Besluit van 27 oktober 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 318) en het Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de mogelijkheid van een waarschuwing en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (Stb. 342)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2016, nr. 2016-0000225298,

Gelet op artikel XVII van de Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 318) en artikel II van het Besluit van 19 september 2016 houdende wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de mogelijkheid van een waarschuwing en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (Stb. 342);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 318), met uitzondering van de artikelen I, onderdeel B, XIV, onderdeel C, en XV, onder 4, en het Besluit van 19 september 2016 houdende wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de mogelijkheid van een waarschuwing en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (Stb. 342) treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 oktober 2016

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de achtste november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

De artikelen I, onderdeel B, en XIV, onderdeel C, van de Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 318), die zijn uitgezonderd van de inwerkingtreding betreffen wijzigingen van artikelen waarvan de wijzigingsopdracht kan leiden tot onduidelijkheden. Om hier geen misverstand over te laten ontstaan worden deze omissies gecorrigeerd bij de Verzamelwet SZW 20171. Bij artikel XV, onder 4, is ten onrechte artikel 6b, zevende lid, van de Remigratiewet gewijzigd. In plaats hiervan had het artikel 6b, zesde lid, van de Remigratiewet gewijzigd moeten worden. Ook deze omissie wordt separaat hersteld bij de Verzamelwet SZW 2017. Naar verwachting zullen deze correcties ook per 1 januari 2017 in werking kunnen treden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Het bij Koninklijke boodschap van 2 september 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (TK 2015/16 34 528 nr.1).

Naar boven