Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2018-239".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33996
Behandeld dossier 34808
Citeertitel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-07-11
Datum van uitgifte 2018-07-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-239
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-07-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 239
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid