Wet van 11 juli 2018 tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wetten aan te passen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119);

Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Artikel 1.1 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 670, tiende lid, onderdeel d, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vervalt, onder toevoeging van het woord «of» aan het slot van onderdeel b en onder vervanging van «; of» aan het slot van onderdeel c door een punt.

Artikel 1.2 Vreemdelingenwet 2000

De Vreemdelingenwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de begripsomschrijving van «persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens» vervangen door: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4, aanhef en onder 1 en 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

B

In artikel 107, elfde lid, wordt «de verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

C

In artikel 107a, eerste lid, wordt «Bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 1.3 Wet beëdigde tolken en vertalers

In artikel 2, tweede lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers wordt «verantwoordelijk» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijk» en wordt «bewerker» vervangen door «verwerker».

Artikel 1.4 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder d, wordt «artikel 1, onderdeel c, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 4, aanhef en onder 6, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het eerste lid, onder l, wordt «artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 4, aanhef en onder 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 12, tweede lid, onder b, wordt «artikel 8, aanhef en onderdeel e, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

C

In artikel 20, derde lid, onder c, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de Autoriteit persoonsgegevens.

D

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «de verantwoordelijke zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de» vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van artikel 4, aanhef en onder 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming dan wel de verantwoordelijke zijn in de zin van de.

2. In het derde lid wordt «de verantwoordelijke» vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

E

In artikel 28, tweede lid, onder i, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de Autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 1.5 Wet controle op rechtspersonen

De Wet controle op rechtspersonen wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid, onder c, wordt «een persoonsgegeven als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 8, tweede lid, wordt «Indien in dat land geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 76 van de Wet bescherming persoonsgegevens aanwezig is» vervangen door: Indien in dat land geen passende waarborgen als bedoeld in artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming worden geboden en waar betrokkenen niet beschikken over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen.

Artikel 1.6 Wet forensische zorg

In artikel 2.6, eerste lid, van de Wet forensische zorg wordt de zinsnede «bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 1.7 Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

In artikel 23 van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen wordt «de gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens» vervangen door: de basisregistratie personen, bedoeld in de Wet basisregistratie personen.

Artikel 1.8 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onder b, wordt «verwerken: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder b, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerking: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4, aanhef en onder 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 2, eerste lid, onder a, wordt «de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 1.9 Wet op de kansspelen

Artikel 33g van de Wet op de kansspelen wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «strafrechtelijke persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Onverminderd artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming mogen de gegevens, bedoeld in het eerste lid, slechts worden verwerkt mits de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verstrekt, daartoe noodzaakt.

3. In het zesde lid wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel b vervangen door een punt en vervalt onderdeel c.

4. In het negende lid wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1.10 Wet precursoren voor explosieven

De Wet precursoren voor explosieven wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onder g, wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke» en wordt «artikel 1, onder b, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «artikel 4, aanhef en onder 1, 2 en 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 14, eerste lid, wordt «verantwoordelijke voor deze verwerking» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1.11 Wetboek van Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 125m, derde lid, onder b, wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke..

B

In artikel 126gg, tweede lid, wordt «artikel 9, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

C

Artikel 151da wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het verbod om genetische gegevens te verwerken is niet van toepassing, indien in het belang van het onderzoek een DNA-onderzoek wordt verricht dat gericht is op het vaststellen van verwantschap. De officier van justitie kan bevelen dat een zodanig DNA-onderzoek wordt verricht. Ingeval het DNA-onderzoek verricht wordt met behulp van de DNA-profielen, die overeenkomstig dit wetboek of een andere wet verwerkt zijn, kan het bevel slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie. Artikel 151a, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. In het tweede lid wordt «de Wet bescherming persoonsgegevens of de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden» vervangen door: of een andere wet.

D

Artikel 195g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de eerste volzin vervangen door: Het verbod om genetische gegevens te verwerken is niet van toepassing, indien in het belang van het onderzoek een DNA-onderzoek wordt verricht dat gericht is op het vaststellen van verwantschap. De rechter-commissaris kan bevelen dat een zodanig DNA-onderzoek wordt verricht.

2. In het tweede lid wordt «de Wet bescherming persoonsgegevens of de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden» vervangen door: of een andere wet.

Artikel 1.12 Wet wapens en munitie

In § 10 van de Wet wapens en munitie wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44

Ten behoeve van de taakuitoefening op grond van deze wet kan de korpschef persoonsgegevens verwerken waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kan blijken, alsmede gegevens betreffende gezondheid, strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten bedoeld in paragraaf 3.1 en 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 2.1 Ambtenarenwet

In de opsomming in artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet wordt «de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de buitengewone leden van het College bescherming persoonsgegevens, bedoeld in artikel 51 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de buitengewone leden van de Autoriteit persoonsgegevens, bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringswet Algemene verordening persoonsgegevens.

Artikel 2.2 Kadasterwet

De Kadasterwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3a wordt «artikel 1, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

C

Artikel 3d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: en de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. In het derde lid wordt «bewerker» vervangen door «verwerker» en vervalt: , onverminderd het bepaalde daaromtrent bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens,.

D

Artikel 7t, tweede lid, vervalt onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid.

E

In artikel 107a, eerste lid, wordt «Artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: Artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

F

In artikel 107c wordt «één van de gronden, bedoeld in artikel 8, onder c tot en met f, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: één van de gronden, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c tot en met f, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 2.3 Kieswet

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel D 6, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

 • 1. In aanvulling op artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming kan een registratie worden gewijzigd:

2. In onderdeel a vervalt: of niet op de juiste wijze.

B

In artikel D 7, eerste lid, wordt na «aanvraag» ingevoegd: als bedoeld in dit hoofdstuk of ter uitoefening van het recht op rectificatie, bedoeld in artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming, ten aanzien van een registratie als bedoeld in artikel D 1 of D 2,.

C

Na artikel D 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel D 10

Artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel D 1.

D

Aan artikel G 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 9. Het centraal stembureau vernietigt het verzoekschrift en de daarbij overgelegde stukken, bedoeld in het derde lid, zodra de schrapping van de aanduiding van de politieke groepering onherroepelijk is. De verklaring, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, wordt tevens vernietigd wanneer de verklaring wordt vervangen door een andere.

E

Aan artikel G 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 9. Het centraal stembureau vernietigt het verzoekschrift en de daarbij overgelegde stukken, bedoeld in het derde lid, zodra de schrapping van de aanduiding van de politieke groepering onherroepelijk is. De verklaring, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, wordt tevens vernietigd wanneer de verklaring wordt vervangen door een andere.

F

Aan artikel G 2a wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Het centraal stembureau vernietigt het verzoekschrift en de daarbij overgelegde stukken, bedoeld in het derde lid, zodra de schrapping van de aanduiding van de politieke groepering onherroepelijk is. De verklaring, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, wordt tevens vernietigd wanneer de verklaring wordt vervangen door een andere.

G

Aan artikel G 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Het centraal stembureau vernietigt het verzoekschrift en de daarbij overgelegde stukken, bedoeld in het derde lid, zodra de schrapping van de aanduiding van de politieke groepering onherroepelijk is. De verklaring, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, wordt tevens vernietigd wanneer de verklaring wordt vervangen door een andere.

H

Na artikel H 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel H 16

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door het centraal stembureau bij of krachtens dit hoofdstuk.

I

Artikel I 19 komt te luiden:

Artikel I 19

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten alsmede de daarbij horende stukken, met uitzondering van de overgelegde verklaringen van instemming, na de vaststelling van de uitslag. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.

J

Na artikel I 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel I 20

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door het centraal stembureau bij of krachtens dit hoofdstuk.

K

Aan artikel J 7 wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens de eerste volzin van dit artikel.

L

Aan artikel J 7a worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 4. De burgemeester bewaart het register drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. Daarna vernietigt hij deze onmiddellijk. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.

 • 5. De artikelen 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit artikel.

M

Aan artikel J 9 wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit artikel.

N

Aan artikel J 21 wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit artikel.

O

Aan artikel J 25, zevende lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Voor zover deze handeling als gevolg van een nieuwe stemming als bedoeld in artikel V 6, tweede lid, een verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming betreft, zijn de artikelen 15, 16 en 18 van die verordening niet van toepassing.

P

Aan artikel J 35, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens op grond van deze bepaling zijn de artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming niet van toepassing.

Q

Aan artikel N 2, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. het uittreksel van ongeldige stempassen.

R

Na artikel N 21 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3. Verwerking persoonsgegevens
Artikel N 22

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit hoofdstuk.

S

Na artikel O 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel O 7

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit hoofdstuk.

T

Na artikel P 26 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel P 27

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit hoofdstuk.

U

In artikel Q 6, derde lid, wordt na «tot en met zevende» ingevoegd: en negende.

V

Na artikel R 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel R 11

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door het centraal stembureau bij of krachtens dit hoofdstuk.

W

Artikel S 15 komt te luiden:

Artikel S 15

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten alsmede de daarbij horende stukken, met uitzondering van de overgelegde verklaringen van instemming, na de vaststelling van de uitslag. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.

X

Na artikel S 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel S 16

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door het centraal stembureau bij of krachtens dit hoofdstuk.

Y

Na artikel U 18 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel U 19

De artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit hoofdstuk.

Z

Aan artikel V 7, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Voor zover ten aanzien van de bescheiden sprake is van verwerking van persoonsgegevens als gevolg van een in artikel V 6, tweede lid, bedoelde stemming, zijn de artikelen 15, 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming niet van toepassing.

AA

Na artikel Y 17 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Y 17a

In aanvulling op artikel I 19 vernietigt het centraal stembureau tevens de overgelegde verklaringen, bedoeld in artikel Y 13, eerste lid, na de vaststelling van de uitslag.

AB

Na artikel Ya 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Ya 3a

In aanvulling op artikel D 6, eerste lid, onderdeel a, kan een registratie van een ingezetene van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba op aanvraag worden gewijzigd indien de persoon niet op de juiste wijze als kiezer is geregistreerd. Artikel D 7, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

AC

In het opschrift van hoofdstuk Z wordt na «Straf-,» ingevoegd: persoonsgegevens-,.

AD

Na artikel Z 11 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 1a. Verwerking persoonsgegevens
Artikel Z 11a
 • 1. De artikelen 14 tot en met 21 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Autoriteit persoonsgegevens in het kader van deze wet.

 • 2. De artikelen 124 en 268 van de Gemeentewet blijven buiten toepassing ten aanzien van het toezicht op het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester inzake verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wet.

Artikel Z 11b

Artikel 34 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van de rechten, bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming, ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens op grond van deze wet.

Artikel 2.4 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Artikel 19 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer vervalt.

Artikel 2.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5.8, derde lid, onder b, wordt «het verwerken van persoonsgegevens, bedoeld in artikel, 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens » vervangen door: de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 2.6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Artikel 4 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

2. In het tweede lid wordt «Artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: Artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

3. In het derde lid wordt «worden slechts verstrekt indien dit voortvloeit uit het doel, genoemd in artikel 3, en de afnemer bevoegd is die gegevens te verwerken op één van de gronden, genoemd in artikel 8, onderdelen a en c tot en met f, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: worden niet verstrekt, indien de afnemer die gegevens verwerkt op de grond, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 2.7 Wet basisregistratie ondergrond

Artikel 26 van de Wet basisregistratie ondergrond wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

2. In het tweede lid wordt «worden slechts verstrekt indien dit voortvloeit uit het doel, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, en de afnemer bevoegd is die gegevens te verwerken op één van de gronden, genoemd in artikel 8, onderdelen a en c tot en met f, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: worden niet verstrekt, indien de afnemer die gegevens verwerkt op de grond, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 2.8 Wet basisregistratie personen

De Wet basisregistratie personen wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1.1 wordt onder vervanging van de punt door een punt komma aan het eind van onderdeel x een onderdeel toegevoegd, luidende:

y. de verordening:

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119).

B

Artikel 1.10, tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

C

Artikel 1.13 komt te luiden:

Artikel 1.13

Artikel 37 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing.

D

Artikel 2.54, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De in artikel 13 en 14 van de verordening bedoelde informatie wordt medegedeeld bij de toezending van de persoonslijst. In aanvulling op deze informatie wordt tegelijkertijd mededeling gedaan van de hoofdlijnen van de ter zake van de basisregistratie geldende regels die niet in de verordening zijn opgenomen, de regels betreffende de rechten van de ingeschrevene en de wijze waarop rechten van de ingeschrevene in overeenstemming met artikel 23 van de verordening zijn beperkt.

E

Artikel 2.55 komt te luiden:

Artikel 2.55
 • 1. Het college van burgemeester en wethouders voldoet binnen vier weken aan het verzoek van een ieder die het recht van inzage, bedoeld in artikel 15 van de verordening, uitoefent.

 • 2. De verzoeken, bedoeld in het eerste lid, worden gedaan door:

  • a. ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;

  • b. curatoren voor onder curatele gestelden.

 • 3. De kopie van de persoonsgegevens, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de verordening, kan desgewenst worden gewaarmerkt.

 • 4. Het college draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

F

In artikel 2.57, vijfde lid, komt de tweede volzin te luiden:

Op een verzoek als bedoeld in het derde of vierde lid is bovendien artikel 2.55, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

G

Artikel 2.58 komt te luiden:

Artikel 2.58
 • 1. Het verzoek waarmee betrokkene met betrekking tot de basisregistratie het recht uitoefent op rectificatie van gegevens, bedoeld in artikel 16 van de verordening, of op wissing van gegevens, bedoeld in artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de verordening, bevat de aan te brengen wijzigingen.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid, uitvoering met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze afdeling.

 • 3. Het college voldoet binnen vier weken aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid, en kan de termijn, voor zover noodzakelijk, met telkens acht weken verlengen, indien het verzoek gegevens over de burgerlijke staat of de nationaliteit betreft. Het college doet terstond mededeling van de verlenging aan de verzoeker.

 • 4. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders doet van de uitvoering van het verzoek terstond mededeling aan de verzoeker.

H

Na artikel 2.58 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.58a

Artikel 18 van de verordening is met betrekking tot de bijhouding van gegevens in de basisregistratie niet van toepassing.

I

Artikel 2.59 komt te luiden:

Artikel 2.59
 • 1. Het college van burgemeester en wethouders vermeldt op schriftelijk verzoek van de betrokkene kosteloos op zijn persoonslijst een aantekening omtrent het niet verstrekken van gegevens aan derden. Het college geeft binnen vier weken gevolg aan het verzoek en doet daarvan terstond schriftelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de geldende regels ter zake. Indien het verzoek bij gelegenheid van een aangifte van verblijf en adres wordt gedaan, wordt aan dat verzoek bij die gelegenheid gevolg gegeven.

 • 2. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

J

In artikel 2.81, derde lid, wordt «2.58, 2.60» vervangen door: 2.58, 2.58a, 2.60.

Ja

In artikel 3.3 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid.

Jb

In artikel 3.6, derde lid, wordt «Artikel 3.3, tweede en vierde lid,» vervangen door «Artikel 3.3, tweede lid».

Jc

In artikel 3.9, vijfde lid, wordt «Artikel 3.3, tweede en vierde lid,» vervangen door «Artikel 3.3, tweede lid».

K

In artikel 3.15 wordt «de artikelen 2.55, derde lid, » vervangen door: artikel 15, derde lid, van de verordening in samenhang met artikel 2.55, derde lid, dan wel artikel.

L

Artikel 3.20 komt te luiden:

Artikel 3.20

De verstrekking aan de betrokkene van hem betreffende gegevens geschiedt ingevolge artikel 15 van de verordening, in samenhang met artikel 2.55 of in samenhang met de artikelen 2.81 en 2.55.

M

Na artikel 3.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.20a

Artikel 18 van de verordening is met betrekking tot de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie niet van toepassing.

N

In artikel 3.21 komt het vierde lid te luiden:

 • 4. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

O

Artikel 3.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders deelt aan de betrokkene in verband met de uitoefening van het recht van inzage, bedoeld in artikel 15 van de verordening, op diens verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende gegevens gedurende twintig jaren voorafgaande aan het verzoek uit de basisregistratie zijn verstrekt aan een overheidsorgaan of derde.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Indien zodanige verstrekking is geschied, doet het college daarvan desgevraagd binnen vier weken na ontvangst van het verzoek mededeling aan de verzoeker.

3. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

P

Artikel 3.23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. In het vijfde lid wordt «een verzoek ingevolge» vervangen door: een verzoek als bedoeld in.

Q

Artikel 4.1 komt als volgt te luiden:

Artikel 4.1
 • 1. De artikelen 14 tot en met 21 en 38 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Autoriteit persoonsgegevens in het kader van deze wet.

 • 2. De artikelen 124 en 268 van de Gemeentewet blijven buiten toepassing ten aanzien van het toezicht op het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de hoofdstukken 2 en 3.

R

In artikel 4.3, tweede lid, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de Autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 2.9 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel h, wordt «artikel 1, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, eerste lid, onder d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het derde lid wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

C

Artikel 9, vierde lid, vervalt.

D

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Burgemeester en wethouders delen hun beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid schriftelijk mee aan de verzoeker en aan andere belanghebbenden.

2. Het vijfde lid vervalt.

E

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «artikel 1, onder f, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het tweede lid wordt «artikel 11, tweede, derde en vijfde lid» vervangen door: artikel 11, tweede en derde lid.

Artikel 2.10 Wet op de parlementaire enquête 2008

De Wet op de parlementaire enquête 2008 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 40, tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. het document persoonsgegevens bevat als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming tenzij de openbaarmaking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt of de persoon op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft ingestemd met de openbaarmaking;.

Artikel 2.11 Wet openbaarheid van bestuur

In artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt «paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 2.12 Wet raadgevend referendum

De Wet raadgevend referendum wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 39 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 39a

De artikelen 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit hoofdstuk.

B

Na artikel 54 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 54a

De artikelen 16 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens dit hoofdstuk.

C

Na artikel 121 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 121a

De artikelen 122a en 122b zijn niet van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

D

In het opschrift van hoofdstuk 14 wordt na «Slot-» ingevoegd: , persoonsgegevens-.

E

Na artikel 122 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 122a

De artikelen 14 tot en met 21 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Autoriteit persoonsgegevens in het kader van deze wet.

Artikel 122b

Artikel 34 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van de rechten, bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming, ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens op grond van deze wet.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Artikel 3.1 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties

De Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 komt de begripsbepaling van «persoonsgegeven» te vervallen.

B

In artikel 30a1 wordt in het tweede lid, onderdeel b, «bijzondere persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 3.2 Archiefwet 1995

In artikel 2a van de Archiefwet 1995 wordt «Het verbod persoonsgegevens te verwerken, bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens, geldt niet voor verwerkingen die verband houden met:» vervangen door: Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming kunnen worden verwerkt, indien die verwerking verband houdt met:.

Artikel 3.3 Leerplichtwet 1969

In artikel 21a, twaalfde lid, van de Leerplichtwet 1969 wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens omvatten, met uitzondering van gegevens over ras, politieke gezindheid, seksueel leven of het lidmaatschap van een vakvereniging» vervangen door: gegevens over gezondheid, gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming omvatten.

Artikel 3.4 Wet educatie en beroepsonderwijs

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.3.6c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij het gebruik, bedoeld in het eerste lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het eerste lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het vijfde lid wordt «In afwijking van het derde lid kan Onze Minister» vervangen door: Onze Minister kan.

B

Artikel 2.5.5c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij het gebruik, bedoeld in het eerste lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het eerste lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het vijfde lid wordt «In afwijking van het derde lid kan Onze Minister» vervangen door: Onze Minister kan.

C

Artikel 4.4.3. wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Verwerkingsverantwoordelijke.

2. «de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens» wordt vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

D

Artikel 4.4.4. vervalt.

E

Artikel 4.4.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. Het achtste lid komt te luiden:

 • 8. Bij de verstrekking, bedoeld in het zesde en zevende lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dit noodzakelijk is voor de in het zesde of zevende lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

F

Artikel 4.4.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot het vierde tot en met zevende lid.

2. Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:

 • 7. Bij de verstrekking, bedoeld in het vijfde en zesde lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het vijfde of zesde lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

G

In artikel 4.4.21 wordt «4.4.3 tot en met 4.4.5,» vervangen door: 4.4.3, 4.4.5 en.

H

In artikel 8.1.8a, elfde lid, wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens omvatten, met uitzondering van gegevens over ras, politieke gezindheid, seksueel leven of het lidmaatschap van een vakvereniging» vervangen door: gegevens over gezondheid, gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming omvatten.

Artikel 3.5 Wet op de expertisecentra

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 38d wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Verwerkingsverantwoordelijke.

2. «de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens» wordt vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

B

Artikel 38e vervalt.

C

Artikel 38o wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. Het achtste lid komt te luiden:

 • 8. Bij de verstrekking, bedoeld in het zesde en zevende lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het zesde of zevende lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

D

Artikel 38t wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot het vierde tot en met zevende lid.

2. Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:

 • 7. Bij de verstrekking, bedoeld in het vijfde en zesde lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het vijfde of zesde lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

E

In artikel 38v wordt «38d tot en met 38f,» vervangen door: 38d, 38f en.

F

In artikel 47b, elfde lid, wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens omvatten, met uitzondering van gegevens over ras, politieke gezindheid, seksueel leven of het lidmaatschap van een vakvereniging» vervangen door: gegevens over gezondheid, gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming omvatten.

G

Artikel 164c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij het gebruik, bedoeld in het eerste lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het eerste lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het vijfde lid wordt «In afwijking van het derde lid kan Onze Minister» vervangen door: Onze Minister kan.

3. In het zesde lid wordt «In afwijking van het derde lid, kan Onze minister» vervangen door: Onze Minister kan.

Artikel 3.6 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7.52, vijfde lid, wordt «de gemeentelijke basisadministratie personen» vervangen door: de basisregistratie personen, bedoeld in de Wet basisregistratie personen.

B

Artikel 7.52b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij het gebruik, bedoeld in het eerste lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het eerste lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het vijfde lid wordt «In afwijking van het derde lid kan Onze Minister» vervangen door: Onze Minister kan.

Artikel 3.7 Wet op het onderwijstoezicht

De Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, vijfde lid, wordt «zonder toestemming van degene die het betreft bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 24b, derde lid, wordt «de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

C

In artikel 24c, derde lid, vervalt de tweede volzin.

D

Artikel 24g wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Autorisatie voor het basisregister onderwijs.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

E

In artikel 24h, tweede lid, wordt «de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

F

Artikel 24j wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Autorisatie voor het meldingsregister relatief verzuim.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

G

Artikel 24k wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij de verstrekking, bedoeld in het tweede lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het tweede lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

H

In artikel 24k2, tweede lid, wordt «de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

I

Het opschrift van artikel 24k4 komt te luiden: Autorisatie voor het register vrijstellingen en vervangende leerplicht.

J

Artikel 24l wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c komt de begripsomschrijving van «betrokkene» te luiden: betrokkene als bedoeld in artikel 4, onderdeel 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

2. In onderdeel d komt de begripsomschrijving van «derde» te luiden: derde als bedoeld in artikel 4, onderdeel 10, van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

K

In artikel 24m, tweede lid, wordt «de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

L

Artikel 24q wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het zesde lid, tweede volzin, komt te luiden: Voor zover het betreft het gebruik door Onze Minister voor de begrotings- en beleidsvoorbereiding, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dit noodzakelijk is voor de voornoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

M

Artikel 24s wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Autorisatie voor het diplomaregister.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

Artikel 3.8 Wet op het primair onderwijs

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18a, dertiende lid, wordt «zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

Artikel 38d wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Verwerkingsverantwoordelijke.

2. «de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens» wordt vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

C

Artikel 38e vervalt.

D

Artikel 38o, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. Het achtste lid komt te luiden:

 • 8. Bij de verstrekking, bedoeld in het zesde en zevende lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het zesde of zevende lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

E

Artikel 38t wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot het vierde tot en met zevende lid.

2. Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:

 • 7. Bij de verstrekking, bedoeld in het vijfde en zesde lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het vijfde of zesde lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

F

In artikel 38v wordt «38d tot en met 38f,» vervangen door: 38d, 38f en.

G

Artikel 178c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij het gebruik, bedoeld in het eerste lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het eerste lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het vijfde lid wordt «In afwijking van het derde lid kan Onze Minister» vervangen door: Onze Minister kan.

3. In het zesde lid wordt «In afwijking van het derde lid, kan Onze minister» vervangen door: Onze Minister kan.

Artikel 3.9 Wet op het voortgezet onderwijs

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17a, veertiende lid, wordt «zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 28a, elfde lid, wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens omvatten, met uitzondering van gegevens over ras, politieke gezindheid, seksueel leven of het lidmaatschap van een vakvereniging» vervangen door: gegevens over gezondheid, gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming omvatten.

C

Artikel 41c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Verwerkingsverantwoordelijke.

2. «verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens» wordt vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

D

Artikel 41d vervalt.

E

Artikel 41n wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. Het achtste lid komt te luiden:

 • 8. Bij de verstrekking, bedoeld in het zesde en zevende lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het zesde lid of zevende lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

F

Artikel 41s wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot het vierde tot en met zevende lid.

2. Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:

 • 7. Bij de verstrekking, bedoeld in het vijfde en zesde lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, voor zover dat noodzakelijk is voor de in het vijfde of zesde lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

G

In artikel 41u wordt «41c tot en met 41e,» vervangen door: 41c, 41e en.

H

Artikel 103d wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij het gebruik, bedoeld in het eerste lid, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dat noodzakelijk is voor de in het eerste lid genoemde doelen, onverminderd de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen als bedoeld in artikel 25 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het vijfde lid wordt «In afwijking van het derde lid kan Onze Minister» vervangen door: Onze Minister kan.

3. In het zesde lid wordt «In afwijking van het derde lid, kan Onze Minister» vervangen door: Onze Minister kan.

Artikel 3.10 Wet studiefinanciering 2000

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9.6a, tweede lid, wordt «bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

B

Artikel 9.6b komt als volgt te luiden:

Artikel 9.6b. Gegevensuitwisseling met andere staten
 • 1. Onze Minister is bevoegd de persoonsgegevens die bij hem bekend zijn als gevolg van de uitvoering van zijn wettelijke taken te verstrekken aan of uit te wisselen met de voor de verstrekking van een tegemoetkoming in de kosten voor toegang tot het onderwijs of voor levensonderhoud voor studerenden verantwoordelijke autoriteit van een andere staat.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde verantwoordelijke autoriteit toont voor de verstrekking van persoonsgegevens aan dat de studerende ten laste van die autoriteit een tegemoetkoming in de kosten voor de toegang tot het onderwijs of voor levensonderhoud heeft aangevraagd dan wel reeds ontvangt.

 • 3. Onze Minister kan, voor de uitvoering van de wet, inlichtingen over een studerende die studiefinanciering aanvraagt dan wel reeds ontvangt, opvragen bij het bevoegd gezag van een andere staat waar de studerende een opleiding wil gaan volgen of volgt met studiefinanciering op grond van artikel 2.14, eerste lid.

C

Artikel 9.6c vervalt.

Artikel 3.11 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

In artikel 9.5a, tweede lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt «bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 4.1 Bankwet 1998

In artikel 9d, eerste en tweede lid, van de Bankwet 1998 wordt «in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 4.2 Wet op het financieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 4:91 wordt « de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 5:1b wordt «Wet bescherming persoonsgegevens « vervangen door: Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 4.3 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

In artikel 39a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1, onderscheidenlijk paragraaf 3.2, van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 4.4 Algemene wet inzake rijksbelastingen

Het tweede lid van artikel 49a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel 5.1 Veteranenwet

De Veteranenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel g, komt als volgt te luiden:

 • g. persoonsgegevens, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4, onderdelen 1, 2 en 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 9, eerste lid, wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 5.2 Kaderwet dienstplicht

In artikel 11, zesde lid, van de Kaderwet dienstplicht wordt «strafrechtelijke persoonsgegevens» vervangen door: persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 5.3 Militaire ambtenarenwet 1931

In artikel 12h, zevende lid, van de Militaire ambtenarenwet 1931 wordt «die de gezondheid van militairen betreffen» vervangen door: over militairen.

HOOFDSTUK 6. MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Artikel 6.1 Binnenvaartwet

De Binnenvaartwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 komt het begrip «verwerken van persoonsgegevens» te luiden:

verwerking van persoonsgegevens: hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 4, onderdelen 1 en 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 35a, tweede lid, aanhef, wordt «verzamelen» vervangen door: verwerken.

C

In artikel 35a, derde lid, vervallen de onderdelen b en c en de onderdelen d tot en met f worden geletterd c tot en met e.

D

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Persoonsgegevens betreffende de gezondheid of strafrechtelijke persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens,» vervangen door: Persoonsgegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het tweede en vierde lid wordt «verantwoordelijk» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

3. In het derde lid wordt «betreffende gezondheid» vervangen door: over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 6.2 Loodsenwet

De Loodsenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h komt te luiden:

 • h. verwerking van persoonsgegevens, onderscheidenlijk verwerkingsverantwoordelijke: hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 4, onderdelen 1, 2 en 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

l. persoonsgegevens over gezondheid:

persoonsgegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 5, vierde lid, wordt «betreffende de gezondheid» vervangen door «over gezondheid» en «verantwoordelijk» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

C

In artikel 9, derde lid, wordt «betreffende de gezondheid» vervangen door: over gezondheid.

D

In artikel 21, eerste lid, wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

E

In artikel 22, tweede lid, wordt «betreffende de gezondheid» vervangen door «over gezondheid» en wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

Artikel 6.3 Scheepvaartverkeerswet

De Scheepvaartverkeerswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onder o, komt te luiden:

 • o. verwerken van persoonsgegevens, onderscheidenlijk verwerkingsverantwoordelijke: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4, onderdelen 1, 2 en 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

2. In het vijfde lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid en strafrechtelijke persoonsgegevens» vervangen door «persoonsgegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

C

In artikel 10, vijfde lid, wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door «persoonsgegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

Artikel 6.4 Spoorwegwet

In artikel 97 van de Spoorwegwet wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke» en vervalt «als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens».

Artikel 6.5 Vaarplichtwet

In artikel 9, derde lid, van de Vaarplichtwet wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «persoonsgegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

Artikel 6.6 Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel p, vervalt.

B

In artikel 4aa, eerste lid, onderdeel o, wordt «gegevens betreffende iemands gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

C

Artikel 41a, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. In aanvulling op het eerste lid wordt onder overheidsorgaan mede verstaan de bij ministeriële regeling aangewezen personen of instanties die een publieke taak uitoefenen, voor zover die aanwijzing naar het oordeel van Onze Minister noodzakelijk is met het oog op een goede uitoefening van hun publieke taak.

D

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De Dienst Wegverkeer is de beheerder en verwerkingsverantwoordelijke van het kentekenregister.

2. In het vijfde lid wordt «strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens ter vaststelling van mogelijk strafbaar gedrag» vervangen door: persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

3. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld betreffende de inrichting en het beheer van het kentekenregister, waaronder mede wordt begrepen de nadere uitwerking van de gegevens, persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, die in het kentekenregister worden verwerkt.

E

De artikelen 43 en 43a komen te luiden:

Artikel 43
 • 1. Aan overheidsorganen worden door de Dienst Wegverkeer uit het kentekenregister gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, verstrekt voor zover zij aangeven die gegevens nodig te hebben voor de uitoefening van hun publieke taak.

 • 2. Aan autoriteiten binnen de andere lidstaten van de Europese Unie en de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst buiten Nederland betreffende de Europese Economische Ruimte worden door de Dienst Wegverkeer in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen uit het kentekenregister gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming verstrekt.

 • 3. Aan autoriteiten buiten Nederland, niet zijnde autoriteiten uit lidstaten van de Europese Unie en staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden door de Dienst Wegverkeer in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen uit het kentekenregister gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, verstrekt. Gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, kunnen ook worden verstrekt aan instellingen van internationale organisaties, voor zover dit ter uitvoering van een verdrag of een bindend besluit van een internationale organisatie vereist is.

 • 4. Aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen personen of instanties of categorieën personen of instanties, niet zijnde de in het eerste tot en met derde lid bedoelde instanties, kunnen desgevraagd door de Dienst Wegverkeer voor de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangegeven doeleinden uit het kentekenregister gevoelige gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, worden verstrekt.

 • 5. Niet-gevoelige gegevens uit het kentekenregister kunnen aan een ieder worden verstrekt.

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor de uitvoering van het eerste tot en met het vijfde lid nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uit het kentekenregister te verstrekken gegevens, de wijze van verstrekking van die gegevens en kunnen voorwaarden worden verbonden aan de verstrekking van die gegevens.

Artikel 43a
 • 1. De gegevensverstrekking aan ontvangers, bedoeld in artikel 43 vindt plaats op door de Dienst Wegverkeer bepaalde wijze.

 • 2. De in artikel 43, vierde en vijfde lid, bedoelde ontvangers zijn voor de verstrekking van gegevens een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld tarief verschuldigd. De betrokkene zelf is alleen kosten verschuldigd voor bijkomende kopieën van persoonsgegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede voor de verstrekking van gegevens, niet zijnde persoonsgegevens.

 • 3. Onverminderd het tweede lid is degene die op grond van artikel 43 een aanvraag indient tot geautomatiseerde verstrekking uit het kentekenregister van gegevens in door de Dienst Wegverkeer te bepalen gevallen een door deze dienst te bepalen aansluittarief verschuldigd.

F

Artikel 45 vervalt.

G

In artikel 45a, eerste lid, wordt na «het gebruik» ingevoegd: overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet.

H

In artikel 121, eerste lid, wordt «artikel 127, eerste en tweede lid» vervangen door: artikel 127, eerste lid.

I

In Afdeling 8 wordt voor artikel 126 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 125a
 • 1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder overheidsorgaan een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid wordt onder overheidsorgaan mede verstaan de bij ministeriële regeling aangewezen personen of instanties die een publieke taak uitoefenen, voor zover die aanwijzing naar het oordeel van Onze Minister noodzakelijk is met het oog op een goede uitoefening van hun publieke taak.

J

Artikel 126 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste, tweede en derde lid komen te luiden:

 • 1. Er is een rijbewijzenregister. De Dienst Wegverkeer is beheerder en verwerkingsverantwoordelijke van het rijbewijzenregister.

 • 2. In het rijbewijzenregister worden gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • a. een goede uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet en voor de handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften;

  • b. om overheidsorganen te voorzien van gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, uit het rijbewijzenregister, voor zover zij aangeven deze gegevens nodig te hebben voor een goede uitoefening van hun publieke taak;

  • c. het ter beschikking stellen van gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, aan autoriteiten buiten Nederland en instellingen van internationale organisaties, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taak;

  • d. het ter beschikking stellen van gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, aan personen of instanties, niet zijnde de in artikel 127, eerste tot en met derde lid, bedoelde instanties, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.

 • 3. In het rijbewijzenregister worden gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt omtrent:

  • a. de rijvaardigheid en de geschiktheid van de aanvrager;

  • b. de aanvraag van rijbewijzen en eventuele weigering daarvan;

  • c. de afgifte van rijbewijzen;

  • d. de op het rijbewijs te vermelden getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing;

  • e. afgegeven certificaten als bedoeld in artikel 151g, vierde lid;

  • f. ontzeggingen van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, alsmede de uitvoering van artikel 123b;

  • g. besluiten, genomen in het kader van de procedure op grond van de artikelen 130 tot en met 134;

  • h. andere maatregelen dan de in de onderdelen f en g genoemde, die leiden tot een beperking of intrekking van de rijbevoegdheid of de ongeldigheid van het rijbewijs;

  • i. de begeleider;

  • j. de aanvraag en afgifte van begeleiderspassen;

  • k. het verlies van geldigheid of de ongeldigverklaring van begeleiderspassen overeenkomstig artikel 111a, vierde lid, respectievelijk artikel 111a, vijfde lid.

2. In het vierde lid wordt «strafrechtelijke gegevens, gegevens ter vaststelling van mogelijk strafbaar gedrag en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met het opgelegde verbod naar aanleiding van dat gedrag» vervangen door «persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «derde lid» vervangen door «tweede lid».

3. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld betreffende de inrichting en het beheer van het rijbewijzenregister, waaronder mede wordt begrepen de nadere uitwerking van de gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, die in het rijbewijzenregister worden verwerkt.

4. Onder vernummering van het zesde tot zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 6. De gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, blijven bewaard gedurende een bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde periode die voor verschillende categorieën verschillend kan worden vastgesteld.

5. In het zevende lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid.

K

De artikelen 127, 128 en 129 komen te luiden:

Artikel 127
 • 1. Aan overheidsorganen worden door de Dienst Wegverkeer uit het rijbewijzenregister gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, verstrekt voor zover zij aangeven deze gegevens nodig te hebben voor de uitoefening van hun publieke taak.

 • 2. Aan bij algemene maatregel van bestuur aangewezen autoriteiten binnen de andere lidstaten van de Europese Unie en de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen door de Dienst Wegverkeer gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, verstrekt.

 • 3. Aan bij algemene maatregel van bestuur aangewezen autoriteiten buiten Nederland, niet zijnde autoriteiten uit lidstaten van de Europese Unie of staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese economische Ruimte worden door de Dienst Wegverkeer in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, verstrekt. Gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, kunnen ook worden verstrekt aan instellingen van internationale organisaties voor zover dit ter uitvoering van een verdrag of een bindend besluit van een internationale organisatie vereist is.

 • 4. Aan bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen of instanties of categorieën van personen of instanties, niet zijnde de in het eerste tot en met derde lid bedoelde instanties, kunnen desgevraagd door de Dienst Wegverkeer in de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, worden verstrekt die zij voor hun taak behoeven.

 • 5. Onverminderd het vierde lid kunnen aan bij ministeriële regeling personen of instanties worden aangewezen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt die strekken tot bevestiging of ontkenning van de afgifte en de geldigheid van rijbewijzen, waaronder begrepen de rijbewijscategorieën, of die strekken tot bevestiging van de identiteit van de houder.

 • 6. In afwijking van het eerste tot en met het vierde lid kunnen niet tot personen herleidbare gegevens aan een ieder worden verstrekt, tenzij het gegevens betreft die naar het oordeel van de RDW kunnen leiden tot fraude met het rijbewijs.

 • 7. Bij ministeriële regeling kunnen voor de uitvoering van het eerste tot en met het zesde lid nadere regels worden gesteld met betrekking tot de te verstrekken gegevens, de wijze van verstrekking van die gegevens, en kunnen voorwaarden worden verbonden aan de verstrekking van die gegevens.

Artikel 128
 • 1. De in artikel 127 bedoelde gegevensverstrekking aan ontvangers vindt plaats op door de Dienst Wegverkeer bepaalde wijze.

 • 2. De in artikel 127, vierde, vijfde en zesde lid, bedoelde ontvangers zijn voor de verstrekking van gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld tarief verschuldigd. De betrokkene zelf is alleen kosten verschuldigd voor bijkomende kopieën van persoonsgegevens, waaronder mede begrepen bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede voor de verstrekking van gegevens, niet zijnde persoonsgegevens.

 • 3. Onverminderd het tweede lid is degene die op grond van artikel 127 een aanvraag indient tot geautomatiseerde verstrekking van gegevens, persoonsgegevens, waaronder mede begrepen bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, in door de Dienst Wegverkeer te bepalen gevallen een door deze dienst te bepalen aansluittarief verschuldigd.

Artikel 129

De overheidsorganen, bedoeld in artikel 127, eerste lid, zijn, voor zover dit is bepaald bij algemene maatregel van bestuur, als verwerker bevoegd tot het invoeren, rectificeren en wissen in het rijbewijzenregister van de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 6.7 Wet luchtvaart

In artikel 2.2, vijfde lid, van de Wet luchtvaart wordt «betreffende gezondheid» vervangen door: over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 6.8 Wet milieubeheer

Artikel 9.5.7 van de Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. In het tweede lid wordt «verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 6.9 Wet personenvervoer 2000

De Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5c, tweede lid, wordt «verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

B

In artikel 79, vierde lid, wordt «betreffende de gezondheid» vervangen door «over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door »verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens».

C

In artikel 104, tweede lid, wordt «betreffende de gezondheid» vervangen door «over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens».

Artikel 6.10 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

De Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van het eerste lid wordt ingevoegd: en is verwerkingsverantwoordelijke.

2. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Onder gegevens als bedoeld in de eerste volzin worden mede begrepen bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 5, eerste lid, wordt na «gegevens» ingevoegd: waaronder mede begrepen bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 6.11 Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

De Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het begrip «persoonsgegeven» komt te luiden:

persoonsgegeven:

persoonsgegeven als bedoeld in artikel 4, onderdeel 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

2. Het begrip «verantwoordelijke» vervalt.

3. Het begrip «verwerking van persoonsgegevens» komt te luiden:

verwerking van persoonsgegevens:

verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4, onderdelen 1 en 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

B

In artikel 10, eerste lid, wordt «verantwoordelijk» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 6.12 Wet wegvervoer goederen

In artikel 2.9, vijfde lid, van de Wet wegvervoer goederen wordt «verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens», vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 6.13 Wet zeevarenden

De Wet zeevarenden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel u komt te luiden:

 • u. verwerking van persoonsgegevens: het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4, onderdelen 1 en 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming;.

2. Onderdeel v vervalt.

B

In artikel 3, vierde lid, wordt «betreffende de gezondheid» vervangen door «over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «verantwoordelijke», vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

C

In artikel 25a, eerste en tweede lid, wordt «betreffende de gezondheid» vervangen door «over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

HOOFDSTUK 7. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Artikel 7.1 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

De Wet op het Centraal bureau voor de statistiek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 35 wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming».

B

In artikel 42a, vijfde lid, vervalt «gehoord het College bescherming persoonsgegevens,».

Artikel 7.2 Dienstenwet

De Dienstenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «persoonsgegevens».

2. In het tweede lid wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

B

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «persoonsgegevens».

2. In het tweede lid wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

Artikel 7.3 Handelsregisterwet 2007

De Handelsregisterwet 2007 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

2. In het derde lid wordt «bewerker» vervangen door «verwerker».

3. In het derde lid vervalt «die voldoet aan eisen omtrent de deugdelijke uitvoering van zijn werkzaamheden, de beveiliging van de gegevensbestanden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.»

B

In artikel 38, derde lid, wordt «artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens»» vervangen door «de artikelen 16 en 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming».

C

In artikel 41, derde lid, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door «de Autoriteit persoonsgegevens».

Artikel 7.4 Gaswet

In artikel 13b, derde en vierde lid, van de Gaswet wordt «artikel 8, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door «artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene verordening gegevensbescherming».

Artikel 7.5 Elektriciteitswet 1998

De Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 26ab, derde en vierde lid, wordt «artikel 8, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door «artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene verordening gegevensbescherming».

B

In artikel 95ca, vierde lid, wordt «artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming».

Artikel 7.6 Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4.11, eerste lid, wordt «artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «de artikelen 16 en 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming».

B

In artikel 4.14a wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

Artikel 7.7 Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Artikel 3.1b, vijfde lid, van de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied komt te luiden:

 • 5. Onze Minister is verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 7.8 Postwet

In artikel 46 van de Postwet wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

Artikel 7.9 Telecommunicatiewet

De Telecommunicatiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.5 wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de gegevensverzameling» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

B

In artikel 2.5e wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de gegevensverzameling» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

C

In artikel 4.8, eerste lid, wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

D

Artikel 11.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «bedoeld in artikel 4, onderdeel 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming».

2. In onderdeel g wordt «bedoeld in artikel 1, onder i, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «bedoeld in artikel 4, onderdeel 11, van de Algemene verordening gegevensbescherming».

3. Onderdeel k vervalt.

E

In artikel 11.2 wordt «Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «Algemene verordening gegevensbescherming».

F

In artikel 11.3a, eerste, derde, vierde en vijfde lid, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door «de Autoriteit persoonsgegevens».

G

In artikel 11.5c wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door «de Autoriteit persoonsgegevens».

H

Artikel 11.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde en twaalfde lid wordt de zin «Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing» telkens vervangen door: Artikel 12, derde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing.

2. In het zesde lid wordt «verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

I

Artikel 11.7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt «Wet bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door «Algemene verordening gegevensbescherming».

2. In het vierde lid vervalt «, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens».

3. In het zesde lid vervalt «Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies gevraagd over een ontwerp van bedoelde algemene maatregel van bestuur».

J

In artikel 11,10, derde en vierde lid, wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

K

In artikel 15.1, tweede lid, 15.2, derde lid, 15.4, vierde lid, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door «de Autoriteit persoonsgegevens».

L

Artikel 18.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «het College bescherming persoonsgegevens, bedoeld in artikel 51 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «de Autoriteit persoonsgegevens» en wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door «de Autoriteit persoonsgegevens».

2. In het vierde en vijfde lid wordt «het College bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door «de Autoriteit persoonsgegevens».

M

Artikel 19.10 vervalt.

HOOFDSTUK 8. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel 8.1 Participatiewet

In artikel 6a van de Participatiewet wordt «persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 8.2 Pensioenwet

Artikel 51 van de Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt «bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het zevende lid wordt «bewerker» vervangen door: verwerker.

Artikel 8.3 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Artikel 14b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «bewerker in de zin van artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerker.

2. In het achtste lid wordt «bewerker» vervangen door: verwerker.

Artikel 8.4 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

In artikel 8, achtste lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie wordt «bewerker als bedoeld in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerker.

Artikel 8.5 Wet financiering sociale verzekeringen

Artikel 38d, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen komt te luiden:

 • 1. Het UWV draagt zorg voor de inrichting en de adequate werking van de registratie van arbeidsbeperkten en is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, onderdeel 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van gegevens, waaronder persoonsgegevens als bedoeld in die verordening, ten behoeve van deze registratie.

Artikel 8.6 Wet inburgering

In artikel 50, eerste lid, van de Wet inburgering wordt «Bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 8.7 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

In artikel 3a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt «persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 8.8 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

In artikel 3a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt «persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 8.9 Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.48d, zevende lid, onderdeel d, wordt «bewerker» vervangen door: verwerker.

B

In artikel 1.50, zesde en zevende lid, wordt «bewerker» vervangen door: verwerker.

C

In artikel 1.56b, vijfde lid, wordt «bewerker» vervangen door: verwerker.

Artikel 8.10 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, tweede lid komt te luiden:

 • 2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder gegevens mede verstaan persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming en wordt onder verwerking, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4, onderdelen 2, 7 en 8, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 30a, tiende lid, wordt «het verwerken van gegevens» vervangen door: de verwerking van gegevens.

C

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdelen c tot en met e, komt te luiden:

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is de verwerkingsverantwoordelijke voorzover het betreft de verwerking van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a, b en c, en de verwerker voorzover het betreft de verwerking van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen d en e.

3. In het vierde lid wordt «verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

4. In het vijfde lid wordt «het verwerken» vervangen door: de verwerking.

5. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. De basisregistratie personen wordt ter verificatie geraadpleegd voor de verwerking van gegevens door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van dit artikel.

D

Artikel 33a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens van werknemers, uitkeringsgerechtigden als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, aanhef en onder 2, en bij de werknemer of uitkeringsgerechtigde behorende personen, noodzakelijk voor het uitvoeren van de taak, bedoeld in artikel 30, eerste lid en artikel 30a, eerste lid.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is, voorzover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet verwerkingsverantwoordelijke is, verwerker voor de verwerking van gegevens ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 30, vijfde lid.

E

Artikel 33c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «terstond een correctieverzoek» vervangen door: een verzoek tot onverwijlde rectificatie van onjuiste gegevens.

2. In het vierde lid wordt «een correctieverzoek» vervangen door: een verzoek tot vervollediging van de gegevens.

3. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

F

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de verwerkingsverantwoordelijke.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Voorzover de Sociale verzekeringsbank geen verwerkingsverantwoordelijke is, is de Sociale verzekeringsbank verwerker voor de verwerking van gegevens ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 34, tweede en derde lid.

G

In artikel 62, derde lid, wordt «gezamenlijk verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

H

In artikel 64, tweede lid, wordt «gezamenlijk verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

I

Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «, als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens,» vervangen door: als verwerkingsverantwoordelijke.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Onze Minister bewaart het gegeven dat een risicomelding heeft plaatsgevonden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van het verwerken van de risicomeldingen maar niet langer dan twee jaar.

3. In het achtste lid, onderdeel d, wordt «bewerker» vervangen door «verwerker».

4. Het achtste lid, onderdeel e, komt te luiden:

 • e. de taak van de verwerker waaronder pseudonimisering van de in het tweede lid genoemde gegevens voor het uitvoeren van een risicoanalyse in het systeem risico indicatie;

J

Artikel 75 komt te luiden:

Artikel 75. Openbaarheid van gegevens

De door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in het kader van zijn in artikel 30a, tweede lid, genoemde taak, en op grond van artikel 30b geregistreerde gegevens zijn openbaar voor zover die van belang zijn voor de uitoefening van de in artikel 30a, tweede lid, genoemde taak, met dien verstande dat openbaarmaking van persoonsgegevens van een individuele werkzoekende of een individuele werkgever plaatsvindt met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 8.11 Wet verplichte beroepspensioenregeling

Artikel 62 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt «bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het zevende lid wordt «bewerker» vervangen door: verwerker.

HOOFDSTUK 9. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Artikel 9.1 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 455, eerste lid, vervalt de zinsnede «binnen drie maanden».

B

Artikel 456 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste zin vervalt de zinsnede «zo spoedig mogelijk».

2. De laatste zin vervalt.

Artikel 9.2 Jeugdwet

De Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In alfabetische volgorde worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

bijzondere categorieën van persoonsgegevens:

bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

persoonsgegevens van strafrechtelijke aard:

persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

2. Het onderdeel «persoonsgegevens, verwerking, bestand, onderscheidenlijk verantwoordelijke» komt te luiden:

persoonsgegevens, gegevens over gezondheid, verwerking, bestand, onderscheidenlijk verwerkingsverantwoordelijke: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 4.1.8, tweede lid, wordt «persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens» vervangen door: persoonsgegevens, gegevens over gezondheid, andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.

C

In artikel 5.4 wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid, bedoeld in artikel 21 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid.

D

Artikel 7.1.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

2. In het derde lid wordt «de artikelen 34 tot en met 40 en 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens de verantwoordelijke» vervangen door: de artikelen 12 tot en met 23 en 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming de verwerkingsverantwoordelijke.

E

In artikel 7.1.2.3, eerste lid, onder i, wordt «artikelen 35 tot en met 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikelen 15 tot en met 23 en 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

F

In artikel 7.1.4.4 wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid, alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid, alsmede persoonsgegevens van strafrechtelijke aard .

G

In artikel 7.1.4.6, eerste lid, wordt «artikelen 36 of 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikelen 16, 17 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

H

Artikel 7.1.5.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 34 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het tweede lid wordt «artikelen 35 of 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens of een aantekening van verzet als bedoeld in artikel 40 van die wet» vervangen door «artikelen 15, 16 of 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming of een aantekening van een bezwaar als bedoeld in artikel 21 van die verordening» en wordt «de aantekening van verzet» vervangen door: de aantekening van bezwaar.

I

Artikel 7.1.5.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikelen 35 of 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens, of over een bij hem aangetekend verzet als bedoeld in artikel 40 van die wet» vervangen door: artikelen 15, 16 of 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming, of over een bij hem aangetekend bezwaar als bedoeld in artikel 21 van die verordening.

2. In het tweed lid wordt «artikel 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: artikel 23 van de Algemene verordening gegevensbescherming en artikelen 41 en 42 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

J

In artikel 7.3.9, eerste lid, vervalt de zinsnede «binnen drie maanden».

K

Artikel 7.3.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste zin vervalt de zinsnede «zo spoedig mogelijk».

2. De laatste zin vervalt.

L

In artikel 7.3.17 wordt «artikelen 30, derde lid, 35, 36 of 38, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede een beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in de artikel 40 of 41 van die wet» vervangen door «artikelen 15,16, 17 of 19 van de Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede een beslissing naar aanleiding van de aantekening van een bezwaar als bedoeld in artikel 21 van die verordening» en wordt «hoofdstuk 8 van die wet» vervangen door: paragraaf 3.3 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

M

In artikel 7.4.0, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede «andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.

N

Artikel 7.4.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «bijzondere persoonsgegevens zijn als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn.

2. Het derde lid vervalt.

O

Artikel 8.4.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid.

2. In het tweede lid, wordt «verantwoordelijke voor de verwerking» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 9.3 Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 15g wordt «in afwijking van artikel 5 van de Wet bescherming persoonsgegevens, toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

B

In artikel 15h wordt «verantwoordelijke, bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 9.4 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «gegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het vijfde lid wordt «gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

3. In het achtste lid wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 11, tweede lid, wordt «gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

C

In artikel 26, tweede lid, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de Autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 9.5

De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk 9, paragraaf 1, komt te luiden:

§ 1. Verwerking van gegevens, waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens

B

Artikel 9.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid, wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het derde lid wordt «persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

3. In het zevende lid wordt «Bij ministeriële regeling kan worden bepaald» vervangen door: Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk IV van de Algemene verordening gegevensbescherming, kan bij ministeriële regeling worden bepaald.

C

In artikel 9.1.3, eerste, tweede en derde lid, wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

D

In artikel 9.2.1, tweede lid, wordt «Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 9.6

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

bijzondere categorieën van persoonsgegevens:

bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;

gegevens over gezondheid:

gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

persoonsgegevens van strafrechtelijke aard:

persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming; .

2. Het onderdeel «persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens, bestand, verantwoordelijke en verwerker» komt te luiden: persoonsgegevens, gegevens over gezondheid, verwerking van persoonsgegevens, bestand, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

B

In artikel 3.4, tweede lid, wordt de zinsnede «gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid en andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.

C

In artikel 4.2.5, tweede lid, wordt «gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid en andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

D

Artikel 5.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid.

2. In het vierde lid en vijfde lid wordt «ondubbelzinnige toestemming» telkens vervangen door «uitdrukkelijke toestemming» en wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» telkens vervangen door: gegevens over gezondheid.

3. In het zesde lid, wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

E

Artikel 5.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid.

2. In het derde lid, wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

F

Artikel 5.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid.

2. In het derde lid, wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

G

Artikel 5.1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid.

2. In het derde lid, wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

H

Artikel 5.1.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid, van de cliënt, alsmede persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens,» vervangen door: gegevens over gezondheid van de cliënt, alsmede persoonsgegevens, waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.

2. In het tweede lid wordt «gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid en andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard .

I

Artikel 5.1.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid.

J

In artikel 5.2.1, eerste lid, wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door «gegevens over gezondheid» en wordt «ondubbelzinnige toestemming» telkens vervangen door: uitdrukkelijke toestemming

K

In artikel 5.2.4 wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» telkens vervangen door: gegevens over gezondheid.

L

Artikel 5.2.5, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «ondubbelzinnige toestemming» vervangen door «uitdrukkelijke toestemming» en wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid.

2. In het tweede lid wordt «ondubbelzinnige toestemming» vervangen door: uitdrukkelijke toestemming.

M

In artikel 5.3.1, derde lid, wordt «In afwijking van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens kan een AMHK de mededeling» vervangen door: Gelet op artikel 41, eerste lid, aanhef en onderdeel i, van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming kan een AMHK inzage of verstrekking als bedoeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

N

In artikel 5.3.2 vervalt onder vernummering van het zesde tot het vijfde lid, het vijfde lid.

O

In artikel 6.1, derde lid, vervalt de zinsnede: als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9.7

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 17, eerste lid, onderdeel j, komt te luiden:

 • j. de Autoriteit persoonsgegevens.

B

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in artikel 21 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het vierde lid wordt «persoonsgegevens als bedoeld in artikel 22 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

C

Artikel 68a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het tweede en derde lid wordt «persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

D

In artikel 70, tweede lid, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door: de Autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 9.8 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen,

In artikel 29, eerste lid, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, wordt «persoonsgegevens betreft als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard betreft, als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 9.9 Wet op het RIVM

Aan artikel 3 van de Wet op het RIVM wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde taak, is het RIVM bevoegd tot verwerking van gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming en is het RIVM verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

Artikel 9.10 Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Artikel 21, tweede lid, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal komt te luiden:

 • 2. Het is verboden systemen of gegevens waarmee identificatie van donoren of ontvangers mogelijk wordt te gebruiken voor een ander doel dan het traceren van donoren of ontvangers ten behoeve van hun geneeskundige behandeling.

Artikel 9.11 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

In artikel 8:22, eerste lid, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt de zinsnede «bijzondere gegevens inzake de gezondheid van betrokkene als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 9.12 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

In artikel 18c, tweede lid, van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten wordt de zinsnede «bijzondere gegevens inzake de gezondheid van betrokkene als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 9.13 Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9a, vijfde lid, wordt «verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

B

In artikel 18g, vierde lid, wordt «verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

C

In artikel 35, eerste lid, onderdeel c, wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

D

In artikel 69, elfde lid, wordt «verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

E

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het dertiende lid wordt «persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid.

2. In het veertiende lid, wordt «verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke.

F

Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid wordt «de persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» telkens vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het tweede lid wordt «de persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

G

In artikel 88, eerste lid, wordt «Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: Algemene verordening gegevensbescherming.

H

In artikel 89, eerste lid, wordt «Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: Algemene verordening gegevensbescherming.

HOOFDSTUK 10. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10.1

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 december 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) tot wet is of wordt verheven en artikel 48a van die wet in werking treedt of is getreden, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 14 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. De bestuurlijke boete komt toe aan de Staat.

B

Aan artikel 16 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De te betalen geldsom van een verbeurde dwangsom komt toe aan de Staat.

C

Aan artikel 17 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De bestuurlijke boete komt toe aan de Staat.

D

Aan artikel 18 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De bestuurlijke boete komt toe aan de Staat.

E

Aan het slot van artikel 48a, derde lid, wordt toegevoegd: «De overgang van de in de vorige volzin bedoelde ambtenaren vindt plaats met een rechtspositie die als geheel ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel.»

Artikel 10.2

Waar in de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en daarop berustende bepalingen wordt verwezen naar de Wet bescherming persoonsgegevens, betreft dit de Wet bescherming persoonsgegevens zoals deze luidde op 24 mei 2018.

Artikel 10.3

Bij regeling van Onze Minister voor Rechtsbescherming kunnen onderdelen van het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde tijdelijk van toepassing worden verklaard op de verwerking van persoonsgegevens door een buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 10.4

Na de inwerkingtreding van artikel 6.6, onderdelen K en L, van deze wet berust het Reglement rijbewijzen mede op de artikelen 126, vijfde lid, en 127, tweede tot en met vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 10.5

Na inwerkingtreding van artikel 6.7:

 • a. onderdeel C, berust de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 mede op artikel 41a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b. onderdeel E, berust het Kentekenreglement mede op artikel 43, tweede, derde, vierde en zesde lid, van die wet.

Artikel 10.6

Het bij koninklijke boodschap van 10 mei 2016 ingediende voorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstukken 34 471) wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel I, onderdeel A, artikel 27s, derde lid, wordt »verwerking als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «verwerking in de zin van artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming» en wordt «verantwoordelijke» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van die verordening.

b. In artikel IIIf, onderdeel B, artikel 27q, wordt «bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 10.7

Artikel I van het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2014 ingediende voorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken 33 996) wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel I, artikel 27ja, eerste lid, wordt «bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

b. In onderdeel O, artikel 30v, eerste lid, wordt «bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

c. In onderdeel P, artikel 31m, eerste lid, wordt «bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens betreffende de gezondheid» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

d. In onderdeel U, artikel 33g, eerste lid, wordt »gezondheidsgegevens» vervangen door: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

e. In onderdeel V, artikel 33h, negende lid, wordt «verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 10.8

1. Het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstukken 33 980), wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel I, onderdeel A, vierde lid, komen de onderdelen u en v te luiden:

u. medische persoonsgegevens:

gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

v. strafrechtelijke persoonsgegevens:

persoonsgegevens van strafrechtelijke aard en persoonsgegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;.

2. Indien deze wet eerder in werking treedt dan het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstukken 33 980), komt artikel I, onderdeel W, van dat voorstel te luiden:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «waaronder gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming » vervangen door: waaronder medische persoonsgegevens.

3. Indien het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstukken 33 980), eerder in werking treedt dan deze wet, vervalt artikel 9.6, onderdeel C van deze wet.

Artikel 10.8a

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 december 2016 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (Kamerstukken 34 629) tot wet is of wordt verheven, wordt in artikel I, onderdeel JA, van die wet in het voorgestelde artikel 13b de zinsnede «onverminderd de artikelen 76 tot en met 79 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: onverminderd de hoofdstuk V van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 10.9

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit kan worden bepaald dat deze wet terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 10.10

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Onze Ministers voor Rechtsbescherming en van BInnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S Dekker

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 939

Naar boven