Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2016, 409Wet

Wet van 12 oktober 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Telecommunicatiewet te wijzigen in verband met de uitvoering van verordening nr. 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PbEU 2015, L 310);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Telecommunicatiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

a. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

yyy. netneutraliteitsverordening:

op grond van artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vastgestelde verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende open internettoegang.

b. In de alfabetische rangschikking wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

netneutraliteitsverordening:

op grond van artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vastgestelde verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende open internettoegang.

Aa

In de artikelen 3.1, tweede lid, onder d, 3.9, onder b, 3.18, tweede lid, onder d, 3.19, tweede lid, onder h, 3.24, vierde lid, 8.3, 14.4, eerste lid, onder c, 14.6, vierde lid, onder a en b, 15.3, 16.1, derde lid, en 18.5, onder b wordt «radiozendapparaten» telkens vervangen door: radioapparaten.

B

Artikel 7.4a komt te luiden:

Artikel 7.4a

  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter voorkoming van een achteruitgang van de dienstverlening en een belemmering of vertraging van het verkeer over openbare elektronische communicatienetwerken, nadere minimumvoorschriften inzake de kwaliteit van openbare elektronische communicatiediensten worden gesteld aan aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening regels gesteld ten aanzien van aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten, met inbegrip van aanbieders van internettoegangsdiensten. Deze regels zien in ieder geval op:

    • a. de voorkoming van nakende netwerkcongestie en de beperking van de effecten van uitzonderlijke of tijdelijke netwerkcongestie als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel c, van de netneutraliteitsverordening, en

    • b. andere aan te bieden diensten als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de netneutraliteitsverordening.

  • 3. Aanbieders van internettoegangsdiensten stellen de hoogte van tarieven voor internettoegangsdiensten niet afhankelijk van de diensten en toepassingen die via deze diensten worden aangeboden of gebruikt.

  • 4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

C

In artikel 15.1, tweede lid, eerste volzin, wordt «met het toezicht op de roamingverordening» vervangen door: het bepaalde bij of krachtens de roamingverordening en de netneutraliteitsverordening.

Ca

In artikel 15.2a, tweede lid, wordt «artikel 15.1, tweede lid» vervangen door: artikel 15.1, derde lid.

D

Artikel 15.4 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid, onderdeel a wordt na «de roamingverordening» ingevoegd: of de netneutraliteitsverordening.

b. In het tweede lid wordt «artikel 15.1, tweede lid» vervangen door: artikel 15.1, derde lid.

c. In het derde lid wordt «artikel 15.1, tweede lid» vervangen door: artikel 15.1, derde lid.

d. In het vierde lid wordt «artikel 15.1, derde lid» vervangen door: artikel 15.1, tweede lid.

Da

In artikel 15.7, wordt «artikel 15.1, eerste en tweede lid» telkens vervangen door: artikel 15.1, eerste, tweede en derde lid.

E

In artikel 18.2a wordt na «de roamingverordening» toegevoegd: en de netneutraliteitsverordening. In afwijking op de eerste volzin is Onze Minister de nationale regelgevende instantie ten aanzien van de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften op grond van de in de eerste volzin bedoelde verordeningen.

F

In artikel 18.22, tweede lid, wordt na «de roamingverordening» toegevoegd: en de netneutraliteitsverordening.

ARTIKEL II

In de artikelen 7 en 11 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht komt de zinsnede met betrekking tot de Telecommunicatiewet te luiden:

Telecommunicatiewet, met inbegrip van de verordeningen genoemd in artikel 18.2a, met uitzondering van:

  • a. de artikelen 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.22, 15.2, derde lid, 15.4, vierde lid, en 18.9, eerste en tweede lid

  • b. alsmede, voor zover het betreft een besluit van de Autoriteit Consument en Markt:

    • 1. hoofdstuk 6, tenzij beroep kon worden ingesteld voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

    • 2. de hoofdstukken 6A, 6B en 12

    • 3. hoofdstuk 15, met uitzondering van de artikelen 15.2, 15.2a en 15.4.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het in de eerste volzin bedoelde besluit kan worden bepaald dat artikelen van deze wet of onderdelen daarvan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip en wordt waar nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 12 oktober 2016

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de tweede november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 379