Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2016, 410Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 27 oktober 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 24 oktober 2016, nr. WJZ/16155886;

Gelet op artikel III van de Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

 • 1. De Wet van 12 oktober 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening (Stb. 2016, 409) treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 30 april 2016.

 • 2. In afwijking op het eerste lid:

  • a. treedt artikel I, onderdeel A, subonderdeel b, zo nodig onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van de Wet van 3 februari 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) (Stb. 2016, 55) geheel of gedeeltelijk in werking treedt;

  • b. treedt artikel I, onderdeel Aa, zo nodig onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van de Wet van 3 februari 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU (Stb. 2016, 58) in werking treedt;

  • c. treedt artikel I, onderdelen Ca, D, subonderdelen b en d, en Da, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst;

  • d. treedt artikel I, onderdelen C en D, subonderdeel a, in werking direct nadat artikel Xa van het bij koninklijke boodschap van 17 februari 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (Kamerstukken 34 413), nadat het tot wet is verheven, in werking is getreden, en werkt terug tot en met 30 april 2016;

  • e. treedt artikel I, onderdeel D, subonderdeel c, niet in werking.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 oktober 2016

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de tweede november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

De bepalingen die dienen ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening treden met terugwerkende kracht tot 30 april 2016 in werking, omdat op die datum de bepalingen van de netneutraliteitsverordening van toepassing werden. Door de terugwerkende kracht is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ook bevoegd om de verordening te handhaven ten aanzien van overtredingen die plaatsvonden in de periode vanaf 30 april 2016.

Artikel I, onderdeel A, subonderdeel a, voegt een definitie van netneutraliteitsverordening toe aan artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet (Tw). Artikel I, onderdeel A, van de Wet versterking telecommunicatiebeleid vervangt per 1 januari 2017 het gehele artikel 1.1 van de Tw. De definitie van netneutraliteitsverordening wordt op dat moment opnieuw ingevoegd in de nieuwe tekst van artikel 1.1 (door subonderdeel b van artikel I, onderdeel A). Dit onderdeel treedt om die reden gelijktijdig met die wijziging in werking.

Artikel I, onderdeel Aa, herstelt een fout in artikel I, onderdeel A, van de Wet van 3 februari 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU (Staatsblad 2016, 58), en moet om die reden gelijktijdig met die bepaling in werking treden.

Met artikel I, onderdelen Ca, D, subonderdelen b en d, en Da, worden enkele verkeerde verwijzingen in de huidige tekst van artikel 15.2a, 15.4 en 15.7 van de Telecommunicatiewet hersteld. Deze wijzigingen dienen daarom direct in werking te treden.

Artikel I, onderdeel D, subonderdeel c, herstelde eenzelfde fout in de tekst van artikel 15.4 van de Telecommunicatiewet van vóór de wijziging van dat artikel per 1 juli 2016. Nu die wijziging inmiddels al heeft plaatsgevonden is artikel I, onderdeel D, subonderdeel c, onuitvoerbaar en overbodig geworden en zal dit subonderdeel om die reden niet in werking treden.

Artikel I, onderdelen C en D, subonderdeel a, kan door een verschrijving momenteel niet worden verwerkt in de artikelen 15.1, derde lid, en 15.4 van de wet. Deze verschrijving wordt gecorrigeerd door middel van artikel Xa van het bij koninklijke boodschap van 17 februari 2016 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (Kamerstukken 34 413). Artikel I, onderdelen C en D, subonderdeel a, zal om die reden pas in werking treden nadat deze correctie heeft plaatsgevonden. Aan deze onderdelen, die mede dienen ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening, wordt terugwerkende kracht verleend tot 30 april 2016. Zoals gezegd werden de bepalingen van de netneutraliteitsverordening op die datum van toepassing.

Toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum

Met dit inwerkingtredingsbesluit wordt toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet op het raadgevend referendum. Nu de wet op meer betrekking heeft dan de uitvoering van de verordening is deze referendabel. Dat toepassing wordt gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum betekent dat in afwijking van artikel 8 en 9 van die wet, deze wet eerder dan 8 weken na publicatie in werking treedt, omdat de inwerkingtreding geen uitstel duldt. Voor de bepalingen die dienen ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening is dat het geval omdat de verordening al op 30 april 2016 in werking is getreden. Voor de overige bepalingen is dat het geval omdat hiermee gebreken in de wet worden hersteld die voor handhavingsproblemen kunnen zorgen of omdat zij noodzakelijkerwijs samen moeten lopen met de inwerkingtreding van andere wetswijzigingen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp