Besluit van 18 juni 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XIII, onderdeel F, van de Verzamelwet SZW 2021;

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2021, nr. 2021-0000090040;

Gelet op artikel XXI van de Verzamelwet SZW 2021,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel XIII, onderdeel F, van de Verzamelwet SZW 2021 treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juni 2021

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit treedt artikel XIII, onderdeel F, van de Verzamelwet SZW 2021 met ingang van 1 juli 2021 in werking. Dit betreft een wijziging van artikel 18p, zevende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Daarmee treedt tegelijkertijd het Besluit van 26 mei 2021 tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verstrekking van gegevens aan sociale partners ten behoeve van cao-toezicht en certificering (Stb. 2021, 258) in werking. Op grond van artikel II van dat besluit treedt het namelijk in werking op het tijdstip waarop artikel XIII, onderdeel F, van de Verzamelwet SZW 2021 in werking treedt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven