Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2017, 399Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 oktober 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 augustus 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (Stb. 2017, 327) en van enkele artikelen van de Wet primair onderwijs BES en de Wet voortgezet onderwijs BES en tot wijziging van het Besluit van 27 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van verschillende artikelen van de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Leerplichtwet BES (Stb 2017, 296)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 oktober 2017 nr. WJZ/1255172 (6736), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van de Wet van 19 augustus 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (Stb. 2017, 327), artikel 167c van de Wet primair onderwijs BES, artikel 218a van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel VI van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 2015, 238);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. INWERKINGTREDING WET SAMEN STERKER DOOR VEREENVOUDIGING SAMENWERKINGSSCHOOL

De Wet van 19 augustus 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (Stb. 2017, 327) treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING BEPALINGEN WPO BES

De artikelen 22 en 76, derde lid, van de Wet primair onderwijs BES treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING BEPALINGEN WVO BES

Artikel 109 van de Wet voortgezet onderwijs BES treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

ARTIKEL IV. WIJZIGING INWERKINGTREDINGSBESLUIT VAN 27 JUNI 2017 (STB 296)

Het Besluit van 27 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van verschillende artikelen van de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Leerplichtwet BES (Stb. 2017, 296) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Op 1 januari 2018 treedt artikel IV van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 2015, 238) in werking. Nadat de vorige volzin is toegepast, treden op hetzelfde tijdstip de artikelen 16, 21, tweede lid, en 48 van de Wet primair onderwijs BES in werking.

B

Artikel 2, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Op 1 januari 2018 treedt artikel V van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 2015, 238) in werking. Nadat de vorige volzin is toegepast, treden op hetzelfde tijdstip de artikelen 51 en 53, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES in werking.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 oktober 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel I van dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 19 augustus 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (Stb. 2017, 327), die op 7 september 2017 in het Staatsblad is gepubliceerd. In beginsel wordt voor onderwijswetgeving twee vaste inwerkingtredingsdata gehanteerd, namelijk 1 augustus en 1 januari. Deze wet treedt daarom op 1 januari 2018 in werking.

Artikel II en III stellen de inwerkingtreding van enkele bepalingen voor Caribisch Nederland vast, die betrekking hebben op de bestuurlijke fusie tussen openbare en bijzondere scholen (artikel 22 WPO BES en artikel 109 WVO BES) en omzetting, uitbreiding met openbaar of bijzonder onderwijs en verplaatsing (artikel 76, derde lid WPO BES). In de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool worden deze artikelen gewijzigd en kunnen daarna in werking treden.

Artikel IV wijzigt het reeds gepubliceerde besluit van 27 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van verschillende artikelen van de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Leerplichtwet BES (Stb. 2017, 296). In dit besluit zijn in artikel 1, tweede lid, en artikel 2, tweede lid, abusievelijk de artikelen genoemd van de WPO BES en de WVO BES, in plaats van de wijzigingsartikelen (Artikel IV en V) in de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 2015, 238). Om deze wijzigingsartikelen alsnog in werking te laten treden, is in de aanhef van dit besluit een aanvullende grondslag opgenomen die specifiek betrekking heeft om de inwerkingtreding van de bepalingen die betrekking hebben op de invoering van de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker