Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatsblad 2016, 29Wet

Wet van 16 december 2015 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 16 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Uitgegeven de vijftiende januari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Departementale begrotingsstaat (V) behorende bij de Wet van 16 december 2015, Stb. 2016, 29

Begroting 2016 Ministerie van Buitenlandse Zaken

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

8.827.392

9.044.617

2.467.778

         
 

Beleidsartikelen

8.078.933

8.306.390

2.446.328

         

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

94.041

113.591

 

2

Veiligheid en stabiliteit

236.699

251.940

1.197

3

Europese samenwerking

7.698.273

7.891.356

2.403.041

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

49.920

49.503

42.090

         
 

Niet-beleidsartikelen

748.459

738.227

21.450

         

5

Geheim

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

33.970

33.970

 

7

Apparaat

714.489

704.257

21.450


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 300 V