Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van 16 december 2015, Stb. 29; en gewijzigd bij de wet van 28 september 2016, Stb. 413;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in: de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 25 januari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 25 januari 2017, Stb. 2017, 58 Begroting 2016 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

8.827.392

9.044.617

2.467.778

– 467.875

– 475.166

– 13.987

1.229.031

1.163.153

– 1.709.026

                     
 

Beleidsartikelen

8.078.933

8.306.390

2.446.328

– 445.371

– 467.280

– 13.987

1.217.573

1.157.094

– 1.725.326

                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

94.041

113.591

 

40

460

 

28.017

– 5.533

 

2

Veiligheid en stabiliteit

236.699

251.940

1.197

51.518

51.037

0

43.978

17.424

1.646

3

Europese samenwerking

7.698.273

7.891.356

2.403.041

– 509.464

– 519.724

– 13.987

1.152.164

1.144.289

– 1.733.066

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

49.920

49.503

42.090

12.535

947

0

– 6.586

914

6.094

                     
 

Niet-beleidsartikelen

748.459

738.227

21.450

– 22.504

– 7.886

0

11.458

6.059

16.300

                     

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

33.970

33.970

 

– 33.815

– 33.815

 

– 125

– 125

 

7

Apparaat

714.489

704.257

21.450

11.311

25.929

0

11.583

6.184

16.300


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 620 V

Naar boven