Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2018, 122Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 9 april 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 29 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie, van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60) en van het besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Stb. 2017, 311)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 maart 2018, nr. 2018-00001833580000183358;

Gelet op artikel 34 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie, artikel IV van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60) en artikel III van het besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Stb. 2017, 311);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2018 treden in werking:

  • a. artikel 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie;

  • b. de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60), en

  • c. het besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Stb. 2017, 311).

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 april 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de dertigste april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Bij dit besluit wordt het tijdstip vastgesteld waarop artikel 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (de artikelen 29 en 30), de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60) en het besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Stb. 2017, 311) in werking treden.

Wet basisregistratie grootschalige topografie

Per 1 januari 2016 zijn onderdelen van de Wet basisregistratie grootschalige topografie in werking getreden die betrekking hebben op de inhoud van de registratie en de verplichtingen van bronhouders en de registratiehouder in het kader van het bijhouden van de registratie. Met ingang van 1 juli 2017 zijn de bepalingen omtrent het verplicht gebruik van de in de registratie opgenomen gegevens en het daarmee samenhangende principe van eenmalige inwinning van die gegevens in werking getreden.

Tot slot treedt met dit besluit per 1 juli 2018 de in de wet opgenomen bepaling betreffende de periodieke zelfcontrole door bronhouders (artikel 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie) in werking.

Wet basisregistratie(s) adressen en gebouwen en Besluit basisregistratie(s) adressen en gebouwen

De wijzigingen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen treden als gevolg van dit besluit eveneens in werking op 1 juli 2018. Alle elementen van de modernisering en vereenvoudiging zijn daarmee in één keer doorgevoerd. Hierdoor zijn de registers en registraties teruggebracht tot één geïntegreerde registratie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren