden sportweddenschappen in Nederland;

  • f. de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet op de kansspelen ten aanzien van de onder die vergunning aangeboden totalisator en degene die opbrengst geniet van zonder een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet op de kansspelen aangeboden totalisatoren in Nederland;.

2. Onderdeel g (nieuw) komt te luiden:

  • g. de gerechtigden tot de prijzen van binnenlandse kansspelen, niet zijnde kansspelen die vallen onder onderdeel a, b, c, d, e of f;.

3. Onderdeel h (nieuw) komt te luiden:

  • h. de in Nederland wonende of gevestigde gerechtigden tot de prijzen van buitenlandse kansspelen, niet zijnde:

    • 1°. casinospelen, kansspelautomatenspelen, sportweddenschappen en totalisatoren die worden gehouden of georganiseerd door natuurlijke personen of door lichamen van wie er een of meer wonen, onderscheidenlijk zijn gevestigd, in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

    • 2°. kansspelen op afstand;.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «met uitzondering van kansspelen waarvoor op grond van een andere titel dan titel Vb van de Wet op de kansspelen een vergunning is verleend» vervangen door «met uitzondering van promotionele kansspelen en kansspelen waarvoor op grond van een andere titel dan titel Vb van de Wet op de kansspelen een vergunning is verleend».

2. In het vijfde lid wordt «dergelijke casinospelen, maar met uitzondering van bingo» vervangen door: dergelijke casinospelen.

C

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «artikel 1, onderdeel a, b, c of d» vervangen door «artikel 1, onderdeel a, b, c, d, e of f».

2. In onderdeel b wordt «artikel 1, onderdeel e of f» vervangen door «artikel 1, onderdeel g of h».

3. In onderdeel c wordt «artikel 1, onderdeel g» vervangen door «artikel 1, onderdeel i».

D

In artikel 4, eerste lid, wordt «onderdeel e of f« vervangen door «onderdeel g of h».

E

In artikel 5, tweede lid, wordt «artikel 1, onderdeel e» vervangen door «artikel 1, onderdeel g».

F

In artikel 5a, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 1, onderdeel a, b, c of d» vervangen door «artikel 1, onderdeel a, b, c, d, e of f».

G

In artikel 6, eerste lid, wordt «artikel 1, onderdeel e» vervangen door «artikel 1, onderdeel g».

H

In artikel 8, eerste lid, wordt «artikel 1, onderdeel f» vervangen door «artikel 1, onderdeel h».

I

In artikel 8a, eerste lid, wordt «artikel 1, onderdeel g» vervangen door «artikel 1, onderdeel i».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 19 december 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

Uitgegeven de achtentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 031

Naar boven