Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2019, 226Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 juni 2019 tot inwerkingtreding van artikel V van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2019, nr. 2019-85791, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel XII, onderdeel a, van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel V van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2019

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel V van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019.

Artikel V van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 treedt in werking met ingang van 1 juli 2019. Genoemd artikel V bevat enkele wijzigingen in de Wet belasting zware motorrijtuigen, conform de overeenkomstige aanpassingen in het Eurovignetverdrag1 ingevolge het protocol van 6 december 2017 tot wijziging van het Eurovignetverdrag.2 Voornaamste wijziging is de verhoging en sterkere differentiatie naar EURO-klasse van de tarieven van het Eurovignet, dat in Nederland wordt geheven in de vorm van de belasting zware motorrijtuigen.

De ratificatie van het wijzigingsprotocol door de betrokken verdragslanden is afgerond op 30 april 2019.3 Dit betekent dat het protocol in werking is getreden met ingang van 1 mei 2019, waarna de nieuwe tarieven voor de categorieën EURO 0 tot en met EURO IV en voor het dagtarief in werking zullen treden met ingang van 1 juli 2019.

Nu artikel V van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 in werking treedt met ingang van 1 juli 2019, treedt de beperkte verhoging van de tarieven voor vrachtauto’s in de categorie EURO V in werking met ingang van 1 januari 2020. Dit is geregeld in artikel VI en artikel XII, onderdeel b, van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb 1994, 69).

X Noot
2

Trb 2018, 2