Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen waardoor de verplichting bij of krachtens de wet tot deponering van bescheiden zoals de jaarrekening in het handelsregister uitsluitend langs elektronische weg op bepaalde wijze kan worden vervuld;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Handelsregisterwet 2007 wordt na artikel 19 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a

  • 1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt voor daarbij aangewezen rechtspersonen bepaald dat voor daarbij aangewezen bescheiden waarvan bij of krachtens de wet is voorgeschreven dat die bij het handelsregister worden gedeponeerd, deponering daarvan uitsluitend langs elektronische weg plaatsvindt en worden regels gesteld over de wijze waarop die deponering moet plaatsvinden.

  • 2. Voor aangewezen bescheiden als bedoeld in het eerste lid, waarvan de inhoud betrekking heeft op enig boekjaar, wordt bij de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur tevens bepaald vanaf welk boekjaar de in het eerste lid bedoelde verplichting daarop van toepassing is.

  • 3. De Kamer draagt zorg voor het langs elektronische weg kunnen ontvangen van aangewezen bescheiden als bedoeld in het eerste lid op de in dat lid genoemde algemene maatregel van bestuur vastgestelde wijze.

  • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de Kamer ondersteunende voorzieningen beschikbaar stelt, voor zover dit ten behoeve van het deponeren van op grond van het eerste lid aangewezen bescheiden door op grond van het eerste lid aangewezen rechtspersonen noodzakelijk is.

ARTIKEL II

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 94a, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdelen d en e wordt «neergelegd ten kantore van het handelsregister» vervangen door: gedeponeerd bij het handelsregister.

2. In onderdeel d wordt «nederlegging» vervangen door: deponering.

B

In artikel 102, tweede lid, wordt «neergelegd ten kantore van het handelsregister» vervangen door: gedeponeerd bij het handelsregister.

C

Artikel 362, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin wordt de zinsnede «en legt het een mededeling daaromtrent neder ten kantore van het handelsregister» vervangen door: en deponeert een mededeling daaromtrent bij het handelsregister.

2. In de derde volzin wordt de zinsnede «neer te leggen ten kantore van het handelsregister» vervangen door: te deponeren bij het handelsregister.

D

In artikel 379, vijfde lid, wordt de zinsnede «neerleggen ten kantore van het handelsregister» vervangen door: deponeren bij het handelsregister.

E

Artikel 394 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

  • 1. De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door deponering van de volledig in de Nederlandse taal gestelde jaarrekening of, als die niet is vervaardigd, de jaarrekening in het Frans, Duits of Engels, bij het handelsregister, indien van toepassing op de wijze als voorgeschreven bij of krachtens artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007. De dag van vaststelling moet zijn vermeld.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «neerleggen ten kantore van het handelsregister» vervangen door: deponeren bij het handelsregister.

3. De eerste volzin van het vierde lid komt als volgt te luiden: Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening worden het jaarverslag en de overige in artikel 392 bedoelde gegevens in het Nederlands of in een van de andere in het eerste lid genoemde talen openbaar gemaakt.

4. In het vijfde lid wordt de zinsnede «ten kantore van het handelsregister nedergelegd» vervangen door: bij het handelsregister gedeponeerd.

F

In artikel 396, negende lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «ten kantore van het handelsregister een verklaring van een accountant heeft neergelegd» vervangen door: bij het handelsregister een verklaring van een accountant heeft gedeponeerd.

G

In artikel 403, eerste lid, onderdeel g wordt de zinsnede «zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister» vervangen door: zijn gedeponeerd bij het handelsregister.

H

Artikel 404 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «door nederlegging van een daartoe strekkende verklaring ten kantore van het handelsregister» vervangen door: door deponering van een daartoe strekkende verklaring bij het handelsregister.

2. In het derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «ter inzage gelegen ten kantore van het handelsregister» vervangen door: ter inzage gelegen bij het handelsregister.

I

In artikel 408, eerste lid, onderdeel e, wordt de zinsnede «ten kantore van het handelsregister de in onderdeel d genoemde stukken of vertalingen zijn neergelegd» vervangen door: bij het handelsregister de in onderdeel d genoemde stukken of vertalingen zijn gedeponeerd.

J

Artikel 449, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt de zinsnede «de dag der nederlegging van de jaarrekening ten kantore van het handelsregister» vervangen door: de dag van de deponering van de jaarrekening bij het handelsregister.

2. In de tweede volzin wordt «de dag der nederlegging» vervangen door «de dag van de deponering» en wordt «uit de neergelegde jaarrekening» vervangen door: uit de gedeponeerde jaarrekening.

ARTIKEL III

In artikel 5, tweede lid, van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen wordt de zinsnede «met dien verstande dat de openbaarmaking ingevolge artikel 394 van dat boek geschiedt door nederlegging ten kantore van het handelsregister, bedoeld in artikel 2, tweede lid» vervangen door: met dien verstande dat de openbaarmaking ingevolge artikel 394 van dat boek geschiedt door deponering bij het handelsregister.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 maart 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening) (34 176), tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel A, van die wet eerder in werking treedt dan artikel II, onderdeel E, van deze wet, wordt in deze wet in artikel II, onderdeel E, onder 3, «jaarverslag» in artikel 394, vierde lid, vervangen door: bestuursverslag.

ARTIKEL V

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 9 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de zestiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 262

Naar boven