Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2017, 319Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 19 augustus 2017, houdende vaststelling van de tijdstippen van de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juli 2017, nr. 1220644(6751), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdelen Aa, B, C, onder 1, D, D0a, E, F, G, Ga, H, I, J, M, onder 1, N, O, Oa, P, Pa, Q, R, S en T van de Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) treedt in werking met ingang van 1 september 2017.

  • 2. Artikel I, onderdelen Da, K, L en M, onder 2, en artikel II van de Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 augustus 2017

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Voor de inwerkingtreding van de Wet bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 2017, nr. 306) gelden drie tijdstippen voor inwerkingtreding.

Het eerste tijdstip is 1 september 2017. Dat is geregeld in het eerste lid van het inwerkingtredingsartikel. Met ingang van 1 september 2017 kunnen al die voorschriften in werking treden die uitsluitend een technische verbetering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek behelzen alsook al die voorschriften waarvoor geen bijzondere voorbereiding door instellingen of nadere regels zijn vereist. Bij het bepalen van het tijdstip van 1 september 2017 is zowel rekening gehouden met de wettelijke termijnen die gelden ingevolge de Wet raadgevend referendum als met de start van het nieuwe studiejaar.

Daarnaast zijn er nog enkele voorschriften die enige voorbereiding behoeven voordat zij inwerking kunnen treden. Het gaat om artikel I, onderdelen Da, K, L en M, onder 2, en artikel II.

Onderdeel Da betreft een nieuwe regeling voor het beperken van de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens. Artikel II betreft de oude, in te trekken, regeling voor het beperken van de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens. In verband met de nieuwe regeling dienen de instellingsbesturen nadere regels vast te stellen.

De onderdelen K en L betreffen een gewijzigd regime voor studiekeuzeactiviteiten dat eveneens een instellingsregeling vergt.

Onderdeel M, onder 2, betreft een gewijzigd regime voor het inschrijven van studenten. Daarvoor moet eerst (in verband met de gevolgen voor de bekostiging) een ministeriële regeling worden vastgesteld.

Voor deze voorschriften is, uitgaande van een redelijke voorbereidingstermijn, als tijdstip voor inwerkingtreding 1 januari 2018 gekozen. Dat is geregeld in het tweede lid van het inwerkingtredingsartikel.

Tenslotte zijn er de (overige) voorschriften van de wet die samenhangen met de regeling voor het aanbieden van volledige opleidingen in het buitenland. Die voorschriften zullen pas in werking treden als de noodzakelijke uitvoeringsvoorschriften in de vorm van een algemene maatregel van bestuur zijn vastgesteld.

De inwerkingtreding van de desbetreffende wettelijke voorschriften vergen een afzonderlijk inwerkingtredingsbesluit.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker