Besluit van 13 december 2016 tot vaststelling van het moment van inwerkingtreding van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, 425)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 december 2016, nr. IenM/BSK-2016/288359, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I tot en met V van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425) treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 december 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de achtentwintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425) bevat een verzameling wijzigingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer), het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (hierna: Bkmw 2009) en het Besluit emissiearme huisvesting en bevat de intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer.

Met het onderhavige besluit treden de onderdelen die zien op het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bor, het Besluit mer en het Bkmw 2009 en het Besluit emissiearme huisvesting in werking met ingang van 1 januari 2017. Het streven is de onderdelen die betrekking hebben op de intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer medio 2017 in werking te laten treden door een separaat inwerkingtredingbesluit. De onderdelen die per 1 januari 2017 inwerking treden zijn in de meeste gevallen wetstechnisch en reparatoir van aard en altijd van inhoudelijk ondergeschikte aard. Het merendeel van de wijzigingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bor en het Besluit mer is gericht op een goede verwerking van de zogenaamde vierde tranche wijziging van het Activiteitenbesluit (Stb. 2015, 337). Het Besluit van 27 oktober 2016 bevat dan ook op deze punten nadrukkelijk geen nieuw beleid ten aanzien van het beleid dat eerder is vastgelegd in het vierde tranche wijzigingsbesluit. Ook de wijzigingen in het Bkmw 2009 en het Besluit emissiearme huisvesting bevatten wetstechnische correcties. Ten slotte wordt de verwijzing naar een aantal NEN-normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer geactualiseerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven