Besluit van 26 november 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2017, een artikel van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, een artikel van de Verzamelwet SZW 2015 en enige artikelen van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 2016, 318)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, nr. 2016-0000252605,

Gelet op de artikelen XXXIV van de Verzamelwet SZW 2017, 31 van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, XXXVII van de Verzamelwet SZW 2015 en XVII van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 2016, 318);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

 • 1. De artikelen van de Verzamelwet SZW 2017 treden, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen 0A, 1A, A, B en D, II, onderdeel B, III, onderdelen B en C, IV , VII, IX, onderdelen A, D en E, XI, onderdelen OA, A, B en C, XII, onderdelen A en B, XIII, onderdelen A, B en C, XVIIIa, XIX, onderdelen C, D, E en G, XX, onderdelen B en Ba, XXI, onderdelen B en Ba, XXII, XXVIII, XXXI, onderdelen C, onder 4, en F, XXXII, onderdelen C, onder 2, D en E, en XXXIII, in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2. De artikelen I, onderdelen 0A en 1A, II, onderdeel B, III, onderdelen B en C, IV, VII, IX, onderdelen A, D en E, XI, onderdelen 0A, A, B en C, XII, onderdelen A en B, XIII, onderdelen A, B, onder 1, 2 en 3, en C, XIX, onderdelen C, D, E en G, XX, onderdelen B en Ba, XXI, onderdelen B en Ba, XXII, XXVIII, XXXI, onderdeel F, XXXII, onderdeel D, en XXXIII van de Verzamelwet SZW 2017, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

  • a. artikel I, onderdelen 0A en 1A, terug werkt tot en met 1 oktober 2016;

  • b. artikel II, onderdeel B, terug werkt tot en met 1 april 2015;

  • c. artikel III, onderdeel B, terug werkt tot en met 1 januari 2006;

  • d. de artikelen IV, onderdeel B, IX, onderdeel D, XIII, onderdelen B, onder 1, 2 en 3, en C, XIX, onderdelen C, D en E, XX, onderdeel B, XXI, onderdeel B, XXXII, onderdeel D, en XXXIII, terug werken tot en met 1 januari 2016;

  • e. artikel IX, onderdelen A en E, terug werkt tot en met 1 april 2016;

  • f. de artikelen XI, onderdelen 0A, A, B en C en XIX, onderdeel G, terug werken tot en met 1 juli 2016;

  • g. de artikelen III, onderdeel C, XIII, onderdeel A, XX, onderdeel Ba, en XXI, onderdeel Ba, terug werken tot en met 1 januari 2015;

  • h. artikel XXVIII terug werkt tot en met 15 februari 2014.

 • 3. Artikel I, onderdelen A, B en D, van de Verzamelwet SZW 2017 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 4. Artikel XXXII, onderdeel E, van de Verzamelwet SZW 2017 treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

 • 5. Artikel 12 van de Wet raadgevend referendum is van toepassing.

Artikel II

Artikel 6, derde lid, van de Wet kinderbijslagvoorziening BES treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel III

Artikel XXXVI, onderdeel F, van de Verzamelwet SZW 2015 treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Artikel IV

De artikelen I, onderdeel B, XIV, onderdeel C, en XV, onder 4, van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 2016, 318) treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 26 november 2016

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de zevende december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel I

Artikel XXXIV van de Verzamelwet SZW 2017 voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en tevens dat die artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot en met in dat besluit te bepalen tijdstippen, die voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kunnen worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De afwijkende data van inwerkingtreding en het verlenen van terugwerkende kracht aan bepaalde artikelen en artikelonderdelen zijn nader toegelicht in de memorie van toelichting1 en de beide nota’s van wijziging2 bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017.

Met betrekking tot de inwerkingtreding is in artikel XXXIV van de Verzamelwet SZW 2017 geregeld dat zo nodig in het koninklijk besluit toepassing gegeven kan worden aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum (Wrr). Aangezien het in de Verzamelwet SZW 2017 grotendeels gaat om noodzakelijke reparatiewetgeving is er voor gekozen om in dit inwerkingtredingsbesluit toepassing te geven aan artikel 12 van de Wrr. Toepassing van de Wrr zou er anders toe leiden dat de noodzakelijke en reeds aangekondigde wijzigingen niet meer voor 1 januari 2017 in werking zouden kunnen treden.

Voorts wordt voor de volledigheid vermeld dat het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XIII, onderdeel B, onder 4, XVIIIa, XXXI, onderdeel C, onder 4, en XXXII, onderdeel C, onder 2, niet wordt geregeld in dit besluit. Voor wat betreft de inwerkingtreding van artikel XIII, onderdeel B, onder 4, geldt dat de bepaling nog niet in werking treedt, aangezien de zogenoemde Calamiteitenregeling nog niet in werking is getreden.

Artikel II

De Wet kinderbijslagvoorziening BES is, met uitzondering van artikel 6, derde lid, in werking getreden op 1 januari 2016. Inmiddels is duidelijk dat dit artikel in werking kan treden per 1 januari 2017. Op deze datum wordt de reisvoorziening op basis van de Wet studiefinanciering 2000 voor de mbo-deelnemers beschikbaar.

Artikel III

UWV heeft aangegeven artikel XXXVI, onderdeel F, van de Verzamelwet SZW 2015 (zoals dat artikelonderdeel opnieuw vastgesteld wordt door artikel XII, onderdeel B, van de Verzamelwet SZW 2017), per 1 april 2017 te kunnen uitvoeren.3 Met dit artikel wordt in de inwerkingtreding van het genoemde artikelonderdeel voorzien.

Artikel IV

In artikel XXXIIIa van de Verzamelwet SZW 2017 worden de artikelen I, onderdeel B, XIV, onderdeel C, en XV, onder 4, van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 2016, 318) aangepast. Tevens wordt in dit besluit de inwerkingtreding van voornoemde artikelen geregeld. Deze artikelen waren in het Besluit van 27 oktober 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 318) en het Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de mogelijkheid van een waarschuwing en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (Stb. 342) (Stb. 2016, 421) uitdrukkelijk uitgezonderd van inwerkingtreding, in afwachting van de reparaties in de Verzamelwet SZW 2017.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/17, 34 528, nr. 3.

X Noot
2

Kamerstukken II 2016/17, 34 528, nr. 5 en Kamerstukken II 2016/17, 34 528, nr. 8.

X Noot
3

Kamerstukken II 2015/16, 34 528, nr. 3, blz. 38.

Naar boven