Besluit van 26 april 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) (Stb. 2017, 306)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 april 2018, nr. WJZ/1352017 (6751), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen A, voor zover het de daarin opgenomen artikelen 1.19 en 1.19a betreft, C, onder 2, Qa, Sa, en artikel IIA van de Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) (Stb. 2017, 306) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 26 april 2018

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de eenendertigste mei 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met onderhavig besluit wordt de inwerkingtreding vastgesteld van de voorschriften van de Wet bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 2017, 306) die samenhangen met de regeling voor het aanbieden van volledige opleidingen in het buitenland. Het betreft artikel I, onderdelen A, voor zover het de daarin opgenomen artikelen 1.19 en 1.19a betreft, C, onder 2, Qa, Sa, en artikel IIA van genoemde wet. De overige artikelen van de wet zijn, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, voor zover het het daarin opgenomen artikel 1.19b betreft, reeds in werking getreden (Stb. 2017, 319).

In voornoemd inwerkingtredingsbesluit waarin de inwerkingtreding van de overige voorschriften van de wet is vastgesteld, is beschreven dat de voorschriften van de wet die betrekking hebben op het aanbieden van volledige opleidingen in het buitenland, in werking zullen treden als de noodzakelijke uitvoeringsvoorschriften in de vorm van een algemene maatregel van bestuur zijn vastgesteld (Stb. 2017, 319).

Op 26 april 2018 is het Besluit van 26 april 2018 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland vastgesteld. De inwerkingtreding van de in voornoemd besluit opgenomen voorschriften met betrekking tot het aanbieden van volledige opleidingen in het buitenland (artikel I, onderdelen A en B) is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de artikelen die met onderhavig besluit in werking treden; aldus zullen artikel I, onderdelen A en B van het Besluit van 26 april 2018 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland gelijktijdig met de wetsbepalingen genoemd in dit inwerkingsbesluit in werking treden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven