Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op bekrachtiging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) noodzakelijk is enige wijzigingen aan te brengen in Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 52 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 53

Deze afdeling geldt niet ten aanzien van overeenkomsten van goederenvervoer als bedoeld in artikel 370, eerste lid.

B

In artikel 217, eerste lid, onder a, wordt «artikel 461 gelezen met artikel 462» vervangen door: het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42).

C

In artikel 227, tweede lid, wordt «de artikelen 490, 955 of 574» vervangen door: artikel 48 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) of de artikelen 955 of 574.

D

In artikel 260, tweede lid, wordt «cognossementen» vervangen door: vervoerdocumenten of elektronische vervoerbestanden.

E

Na artikel 366 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 367

Indien de artikelen 4, 19 en 20 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) van toepassing zijn, blijven de artikelen 361 tot en met 366 buiten toepassing.

F

Voor artikel 370 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 369

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. «Verdrag»:

het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42).

b. «vervoerder», «uitvoerende partij», «maritieme uitvoerende partij», «afzender», «documentaire afzender», «geadresseerde», «houder», «zeggenschap», «partij met zeggenschap» , «vervoerdocument», «niet-verhandelbaar vervoerdocument», «elektronisch vervoerbestand», «niet-verhandelbaar elektronisch vervoerbestand» en «schip»:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Verdrag.

c. «verhandelbaar vervoerdocument» en «verhandelbaar elektronisch vervoerbestand»:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Verdrag. Voor de toepassing van de artikelen 417, 441, 462, 481, 482, en 488 wordt onder «verhandelbaar vervoerdocument» en «verhandelbaar elektronisch vervoerbestand» tevens verstaan een niet-verhandelbaar vervoerdocument dat aangeeft dat het dient te worden overhandigd teneinde aflevering van de goederen te verkrijgen.

G

In artikel 370, eerste lid, vervalt «aan boord van een schip» en wordt in het eerste lid «uitsluitend over zee» vervangen door: over zee of op andere wijze in aanvulling op het vervoer over zee».

H

Artikel 371 komt te luiden:

Artikel 371

  • 1. Op de overeenkomst van goederenvervoer als bedoeld in artikel 370, eerste lid, die niet of voor zover deze niet onder het toepassingsgebied van het Verdrag valt, is het Verdrag, met uitzondering van de artikelen 1, eerste lid, 4 tot en met 7, 19, 20, 66 tot en met 78 en 87 tot en met 96 van het Verdrag, van overeenkomstige toepassing.

  • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen partijen de toepassing van het Verdrag geheel of gedeeltelijk uitsluiten indien er sprake is van een overeenkomst van goederenvervoer als bedoeld in artikel 370, eerste lid, die op grond van artikel 6 van het Verdrag niet of voor zover deze niet onder het toepassingsgebied van het Verdrag valt.

  • 3. In afwijking van het eerste lid kunnen partijen de toepassing van het Verdrag geheel of gedeeltelijk uitsluiten indien er sprake is van een overeenkomst van goederenvervoer als bedoeld in artikel 370, eerste lid, waarbij de plaats van inontvangstneming, de haven van inlading, de plaats van aflevering en de haven van lossing niet zijn gelegen in een staat die partij is bij het Verdrag.

I

De artikelen 372, 377 tot en met 379, 381 tot en met 388, 391, 397, 399, 411 tot en met 416, 421, 423, 440, 442, 461, 483, 490, 492 en 493 komen te vervallen.

J

Artikel 380 komt te luiden:

Artikel 380

De bevrachter wordt mede verbonden door en kan rechten ontlenen aan een rechtshandeling, die de kapitein ingevolge het eerste lid van dit artikel verricht. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst nemen van een verklaring begrepen.

K

Artikel 392 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «ter beschikking van de vervoerder zijn gesteld» ingevoegd: als bedoeld in artikel 27 van het Verdrag.

2. In het vijfde lid wordt «Onder voorbehoud van het derde lid van artikel 383» vervangen door: Onder voorbehoud van het tweede lid van artikel 30 van het Verdrag.

3. Onder vernummering van het zesde lid tot het zevende lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

  • 6. Is bij het verstrijken van de tijd, waarbinnen de zaken ter beschikking van de vervoerder moeten zijn gesteld, door welke oorzaak dan ook, niet of slechts gedeeltelijk voldaan aan de in artikel 29 van het Verdrag genoemde verplichting van de afzender, dan zijn het tweede, derde, vierde en vijfde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

L

Artikel 394 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en het derde lid komen te vervallen.

2. De aanduiding «2» voor de tekst vervalt.

3. Na «de hem gedane opgaven» wordt ingevoegd: als bedoeld in artikel 29 van het Verdrag.

M

Artikel 395 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste, derde en vierde lid komen te vervallen.

2. De aanduiding «2» voor de tekst en «uit hoofde van de artikelen 387, 388 en 389» vervallen.

N

Artikel 398 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid en het zesde lid komen te vervallen.

2. Het tweede tot en met het vijfde lid worden vernummerd tot het eerste tot en met het vierde lid en het zevende lid wordt vernummerd tot het vijfde lid.

3. In het eerste lid (nieuw) wordt telkens «de in het eerste lid bedoelde maatregel» vervangen door: een maatregel als bedoeld in artikel 15 van het Verdrag, wordt telkens na «de vervoerder» ingevoegd «of de uitvoerende partij» en wordt «cognossement» vervangen door: vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand.

4. In het derde lid (nieuw) wordt «de waarden ter bestemming en ter plaatse van de aflevering, als bedoeld in de tweede volzin van het tweede lid van artikel 388» vervangen door: de waarden ter bestemming en ter plaatse van de aflevering, als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het Verdrag.

5. In het vierde lid (nieuw) vervalt «op grond van de eerste zin van het eerste lid of» en wordt «De artikelen 490 en 491» vervangen door: De artikelen 48 van het Verdrag en artikel 491.

6. In het vijfde lid (nieuw) wordt «het eerste lid van dit artikel» vervangen door: artikel 15 van het Verdrag.

O

Artikel 410 komt te luiden:

Artikel 410

Indien een overeenkomst van goederenvervoer als bedoeld in artikel 370, eerste lid, is gesloten die niet of voor zover deze niet tevens onder het toepassingsgebied van het Verdrag valt is gesloten en er bovendien een vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand is afgegeven, wordt de rechtsverhouding tussen de vervoerder en de afzender door de bedingen van de overeenkomst van goederenvervoer beheerst.

P

In artikel 417 wordt «cognossement» vervangen door: verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand.

Q

Aan artikel 422 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de lossing van de zaken.

R

Artikel 424 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na «de afzender» ingevoegd «, de documentaire afzender, de partij met zeggenschap» en wordt «cognossement» vervangen door: vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand.

2. In het vierde lid wordt «Het derde, het vierde en het vijfde lid van artikel 398» vervangen door: Het tweede, het derde en het vierde lid van artikel 398.

S

In artikel 425, vijfde lid, wordt «Het derde, het vierde en het vijfde lid van artikel 398» vervangen door: Het tweede, het derde en het vierde lid van artikel 398.

T

In artikel 426, vijfde lid, wordt «Het derde, het vierde en het vijfde lid van artikel 398» vervangen door: Het tweede, het derde en het vierde lid van artikel 398.

U

Artikel 441 komt te luiden:

Artikel 441

Indien een verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is afgegeven, hebben uitsluitend de regelmatige houder daarvan, tenzij hij niet op rechtmatige wijze houder is geworden, diens volmachtgever of lastgever en degene aan wie de vervoerder de zaken heeft afgeleverd op grond van artikel 47, lid 2, onder b, van het Verdrag jegens de vervoerder onder het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand of de maritieme uitvoerende partij het recht om schadevergoeding te vorderen wegens verlies van of schade aan de zaken, alsmede voor vertraging in de aflevering daarvan.

V

In artikel 460 wordt «cognossement» vervangen door: verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand.

W

Artikel 462 komt te luiden:

Artikel 462

  • 1. De vervoerder voor wie een ander een vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand ondertekende, is daaraan niet gebonden, indien hij bewijst dat degene die het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand voor hem ondertekende daarbij de grenzen van zijn bevoegdheid overschreed. Desalniettemin is degene voor wie een ander ondertekende, aan de bepalingen in het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand gebonden, indien de rechthebbende bewijst dat op het ogenblik van uitgifte van het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand op grond van een verklaring of gedraging van degene voor wie is ondertekend, redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat ondertekening bevoegd plaatsvond.

  • 2. In afwijking van het eerste lid wordt de rederij voor wie haar boekhouder een vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand ondertekende, gebonden aan de bepalingen in het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand indien haar boekhouder door ondertekening de grenzen van zijn bevoegdheid overschreed, doch zij wordt niet gebonden jegens de afzender of documentaire afzender die op het ogenblik van uitgifte van het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand wist dat de boekhouder de grenzen van zijn bevoegdheid overschreed.

  • 3. In afwijking van het eerste lid wordt de vervoerder gebonden aan de bepalingen in het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand, indien de kapitein door ondertekening van een vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand of door een ander de bevoegdheid te geven dit namens hem te ondertekenen de grenzen van zijn bevoegdheid overschreed, doch hij wordt niet gebonden jegens de afzender of documentaire afzender die op het ogenblik van uitgifte van het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand wist dat de kapitein de grenzen van zijn bevoegdheid overschreed.

  • 4. Het derde lid vindt eveneens toepassing indien degene die namens de kapitein een vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand ondertekende, daarbij de grenzen van zijn bevoegdheid overschreed.

X

In artikel 480, eerste lid, wordt «ingevolge artikel 461» vervangen door «die op grond van het Verdrag als vervoerder wordt aangemerkt» en wordt «de ondertekening van het cognossement of de afgifte van het formulier» vervangen door: de ondertekening van het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand.

Y

Artikel 481 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te vervallen.

2. In het tweede lid wordt «Hij is gerechtigd» vervangen door: De houder van het verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is gerechtigd.

3. De aanduiding «2» voor de tekst vervalt.

Z

Artikel 482 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het artikel wordt telkens «cognossement» vervangen door: verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand.

2. De laatste zin van het eerste lid komt te vervallen.

AA

In artikel 484, eerste lid, wordt «met inachtneming van artikel 440» vervangen door: met inachtneming van artikel 50, eerste lid, onder b van het Verdrag.

BB

In artikel 488 wordt «,indien een cognossement is afgegeven, de in artikel 441 bedoelde houder daarvan,» vervangen door: de houder van een verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand die niet de afzender is en die een recht uitoefent uit hoofde van de overeenkomst van goederenvervoer.

CC

Artikel 491 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «In geval van toepassing van artikel 490» vervangen door: In geval van toepassing van artikel 48 van het Verdrag.

2. In het tweede lid wordt «cognossement» vervangen door: vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand.

DD

In artikel 496, tweede lid, wordt «het bedrag genoemd in het eerste lid van artikel 388» vervangen door: de bedragen genoemd in de artikelen 59 en 60 van het Verdrag.

EE

In artikel 510, eerste lid, wordt «de artikelen 378, 387, 388 tweede lid, 389, 394 eerste en tweede lid, 395, 396, 398, 488 tot en met 491 en 493 tot en met 496» vervangen door: de artikelen 389, 394 eerste en tweede lid, 395, 396, 398, 488, 489, 491 en 494 tot en met 496 en de artikelen 11, 22, 23, zesde lid, 48 en 59 tot en met 61 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42).

FF

In artikel 827, eerste lid, onder a, wordt «artikel 461» vervangen door: het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42).

GG

In artikel 837, tweede lid, wordt «de artikelen 490, 955 of 574» vervangen door: de artikelen 955 of 574 of artikel 48 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42).

HH

Artikel 1712 komt te luiden:

Artikel 1712

In afwijking van deze afdeling, geldt hoofdstuk 13 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) voor het instellen van rechtsvorderingen die voortvloeien uit een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van dit verdrag indien er sprake is van een overeenkomst van goederenvervoer als bedoeld in artikel 370, eerste lid, tenzij er sprake is van een overeenkomst als bedoeld in artikel 371, tweede lid en partijen anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL II

Artikel 162, eerste lid, van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek komt te luiden:

  • 1. Bij vervoer van zaken onder cognossement, verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand als bedoeld in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) wordt de vraag wie vervoerder is onder het cognossement, het verhandelbaar vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand als bedoeld in dit verdrag, als ook de vraag wie drager is van de uit het cognossement, het verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand als bedoeld in dit verdrag voortvloeiende rechten en verplichtingen jegens de vervoerder, beantwoord naar het recht van de staat waarin de haven is gelegen, waar uit hoofde van de overeenkomst moet worden gelost, ongeacht een door de partijen bij de vervoerovereenkomst gedane rechtskeuze.

ARTIKEL III

In artikel 627 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt «artikel 481 tweede lid» vervangen door «artikel 481».

ARTIKEL IV

In artikel 329bis van het Wetboek van Strafrecht wordt na «cognossement» ingevoegd: , verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand.

ARTIKEL V

Deze wet is slechts van toepassing ten aanzien van overeenkomsten van goederenvervoer die zijn gesloten na de inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL VII

Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet Rotterdam Rules.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 3 juli 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de vierde september 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 991

Naar boven