Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2018-144".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Behandeld dossier 34851
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-05-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-144
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-05-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 144
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-05-22