Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2016, 13Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 december 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen en onderdelen van artikelen van de Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (Stb. 2015, 390) en vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel IV, tweede, derde en vierde lid, van die wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2015, nr. WJZ/2015/860035 (6643), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen IV, tweede, derde en vierde lid, en VI van de Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (Stb. 2015, 390);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (Stb. 2015, 390) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016 met uitzondering van artikel I, onderdelen G, K, L en M, dat in werking treedt met ingang van 1 februari 2016, artikel I, onderdeel Ra, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2018 en artikel III.

Artikel 2

Het tijdstip, bedoeld in artikel IV, tweede, derde en vierde lid, van de Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (Stb. 2015, 390) wordt bepaald op 1 augustus 2016.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de twaalfde januari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 1

Artikel 1 van dit besluit regelt dat de Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (Wet keuzedelen; Stb. 2015, 390) met uitzondering van artikel III en een aantal onderdelen van artikel I in werking treedt op 1 augustus 2016. Dit betekent dat de keuzedeelverplichting geldt voor studenten die vanaf 1 augustus 2016 in het Europese deel van het Koninkrijk instromen in nieuwe opleidingen (opleidingen waarvan het eerste studiejaar start op of na 1 augustus 2016).

Het is nog niet bekend wanneer de keuzedelen kunnen worden ingevoerd in het Caribische deel van het Koninkrijk. Daarom is nog geen inwerkingtredingsdatum vastgesteld voor artikel III van de Wet keuzedelen, waarin de Wet educatie en beroepsonderwijs BES wordt gewijzigd.

Artikel I, onderdelen G, K, L en M, van de Wet keuzedelen treedt in werking op 1 februari 2016. Onderdeel G bevat de grondslag voor vermelding in het Centraal register beroepsonderwijs (Crebo) van de vastgestelde keuzedelen en de keuzedelen waaraan een certificaat is verbonden. De onderdelen K en M bevatten een wettelijke basis voor regeling van bepaalde onderwerpen (verbinden certificaat aan keuzedeel en omvang keuzedelen) bij of krachtens algemene maatregel van bestuur en onderdeel L bevat een wettelijke basis voor enige ministeriële regelingen (vaststellen van model keuzedeel en ontwikkelde keuzedelen). Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2016 de betreffende algemene maatregel van bestuur en de betreffende ministeriële regelingen tot stand te brengen en de vastgestelde keuzedelen en de keuzedelen waaraan een certificaat is verbonden in het Crebo te registreren. Daarom is de inwerkingtredingsdatum van voornoemde wettelijke grondslagen bepaald op 1 februari 2016.

Voornoemde algemene maatregel van bestuur en ministeriële regelingen zullen voor het eerst van toepassing zijn op het studiejaar 2016–2017. Dit betekent dat nieuwe opleidingen (opleidingen waarvan het eerste studiejaar start op of na 1 augustus 2016) gericht moeten zijn op een herzien kwalificatiedossier en een of meer keuzedelen.

Artikel I, onderdeel Ra, van de Wet keuzedelen treedt in werking op 1 augustus 2018. Dit is conform de toelichting op het amendement op grond waarvan dit artikelonderdeel in de wet is gekomen (Kamerstukken II 2014/15, 34 160, nr. 18).

Artikel 2

Artikel IV, tweede, derde en vierde lid, van de Wet keuzedelen bepaalt dat de invoering van keuzedelen tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip niet geldt voor de beroepsbegeleidende leerweg (artikel 7.2.2, tweede lid, van de WEB), de entreeopleiding (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de WEB) en de specialistenopleiding (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel e, van de WEB). Gebleken is, dat geen gebruik hoeft te worden gemaakt van deze mogelijkheid om de verplichte invoering van keuzedelen voor bepaalde opleidingen uit te stellen. Daarom stelt artikel 2 van dit besluit bedoeld tijdstip voor alle voornoemde opleidingen vast op 1 augustus 2016.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker