Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2020, 241Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 6 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2020, nr. 2020-0000092866;

Gelet op artikel IV van de Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens en artikel 20 van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 2020, 239) en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Stb. 2020, 240) treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juli 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Uitgegeven de dertiende juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 2020, 239) en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Stb. 2020, 240) geregeld. In artikel IV van de Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens en artikel 20 van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening is geregeld dat die wet en dat besluit op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. Dit besluit regelt dat die wet en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening op hetzelfde tijdstip in werking treden, te weten 1 januari 2021.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark