Besluit van 13 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 oktober 2016 tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (Stb. 2016, 373)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2017, kenmerk 1140107-164276-WJZ;

Gelet op Artikel IX van de Wet van 5 oktober 2016 tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (Stb. 2016, 373);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 5 oktober 2016 tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (Stb. 2016, 373) treedt in werking met ingang van 1 juli 2017, met uitzondering van de artikelen 15a, tweede lid, 15b, 15c, tweede lid, 15d en 15e van artikel II, onderdeel B.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 juni 2017

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. In de nadere memorie van antwoord (Kamerstukken I, 33 509, nr. J) is voor de inwerkingtreding van deze wet een groeimodel vastgelegd. Dit betekent dat voor een aantal bepalingen de inwerkingtreding wordt uitgesteld tot 3 jaar na de inwerkingtreding van deze wet. Artikel 15b zal niet in werking treden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven