Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2019-319".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W13.19.0131/III
Behandeld dossier 33841;3
Behandeld dossier 34700;34
Behandeld dossier 35093;A
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-10-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3.2.5 van de Wet langdurige zorg, en 2.1.4, vierde lid, onderdeel b, 2.1.4a, derde en vierde lid, en vijfde lid, onderdeel b, en zevende lid, 2.1.4b, derde lid, 8.3, zesde lid, en 8.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Identifier stb-2019-319
Jaargang 2019
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-10-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 319
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 4 oktober 2019, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de verdere doorvoering van het abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, de aanpassing van de bijdragesystematiek voor persoonsgebonden budgetten voor beschermd wonen en het regelen van een bevoegdheid voor het inkorten van de termijn waarover de bijdrage wordt geïnd of kwijtschelden van een bijdrage in het geval een verzuim in het opleggen daarvan niet aan de verzekerde of cliënt te wijten is
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-10-17