Besluit van 19 augustus 2017 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 augustus 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2109769;

Gelet op artikel VII van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel Ba, artikel III, onderdelen 0A en Aa, en artikel V, onderdeel B, van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242) treden in werking met ingang van 1 september 2017.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 augustus 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Uitgegeven de negenentwintigste augustus 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242) bevat verschillende maatregelen die het stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit versterken. Deze maatregelen treden op verschillende momenten in werking.

Als eerste treedt op 1 september 2017 in werking het voorschrift dat bepaalt dat een veroordeling in het verleden (tot acht jaren terug) voor bepaalde – geweldsgerelateerde – delicten altijd leidt tot een afwijzing van het verzoek om een wapenvergunning of een jachtakte.

De overige maatregelen treden op een later tijdstip in werking.

Artikel II van de wet wijzigt de Flora- en faunawet. Deze is inmiddels vervangen door de Wet natuurbescherming. Artikel II zal dus niet in werking worden gesteld.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Naar boven