Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2015, 390Wet

Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is keuzedelen te introduceren waarop mede, naast de kwalificaties, beroepsopleidingen worden gebaseerd teneinde deelnemers een bredere of meer verdiepende toerusting voor de arbeidsmarkt te bieden of een betere voorbereiding voor vervolgonderwijs alsmede sneller en beter in te spelen op actuele ontwikkelingen en innovaties in het beroepenveld op de arbeidsmarkt en op de aansluiting op vervolgonderwijs, in het bijzonder in de eigen regio;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b1 wordt «1.5.1» vervangen door: artikel 1.5.1.

2. In onderdeel k wordt in de begripsomschrijving van «leerweg» na «tweede lid» ingevoegd: , tenzij anders bepaald.

3. In onderdeel t wordt in de begripsomschrijving van «kwalificatie» de passage «artikel 7.1.3» vervangen door: artikel 7.1.3, eerste lid.

4. Na onderdeel t2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

t3. keuzedeel:

het keuzedeel, bedoeld in artikel 7.1.3, tweede lid;.

5. In onderdeel z, onder 2, wordt «4.1.2, 4.1.3» vervangen door: 4.1.2 en 4.1.3.

B

Artikel 1.4.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Na lid 1a wordt een lid 1b ingevoegd, luidend:

 • 1b. Een beroepsopleiding als bedoeld in lid 1 of lid 1a van een andere dan een in artikel 1.1.1, onder b, bedoelde instelling bevat geen keuzedelen die niet zijn gekoppeld aan een kwalificatie, behorend bij een beroepsopleiding waarvoor de instelling een diploma-erkenning heeft op grond van lid 1 of lid 1a.

2. In het zesde lid, onderdeel a, wordt «en l en o en p» vervangen door: l en o tot en met s.

C

In artikel 2.1.1 wordt na «onder b3°» ingevoegd: , alsmede op een keuzedeel of keuzedelen.

D

Artikel 2.5.5a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt na «diploma» telkens ingevoegd: of certificaat.

2. In onderdeel i wordt het deel na «beroepspraktijkvormingsovereenkomst» vervangen door: , het betrokken bedrijf dat of de betrokken organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt en het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie of het keuzedeel waarop de beroepspraktijkvorming is gebaseerd;.

3. In onderdeel o vervalt: en.

4. In onderdeel p wordt de eindpunt vervangen door een puntkomma.

5. Na onderdeel p worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

 • q. de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die met goed gevolg zijn afgesloten alsmede de datum waarop de keuzedelen met goed gevolg zijn afgesloten;

 • r. de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die niet met goed gevolg zijn afgesloten, alsmede de datum van de beëindiging van de inschrijving; en

 • s. de onderdelen van een kwalificatie en de keuzedelen waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 7.2.3, eerste lid, en die met goed gevolg zijn afgesloten.

E

Na artikel 6.1.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.1.2a. Zorgplicht keuzedelen

 • 1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de instelling voldoende keuzedelen verzorgt waar deelnemers uit kunnen kiezen in het kader van hun beroepsopleiding.

 • 2. Het bevoegd gezag kan één of meer onderdelen van een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder b tot en met d, aanbieden die niet behoren tot de kwalificaties of de keuzedelen, mits deze onderdelen betrekking hebben op persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming, aantoonbaar van voldoende kwaliteit zijn en niet samenvallen met onderdelen van de desbetreffende kwalificatie. Bij toepassing van de eerste volzin legt het bevoegd gezag hierover verantwoording af in het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.5.4, dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, derde lid.

F

In artikel 6.2.1, eerste lid, wordt «artikel 6.4.1, vijfde lid, en zesde lid, onder a en b» vervangen door: artikel 6.4.1, tweede lid, en derde lid, onderdelen a en b.

G

Artikel 6.4.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «kwalificatiedossiers en kwalificaties» vervangen door: kwalificatiedossiers, kwalificaties, keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 7.2.3, eerste lid,.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na «kwalificaties» ingevoegd: , de keuzedelen en de onderdelen van kwalificaties waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 7.2.3, eerste lid.

3. Het tweede lid, onderdeel b, vervalt, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

4. In het tweede lid wordt de punt aan het eind van onderdeel b (nieuw) vervangen door «en» en worden na onderdeel b (nieuw) twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • c. een overzicht van de keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 7.2.3, eerste lid, en

 • d. of ten aanzien van een keuzedeel of een onderdeel van een kwalificatie waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 7.2.3, eerste lid, vereisten zijn opgenomen als bedoeld in artikel 7.2.6.

H

Artikel 6.4.2 vervalt.

I

Artikel 7.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het keuzedeel dat deel uitmaakt van de beroepsopleiding wordt door de instelling in het maatschappelijk verkeer aangeduid met de naam van dat keuzedeel.

2. In het tweede lid wordt na «beroepsonderwijs» ingevoegd: alsmede een of meer daarbij behorende keuzedelen.

J

Artikel 7.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 7.1.3. Kwalificatie en keuzedeel.

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het keuzedeel is onderdeel van een beroepsopleiding en is gericht op verbreding of verdieping van de kwalificatie waar deze bij behoort, dan wel gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding.

K

Artikel 7.2.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kwalificaties» ingevoegd: dan wel aan een keuzedeel of keuzedelen.

2. In het tweede lid wordt na «Artikel 7.4.6» ingevoegd: , eerste en derde lid,.

L

Artikel 7.2.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «en bijbehorende kwalificaties» vervangen door: , de bijbehorende kwalificaties alsmede de keuzedelen.

2. In het tweede lid wordt de punt aan het eind van onderdeel c vervangen door een komma en wordt een onderdeel d toegevoegd, luidend:

 • d. de keuzedelen, waarbij van elk keuzedeel wordt aangegeven bij welke kwalificatie of kwalificaties het behoort.

3. In het zesde lid wordt in de eerste volzin na «kwalificatiedossiers» ingevoegd «, keuzedelen en de koppeling van keuzedelen aan kwalificaties» en komt de tweede volzin te luiden: Tevens worden bij ministeriële regeling een model voor een kwalificatiedossier, een model voor een keuzedeel en een toetsingskader voor de kwalificatiestructuur vastgesteld.

4. In het zevende lid, tweede volzin, wordt na «geldigheidsduur van een kwalificatiedossier» ingevoegd «, een keuzedeel, keuzedelen en de koppeling van keuzedelen aan kwalificaties» en wordt na «nog worden uitgereikt» ingevoegd: dan wel het behalen van een keuzedeel op het diploma worden vermeld,.

M

Artikel 7.2.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «de kwalificatie» ingevoegd: en daarbij behorende keuzedelen.

2. Na het achtste lid worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het aanbod van keuzedelen aan deelnemers alsmede de omvang van het keuzedeel of de keuzedelen die onderdeel uitmaken van de beroepsopleiding en de omvang van de onderdelen, bedoeld in artikel 6.1.2a, tweede lid.

 • 10. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de deelnemer bij het aanbod van keuzedelen bij een opleiding afwijken van de koppeling van keuzedelen aan de kwalificatie van de opleiding zoals opgenomen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 7.2.4, zesde lid, eerste volzin. De keuzedelen die bij een opleiding worden aangeboden, vallen niet samen met een of meer onderdelen van de kwalificatie van de opleiding. Het bevoegd gezag legt verantwoording af over de toepassing van de in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid in het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.5.4, dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, derde lid.

N

Artikel 7.2.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kwalificatiedossier» ingevoegd: of tijdens het onderwijsprogramma op basis van een of meer keuzedelen.

2. Het tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. het deel van de kwalificatie dan wel het keuzedeel, de keuzedelen of het deel daarvan dat de beroepspraktijkvorming omvat alsmede de wijze van beoordeling van de beroepspraktijkvorming, en.

3. De tweede volzin van het derde lid wordt vervangen door: Het bevoegd gezag beoordeelt of de deelnemer de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling heeft voltooid.

O

In artikel 7.4.2, tweede lid, wordt «of de kwalificatie-eisen in het kwalificatiedossier» vervangen door: of aan de hand van de kwalificatie-eisen in het kwalificatiedossier en de eisen van het keuzedeel of de keuzedelen.

P

Artikel 7.4.3 komt te luiden:

Artikel 7.4.3. Examens beroepsopleidingen

Het examen van een beroepsopleiding strekt zich uit over de kwalificatie en een of meer keuzedelen.

Q

In artikel 7.4.4, onderdeel a, wordt na «kwalificatiedossier» ingevoegd: alsmede de eisen van de keuzedelen.

R

Artikel 7.4.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een examen met goed gevolg is afgelegd» vervangen door: een opleiding met goed gevolg is afgesloten.

2. Na het eerste lid wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidend:

 • 2. De opleiding is eerst dan met goed gevolg afgesloten wanneer met goed gevolg examen is afgelegd in de kwalificatie, examen is afgelegd in het keuzedeel of de keuzedelen en de beroepspraktijkvorming voor zover betrekking hebbend op de kwalificatie met een positieve beoordeling is voltooid.

Ra

In artikel 7.4.6, tweede lid, wordt «, examen is afgelegd in het keuzedeel of de keuzedelen» vervangen door: en het keuzedeel of de keuzedelen.

S

In artikel 7.4.8, derde lid, wordt «zevende en achtste lid» vervangen door: zevende, achtste en negende lid.

T

In artikel 7.4.11, vijfde lid, wordt na «Artikel 7.4.6» ingevoegd: , eerste en derde lid,.

U

In artikel 8.1.3, derde lid, onderdeel a, wordt «en het beoogde niveau van de te behalen kwalificatie» vervangen door: , het beoogde niveau van de te behalen kwalificatie en het keuzedeel, de keuzedelen en het onderdeel of de onderdelen, bedoeld in artikel 6.1.2a, tweede lid, die deel uitmaken van de beroepsopleiding.

V

In artikel 8.2.2, eerste lid, eerste volzin, wordt de komma na «vertegenwoordigers van de instellingen» vervangen door: en.

ARTIKEL II. WIJZIGING WET OP HET ONDERWIJSTOEZICHT

De Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11a, eerste lid, vervalt: of artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wat een agrarisch opleidingscentrum betreft uitsluitend voor het daaraan verzorgde voortgezet onderwijs.

B

In artikel 11b, eerste lid, vervalt: en artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wat een agrarisch opleidingscentrum betreft uitsluitend voor het daaraan verzorgde voortgezet onderwijs,.

C

In artikel 24n, onderdeel b, wordt «diploma’s en cijferlijsten» vervangen door: diploma’s, cijferlijsten en certificaten.

D

In artikel 24o, tweede lid, onder b, wordt «diploma of cijferlijst» vervangen door «diploma, cijferlijst of certificaat», wordt na «kwalificatie» ingevoegd «, het onderdeel van de kwalificatie of het keuzedeel» en wordt «artikel 2.5.5a, tweede lid, onder h» vervangen door: artikel 2.5.5a, tweede lid, onder h, q en s.

ARTIKEL III. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS BES

De Wet educatie en beroepsonderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Na de begripsbepaling van «instelling» wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

keuzedeel:

het keuzedeel, bedoeld in artikel 7.1.3, tweede lid.

2. In de begripsomschrijving van kwalificatie wordt «artikel 7.1.3» vervangen door: artikel 7.1.3, eerste lid.

3. In de begripsomschrijving van «leerweg» wordt na «tweede lid» ingevoegd: , tenzij anders bepaald.

B

In artikel 1.4.1, eerste lid, wordt het deel na «kwalificatie» vervangen door: en het keuzedeel of de keuzedelen waarop de beroepsopleiding is gebaseerd, is opgenomen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 7.2.4, eerste lid, en het keuzedeel of de keuzedelen zijn gekoppeld aan een kwalificatie, behorend bij een beroepsopleiding waarvoor de instelling een erkenning heeft op grond van dit lid.

C

Artikel 2.3.4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel g wordt na «diploma» telkens ingevoegd: of certificaat.

2. In onderdeel h wordt het deel na «beroepspraktijkvormingsovereenkomst» vervangen door: , het betrokken bedrijf dat of de betrokken organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt en het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie of het keuzedeel waarop de beroepspraktijkvorming is gebaseerd,.

3. In onderdeel l vervalt: en.

4. In onderdeel m wordt de eindpunt vervangen door een komma.

5. Na onderdeel m worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

 • n. de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die met goed gevolg zijn afgesloten alsmede de datum waarop de keuzedelen met goed gevolg zijn afgesloten,

 • o. de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die niet met goed gevolg zijn afgesloten, alsmede de datum van beëindiging van de inschrijving, en

 • p. de onderdelen van een kwalificatie en de keuzedelen waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 7.2.3, eerste lid, en die met goed gevolg zijn afgesloten.

D

Artikel 7.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het keuzedeel dat deel uitmaakt van de beroepsopleiding wordt door de instelling in het maatschappelijk verkeer aangeduid met de naam van dat keuzedeel.

2. In het tweede lid wordt na «beroepsonderwijs» ingevoegd: alsmede een of meer daarbij behorende keuzedelen.

E

Artikel 7.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 7.1.3. Kwalificatie en keuzedeel.

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het keuzedeel is onderdeel van een beroepsopleiding en is gericht op verbreding of verdieping van de kwalificatie waar deze bij behoort, dan wel gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding.

F

Artikel 7.2.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kwalificaties» ingevoegd: dan wel aan een keuzedeel of keuzedelen.

2. In het tweede lid wordt na «Artikel 7.4.8» ingevoegd: , eerste en derde lid,.

G

Aan artikel 7.2.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Bij ministeriële regeling worden de keuzedelen vastgesteld, waarbij van elk keuzedeel wordt aangegeven bij welke kwalificatie het behoort.

H

Artikel 7.2.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «de kwalificatie» ingevoegd: en daarbij behorende keuzedelen.

2. Na het vijfde lid worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven over het aanbod van keuzedelen aan deelnemers alsmede de omvang van het keuzedeel of de keuzedelen die onderdeel uitmaken van de beroepsopleiding.

 • 7. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de deelnemer bij het aanbod van keuzedelen bij een opleiding afwijken van de koppeling van keuzedelen aan de kwalificatie van de opleiding zoals opgenomen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 7.2.4, derde lid. De keuzedelen die bij een opleiding worden aangeboden, vallen niet samen met een of meer onderdelen van de kwalificatie van de opleiding. Het bevoegd gezag legt verantwoording af over de toepassing van de in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid in het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.3.2, dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, zevende lid.

I

Artikel 7.2.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kwalificatiedossier» ingevoegd: of tijdens het onderwijsprogramma op basis van een of meer keuzedelen.

2. Het tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. het deel van de kwalificatie dan wel het keuzedeel, de keuzedelen of het deel daarvan dat de beroepspraktijkvorming omvat alsmede de wijze van beoordeling van de beroepspraktijkvorming, en.

3. De tweede volzin van het derde lid wordt vervangen door: Het bevoegd gezag beoordeelt of de deelnemer de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling heeft voltooid.

J

In artikel 7.4.2, tweede lid, wordt «of de kwalificatie-eisen in het kwalificatiedossier» vervangen door: of aan de hand van de kwalificatie-eisen in het kwalificatiedossier en de eisen van het keuzedeel of de keuzedelen.

K

Artikel 7.4.3 komt te luiden:

Artikel 7.4.3. Examens beroepsopleidingen

Het examen van een beroepsopleiding strekt zich uit over de kwalificatie en een of meer keuzedelen.

L

In artikel 7.4.5, onderdeel a, wordt na «artikel 7.2.4» ingevoegd: alsmede de eisen van de keuzedelen.

M

Artikel 7.4.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een examen met goed gevolg is afgelegd» vervangen door: een opleiding met goed gevolg is afgesloten.

2. Na het eerste lid wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidend:

 • 2. De opleiding is eerst dan met goed gevolg afgesloten wanneer met goed gevolg examen is afgelegd in de kwalificatie, examen is afgelegd in het keuzedeel of de keuzedelen en de beroepspraktijkvorming voor zover betrekking hebbend op de kwalificatie met een positieve beoordeling is voltooid.

Ma

In artikel 7.4.8, tweede lid, wordt «, examen is afgelegd in het keuzedeel of de keuzedelen» vervangen door: en het keuzedeel of de keuzedelen.

N

In artikel 8.1.5, derde lid, onderdeel a, wordt «en het beoogde niveau van de te behalen kwalificatie» vervangen door: , het beoogde niveau van de te behalen kwalificatie en het keuzedeel of de keuzedelen die deel uitmaken van de beroepsopleiding.

ARTIKEL IV. INVOERINGSBEPALINGEN

 • 1. Op het moment van inwerkingtreding van deze wet strekt de beschikking afgegeven op grond van artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zich mede uit over keuzedelen.

 • 2. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • 3. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • 4. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de specialistenopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

ARTIKEL V. OVERGANGSBEPALINGEN

Deelnemers die op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals deze luidde op het moment voor inwerkingtreding van deze wet een beroepsopleiding volgen, worden door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld deze beroepsopleiding te voltooien, gedurende een periode van de desbetreffende studieduur vermeerderd met twee jaar.

ARTIKEL VI. INWERKINGTREDING

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 14 oktober 2015

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de derde november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 160