Wet van 9 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan de definitie van bemiddelen in artikel 1:1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. het in de uitoefening van beroep of bedrijf op basis van criteria die een cliënt via een website of andere media kiest, verstrekken van informatie aan een cliënt over een of meer financiële producten, met uitzondering van een financieel instrument of het opstellen van een ranglijst van het desbetreffende financieel product, met inbegrip van prijsvergelijkingen of productvergelijkingen, of het verstrekken van een korting op de premie of de rente, indien de cliënt via een website of andere media het desbetreffende financieel product kan afsluiten;

2. De definitie van richtlijn verzekeringsbemiddeling vervalt.

3. In de alfabetische rangschikking wordt een definitie ingevoegd, luidende:

richtlijn verzekeringsdistributie:

richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26);

B

Artikel 1:21 komt te luiden:

Artikel 1:21

Deze wet is niet van toepassing op:

 • a. bemiddelen in verzekeringen, voorzover:

  • 1°. incidenteel advies wordt verstrekt aan een cliënt in de context van een andere hoofdberoepswerkzaamheid dan bemiddelen in verzekeringen;

  • 2°. beroepshalve schadegevallen worden afgehandeld voor een verzekeraar; of 3°. het schaderegeling en schade-expertise betreft.

 • b. financiële diensten met betrekking tot verzekeringen ter dekking van risico’s of met betrekking tot verplichtingen die zijn gelegen in een staat die geen lidstaat is.

C

Aan artikel 1:58 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. Indien onmiddellijk optreden noodzakelijk is om de rechten van de cliënt te beschermen, kan de toezichthouder in afwijking van het tweede lid het besluit nemen dat een betrokken bemiddelaar in verzekeringen of herverzekeringsbemiddelaar met zetel in een andere lidstaat niet meer mag bemiddelen in Nederland.

D

Artikel 1:59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «beleggingsonderneming, betaalinstelling, elektronischgeldinstelling, herverzekeraar» vervangen door: beleggingsonderneming, bemiddelaar in verzekeringen, betaalinstelling, elektronischgeldinstelling, herverzekeraar, herverzekeringsbemiddelaar.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Indien niet of onvoldoende gevolg is gegeven aan de aanwijzing, kan de toezichthouder, na die toezichthoudende instantie daarvan in kennis te hebben gesteld, het besluit nemen dat de betrokken beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een icbe, beleggingsonderneming, bemiddelaar in verzekeringen, betaalinstelling, elektronischgeldinstelling, herverzekeraar, herverzekeringsbemiddelaar, bank, levensverzekeraar, premiepensioeninstelling of schadeverzekeraar geen nieuwe overeenkomsten mag afsluiten respectievelijk niet meer mag bemiddelen in die andere lidstaat.

E

In artikel 1:94 wordt onder vernummering van het derde lid tot vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onverminderd het eerste lid kan een waarschuwing of verklaring worden gepubliceerd ter zake van een voorschrift, gesteld bij of krachtens het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, indien die overtreding is gerangschikt in de derde boetecategorie, bedoeld in artikel 1:81, tweede lid, en is begaan door een bemiddelaar in verzekeringen of verzekeraar en de overtreding betrekking heeft op een verzekering met een beleggingscomponent.

F

Artikel 1:107, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen f tot en met p tot h tot en met r worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • f. de lidstaten waarnaar een ingeschreven verzekeraar bevoegd is diensten te verlenen en de namen van de natuurlijke personen die het beleid van de verzekeraar bepalen;

 • g. de lidstaten waarnaar een ingeschreven herverzekeringsbemiddelaar bevoegd is diensten te verlenen en de namen van de natuurlijke personen die het beleid van de herverzekeringsmiddelaar bepalen;.

2. Onderdeel h (nieuw) komt te luiden:

 • h. de lidstaten waarin een ingeschreven bemiddelaar in verzekeringen bevoegd is te bemiddelen en de namen van de natuurlijke personen die het beleid van de bemiddelaar bepalen;.

G

In artikel 2:76, vierde lid, wordt «artikel 2:81, tweede lid» vervangen door: artikel 2:81, tweede en derde lid.

H

Artikel 2:77, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Artikel 2:75, eerste lid, is niet van toepassing op bemiddelaars in verzekeringen of herverzekeringsbemiddelaars die in een andere lidstaat zijn geregistreerd in de zin van artikel 3 van de richtlijn verzekeringsdistributie, voor zover is voldaan aan artikel 2:84.

I

Artikel 2:81 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «voldoen aan deze wet» vervangen door: voldoen aan het bij of krachtens deze wet bepaalde.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op bemiddelaars in verzekeringen die bemiddelen voor een bemiddelaar in verzekeringen met een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, of, indien het niet om onderling concurrerende verzekeringen gaat, meerdere bemiddelaars in verzekeringen met een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid.

J

In artikel 2:82, tweede lid, wordt «richtlijn verzekeringsbemiddeling» vervangen door «richtlijn verzekeringsdistributie» en wordt «artikel 2:84, tweede lid» vervangen door: artikel 2:84.

K

Artikel 2:84 komt te luiden:

Artikel 2:84

 • 1. Een bemiddelaar in verzekeringen met zetel in een andere lidstaat kan overgaan tot het verlenen van diensten vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor binnen een maand na de mededeling, bedoeld in artikel 6, tweede lid, eerste alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie, door de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat of zodra de bemiddelaar in verzekeringen de informatie heeft ontvangen over de in Nederland geldende voorwaarden om redenen van algemeen belang, bedoeld in artikel 6, tweede lid, tweede alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie.

 • 2. Een bemiddelaar in verzekeringen met zetel in een andere lidstaat kan overgaan tot het verlenen van diensten door middel van het verrichten van diensten naar Nederland onmiddellijk na de mededeling, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie, door de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat.

L

In artikel 2:88 wordt «richtlijn verzekeringsbemiddeling» vervangen door «richtlijn verzekeringsdistributie» en wordt «artikel 2:90, tweede lid» vervangen door: artikel 2:90.

M

Artikel 2:90 komt te luiden:

Artikel 2:90

Artikel 2:84 is van overeenkomstige toepassing op herverzekeringsbemiddelaars met zetel in een andere lidstaat die voornemens zijn vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland te herverzekeringsbemiddelen.

N

In artikel 2:93a wordt «richtlijn verzekeringsbemiddeling» vervangen door: richtlijn verzekeringsdistributie.

O

Artikel 2:94a komt te luiden:

Artikel 2:94a

 • 1. Een verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie met zetel in een andere lidstaat kan overgaan tot het optreden als gevolmachtigde agent vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor binnen een maand na de mededeling, bedoeld in artikel 6, tweede lid, eerste alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie, door de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat of zodra de verzekeringstussenpersoon de informatie heeft ontvangen over de in Nederland geldende voorwaarden om redenen van algemeen belang, bedoeld in artikel 6, tweede lid, tweede alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie.

 • 2. Een verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie met zetel in een andere lidstaat kan overgaan tot het optreden als gevolmachtigde agent door middel van het verrichten van diensten naar Nederland onmiddellijk na de mededeling, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie, door de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat.

P

Artikel 2:125 komt te luiden:

Artikel 2:125

 • 1. Een bemiddelaar in verzekeringen met zetel in Nederland die een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, heeft en voornemens is vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor te bemiddelen in verzekeringen stelt de Autoriteit Financiële Markten in kennis van zijn voornemen.

 • 2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.

 • 3. Uiterlijk een maand na ontvangst van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, stuurt de Autoriteit Financiële Markten deze gegevens door aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar in verzekeringen voornemens is te bemiddelen in verzekeringen, tenzij de bedrijfsvoering of financiële positie van de bemiddelaar in verzekeringen niet toereikend is. Indien de gegevens niet worden doorgestuurd aan de betrokken toezichthoudende instantie deelt de Autoriteit Financiële Markten dit mede aan de bemiddelaar in verzekeringen.

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten deelt de bemiddelaar in verzekeringen mee dat de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar voornemens is te bemiddelen in verzekeringen de gegevens heeft ontvangen.

 • 5. Voor zover van toepassing deelt de Autoriteit Financiële Markten binnen een maand na de mededeling, bedoeld in het vierde lid, de bemiddelaar in verzekeringen de voorwaarden om redenen van algemeen belang mee die van toepassing zijn op het bemiddelen in verzekeringen in de betrokken lidstaat.

 • 6. Een bemiddelaar in verzekeringen kan een maand na ontvangst van de mededeling, bedoeld in het vierde lid, of zodra hij de mededeling bedoeld in het vijfde lid heeft ontvangen, overgaan tot het bemiddelen in verzekeringen vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor.

 • 7. Een bemiddelaar in verzekeringen meldt wijzigingen met betrekking tot de informatie verstrekt ingevolge het tweede lid, ten minste een maand voordat de wijziging is doorgevoerd aan de Autoriteit Financiële Markten.

 • 8. De Autoriteit Financiële Markten doet onverwijld na ontvangst van de wijzigingen, bedoeld in het zevende lid, daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie van de betrokken lidstaat.

Q

Na artikel 2:125 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:125a

 • 1. Een bemiddelaar in verzekeringen met zetel in Nederland die een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, heeft en voornemens is door middel van het verrichten van diensten naar een andere lidstaat te bemiddelen in verzekeringen stelt de Autoriteit Financiële Markten in kennis van zijn voornemen.

 • 2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.

 • 3. Uiterlijk een maand na ontvangst van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, stuurt de Autoriteit Financiële Markten deze gegevens door aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar in verzekeringen voornemens is te bemiddelen in verzekeringen.

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten deelt de bemiddelaar in verzekeringen mede dat de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar voornemens is te bemiddelen in verzekeringen de gegevens heeft ontvangen en deelt in voorkomend geval de website mede waar informatie is te vinden over de voorwaarden om redenen van algemeen belang die van toepassing zijn op het bemiddelen in verzekeringen in de betrokken lidstaat.

 • 5. De bemiddelaar in verzekeringen kan overgaan tot het bemiddelen in verzekeringen na ontvangst van de mededeling, bedoeld in het vierde lid.

 • 6. Een bemiddelaar in verzekeringen meldt wijzigingen met betrekking tot de informatie verstrekt ingevolge het eerste lid, ten minste een maand voordat de wijziging is doorgevoerd aan de Autoriteit Financiële Markten.

 • 7. De Autoriteit Financiële Markten doet onverwijld na ontvangst van de wijzigingen, bedoeld in het zesde lid, daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie van de betrokken lidstaat.

R

Artikel 2:126 komt te luiden:

Artikel 2:126

De artikelen 2:125 en 125a zijn van overeenkomstige toepassing op herverzekeringsbemiddelaars met zetel in Nederland die een vergunning als bedoeld in artikel 2:86, eerste lid, hebben en voornemens zijn vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar een andere lidstaat te herverzekeringsbemiddelen.

S

In artikel 3:33a, derde lid, wordt «artikel 1:107, eerste lid en derde lid, onderdeel n» vervangen door: artikel 1:107, eerste lid en derde lid, onderdeel p.

T

Artikel 4:4, vierde lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. verbonden bemiddelaars als bedoeld in artikel 2:81, tweede en derde lid;

U

Artikel 4:6, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Een aanbieder of een bemiddelaar in verzekeringen die niet langer verantwoordelijk is voor een verbonden bemiddelaar als bedoeld in artikel 2:81, tweede lid respectievelijk derde lid, maakt daarvan onverwijld melding aan de Autoriteit Financiële Markten en de betrokken bemiddelaar.

V

Aan artikel 4:8 worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 7. Deze afdeling is niet van toepassing op bemiddelaars in verzekeringen en herverzekeringsbemiddelaars met zetel in Nederland, ten aanzien waarvan de Autoriteit Financiële Markten met de toezichthoudende instantie van een andere lidstaat is overeengekomen dat die instantie als bevoegde autoriteit optreedt in de zin van artikel 7, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie.

 • 8. In afwijking van het eerste lid, onderdelen d en f, is deze afdeling van toepassing op bemiddelaars in verzekeringen en herverzekeringsbemiddelaars met hoofdvestiging in Nederland en zetel in een andere lidstaat, ten aanzien waarvan de Autoriteit Financiële Markten met de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat is overeengekomen dat de Autoriteit Financiële Markten als bevoegde autoriteit optreedt in de zin van artikel 7, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie.

W

In artikel 4:9, tweede lid, wordt «herverzekeringsbemiddelen» vervangen door: herverzekeringen.

X

Aan artikel 4:12 worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 10. De artikelen 4:13, 4:15, 4:15a en 4:17 zijn niet van toepassing op bemiddelaars in verzekeringen en herverzekeringsbemiddelaars met zetel in Nederland, ten aanzien waarvan de Autoriteit Financiële Markten met de toezichthoudende instantie van een andere lidstaat is overeengekomen dat die instantie als bevoegde autoriteit optreedt in de zin van artikel 7, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie.

 • 11. In afwijking van het tweede lid, onderdelen a en c, zijn de artikelen 4:13, 4:15, 4:15a en 4:17 van toepassing op bemiddelaars in verzekeringen en herverzekeringsbemiddelaars met hoofdvestiging in Nederland en zetel in een andere lidstaat, ten aanzien waarvan de Autoriteit Financiële Markten met de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat is overeengekomen dat de Autoriteit Financiële Markten als bevoegde autoriteit optreedt in de zin van artikel 7, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie.

Y

Na artikel 4:22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:22a

 • 1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van verzekering stelt een financiëledienstverlener op basis van de door de cliënt verstrekte informatie de wensen en behoeften van de cliënt vast.

 • 2. De financiëledienstverlener draagt er zorg voor dat uitsluitend informatie wordt verstrekt over verzekeringen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeringen die worden aangeboden samen met een ander financieel product of financiële dienst als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst.

Z

In artikel 4:23 wordt onder vernummering van het zevende lid tot achtste lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 7. Het derde lid en het bij of krachtens het zesde lid, aanhef en onderdeel e, bepaalde is van overeenkomstige toepassing op financiëledienstverleners die een cliënt adviseren over een verzekering met een beleggingscomponent.

AA

Na artikel 4:63 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:63a

 • 1. Indien een verzekering een aanvulling is op de levering van een roerende zaak of de verlening van een dienst, als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, biedt de desbetreffende verzekeraar de cliënt de mogelijkheid de roerende zaak of de dienst afzonderlijk aan te schaffen.

 • 2. Rechtshandelingen verricht in strijd met het eerste lid zijn vernietigbaar tenzij de rechtshandeling betrekking heeft op verzekeringen met een beleggingscomponent.

AB

Artikel 4:75 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bemiddelaar in verzekeringen» vervangen door: adviseur of bemiddelaar in verzekeringen.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • c. bemiddelaars in verzekeringen als bedoeld in artikel 2:81, derde lid, voor zover de bemiddelaars in verzekeringen voor wie zij bemiddelen een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, hebben;.

AC

Na artikel 4:75 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:75a

 • 1. Indien een verzekering een aanvulling is op de levering van een roerende zaak of de verlening van een dienst, als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, biedt de desbetreffende bemiddelaar in verzekeringen de cliënt de mogelijkheid de roerende zaak of de dienst afzonderlijk aan te schaffen.

 • 2. Rechtshandelingen verricht in strijd met het eerste lid zijn vernietigbaar tenzij de rechtshandeling betrekking heeft op verzekeringen met een beleggingscomponent.

AD

Na afdeling 4.3.7 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 4.3.7A. Verzekeringen met een beleggingscomponent

Artikel 4:91q

Het bij of krachtens de artikelen 4:88, eerste tot en met derde lid, en 4:89, eerste en vijfde lid, bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het aanbieden van verzekeringen met een beleggingscomponent of het adviseren over of bemiddelen in verzekeringen met een beleggingscomponent door adviseurs of bemiddelaars in verzekeringen, gevolmachtigde agenten, ondergevolmachtigde agenten of verzekeraars.

AE

Artikel 4:93 wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 3. Een bemiddelaar in verzekeringen met een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, draagt er zorg voor dat een verbonden bemiddelaar als bedoeld in artikel 2:81, derde lid, die voor hem bemiddelt voldoet aan het ingevolge deze wet bepaalde.

 • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de bemiddelaar in verzekeringen er zorg voor draagt dat de verbonden bemiddelaar in verzekeringen voldoet aan het ingevolge deze wet bepaalde.

AF

De bijlage behorend bij artikel 1:79 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de opsomming van artikelen uit het Deel Markttoegang financiële ondernemingen wordt in de numerieke volgorde het volgende artikel ingevoegd:

2:125a, eerste en tweede lid en vijfde en zesde lid

2. In de opsomming van artikelen uit het Deel Markttoegang financiële ondernemingen wordt «2:84, tweede lid» vervangen door «2:84, eerste en tweede lid», en wordt «2:125, eerste lid» vervangen door: 2:125, eerste, zesde en zevende lid.

3. In de opsomming van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt «4:93, eerste en tweede lid» vervangen door: 4:93, eerste tot en met vierde lid.

4. In de opsomming van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen worden in de numerieke volgorde de volgende artikelen ingevoegd:

4:22a, eerste tot en met derde lid

4:63a, eerste lid

4:75a, eerste lid

AG

De bijlage behorend bij artikel 1:80 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de opsomming van artikelen uit het Deel Markttoegang financiële ondernemingen wordt in de numerieke volgorde het volgende artikel ingevoegd:

2:125a, eerste en tweede lid en vijfde en zesde lid

2. In de opsomming van artikelen uit het Deel Markttoegang financiële ondernemingen wordt «2:84, tweede lid» vervangen door «2:84, eerste en tweede lid», en wordt «2:125, eerste lid» vervangen door: 2:125, eerste, zesde en zevende lid.

3. In de opsomming van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt «4:93, eerste en tweede lid» vervangen door: 4:93, eerste tot en met vierde lid.

4. In de opsomming van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen worden in de numerieke volgorde de volgende artikelen ingevoegd:

4:22a, eerste tot en met derde lid

4:63a, eerste lid

4:75a, eerste lid

ARTIKEL II

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 43, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Ten aanzien van de informatieverstrekking door ziektekostenverzekeraars met betrekking tot overeenkomsten op afstand is het bij of krachtens de artikelen 4:20, eerste en tweede lid, en 4:22 van de Wet op het financieel toezicht ten aanzien van schadeverzekeraars bepaalde van overeenkomstige toepassing.

B

Na artikel 43 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 43a

De artikelen 41, vierde lid, en 43 zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeringsovereenkomsten tussen een ziektekostenverzekeraar en een consument die worden gesloten anders dan door middel van een overeenkomst op afstand.

C

In artikel 44 wordt «43» vervangen door: 43a.

ARTIKEL III

De Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 47 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 47a. Zorgplicht voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

 • 1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een pensioenuitkering stelt een verzekeraar die bereid is op te treden als ontvangende pensioenuitvoerder, op basis van informatie die verstrekt is door de betrokkene die het uit een kapitaalovereenkomst of premieovereenkomst voortvloeiende kapitaal op de pensioendatum wenst aan te wenden voor een pensioenuitkering, de wensen en behoeften van de betrokkene vast en verstrekt hij de betrokkene informatie over overeenkomsten inzake een pensioenuitkering om hem in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen.

 • 2. Een door de verzekeraar voorgestelde pensioenuitkering is in overeenstemming met de wensen en behoeften van de betrokkene.

 • 3. De verzekeraar neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene in acht.

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten geeft met betrekking tot het derde lid slechts toepassing aan artikel 171 bij evidente misstanden die het vertrouwen in de verzekeraar of in de financiële markten kunnen schaden.

Artikel 47b. Informatieverstrekking voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de informatieverstrekking door een verzekeraar over een overeenkomst inzake een pensioenuitkering en de dienstverlening.

Artikel 47c. Advies voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

Indien een verzekeraar de betrokkene adviseert over een overeenkomst inzake een pensioenuitkering, licht de verzekeraar de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan zijn advies voor zover dit nodig is voor een goed begrip van zijn advies.

B

In artikel 188 worden, onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van de aanhef en het eerste lid, onderdelen b en c, brengt de toezichthouder een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie of het geven van een aanwijzing aan een verzekeraar vanwege overtreding van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 47a, 47b en 47c ter openbare kennis. Het ter openbare kennis brengen geschiedt zodra het besluit onherroepelijk is geworden. Indien tegen het besluit bezwaar, beroep of hoger beroep is ingesteld, maakt de toezichthouder de uitkomst daarvan tezamen met het besluit openbaar.

 • 3. Indien het ter openbare kennis brengen van de identiteit van de verzekeraar, bedoeld in het tweede lid, onevenredig wordt geacht of indien het de stabiliteit van de financiële markten of een lopend onderzoek in gevaar brengt, kan de toezichthouder besluiten het ter openbare kennis brengen uit te stellen, er niet toe over te gaan of het in een zodanige vorm te doen dat het besluit niet herleidbaar is tot een individuele verzekeraar.

C

Aan artikel 205a wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De toezichthouder neemt bij de uitvoering van haar taak op grond van de wet artikel 32, derde lid, Richtlijn 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) in acht.

ARTIKEL IV

De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 58 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 58a. Zorgplicht voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

 • 1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een pensioenuitkering stelt een verzekeraar die bereid is op te treden als ontvangende pensioenuitvoerder, op basis van informatie die verstrekt is door de betrokkene die het uit een kapitaalregeling of premieregeling voortvloeiende kapitaal op de pensioendatum wenst aan te wenden voor een pensioenuitkering, de wensen en behoeften van de betrokkene vast en verstrekt hij de betrokkene informatie over overeenkomsten inzake een pensioenuitkering om hem in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen.

 • 2. Een door de verzekeraar voorgestelde pensioenuitkering is in overeenstemming met de wensen en behoeften van de betrokkene.

 • 3. De verzekeraar neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene in acht.

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten geeft met betrekking tot het derde lid slechts toepassing aan artikel 166 bij evidente misstanden die het vertrouwen in de verzekeraar of in de financiële markten kunnen schaden.

Artikel 58b. Informatieverstrekking voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de informatieverstrekking door een verzekeraar over een overeenkomst inzake een pensioenuitkering en de dienstverlening.

Artikel 58c. Advies voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

Indien een verzekeraar de betrokkene adviseert over een overeenkomst inzake een pensioenuitkering, licht de verzekeraar de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan zijn advies voor zover dit nodig is voor een goed begrip van zijn advies.

B

In artikel 183 worden, onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van de aanhef en het eerste lid, onderdelen b en c, brengt de toezichthouder een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie of het geven van een aanwijzing aan een verzekeraar vanwege overtreding van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 58a, 58b en 58c ter openbare kennis. Het ter openbare kennis brengen geschiedt zodra het besluit onherroepelijk is geworden. Indien tegen het besluit bezwaar, beroep of hoger beroep is ingesteld, maakt de toezichthouder de uitkomst daarvan tezamen met het besluit openbaar.

 • 3. Indien het ter openbare kennis brengen van de identiteit van de verzekeraar, bedoeld in het tweede lid, onevenredig wordt geacht of indien het de stabiliteit van de financiële markten of een lopend onderzoek in gevaar brengt, kan de toezichthouder besluiten het ter openbare kennis brengen uit te stellen, er niet toe over te gaan of het in een zodanige vorm te doen dat het besluit niet herleidbaar is tot een individuele verzekeraar.

C

Aan artikel 199a wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De toezichthouder neemt bij de uitvoering van haar taak op grond van de wet artikel 32, derde lid, Richtlijn 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) in acht.

ARTIKEL V

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 april 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstukken 34 445) tot wet is of wordt verheven en:

a. artikel I, onderdeel S, van die wet:

1°. eerder in werking treedt of is getreden dan artikel II, onderdeel A, van deze wet, vervalt artikel II, onderdeel A, van deze wet, en komt artikel 43, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg te luiden:

 • 2. Ten aanzien van de informatieverstrekking door ziektekostenverzekeraars met betrekking tot overeenkomsten op afstand is het bij of krachtens de artikelen 4:20, eerste en tweede lid, en 4:22 van de Wet op het financieel toezicht ten aanzien van schadeverzekeraars bepaalde van overeenkomstige toepassing.;

2°. later in werking treedt dan artikel II, onderdeel A, van deze wet, vervalt artikel I, onderdeel S, van die wet;

b. artikel I, onderdeel Q, van die wet:

1°. eerder in werking treedt of is getreden dan artikel II, onderdeel B, van deze wet, wordt in artikel II, onderdeel B, van deze wet in het voorgestelde artikel 43a van de Wet marktordening gezondheidszorg «artikelen 41, vierde lid, en 43» vervangen door: artikelen 41, derde lid, en 43;

2°. later in werking treedt dan artikel II, onderdeel B, van deze wet, wordt op het moment van inwerkingtreden van artikel I, onderdeel Q, van die wet in artikel 43a van de Wet marktordening gezondheidszorg «artikelen 41, vierde lid, en 43» vervangen door: artikelen 41, derde lid, en 43.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 9 maart 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 770

Naar boven