Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2017, 11Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 16 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit van 8 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Stb. 2016, 444) (Stb. 2016, 498)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2016, nr. 2016-0000275963;

Gelet op artikel VII van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Stb. 2016, 444);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het derde lid van het enig artikel van het Besluit van 8 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Stb. 2016, 444) (2016, 498) wordt «IIIA» vervangen door: IIIA, aanhef en onderdeel b.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 januari 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de zesentwintigste januari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van het derde lid van het enig artikel van het Besluit van 8 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Stb. 2016, 444) (Stb. 2016, 498) treedt artikel IIIA van die wet in werking met ingang van 1 februari 2017. In artikel IIIA, aanhef en onderdeel a, wordt de slotzin van artikel 29b, tweede lid, van de Ziektewet geschrapt. Als gevolg van artikel IV, aanhef en onderdeel b, van de Wet van 14 december 2016 tot wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (Stb. 2016, 519) is de slotpassage van dat lid inmiddels met ingang van 1 januari 2017 opnieuw geformuleerd, waardoor het schrappen van de slotzin niet meer nodig is en tevens ongewenst. Om die reden dient artikel IIIA, onderdeel a, van de eerdergenoemde wet van 17 november 2016 niet meer in werking te treden. Daartoe strekt dit besluit.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma