Besluit van 21 november 2015 tot vaststelling van de momenten van inwerkingtreding van het Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (Stb. 2015, 337)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 november 2015, nr. IenM/BSK-2015/220835, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van het Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (Stb. 2015, 337);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdeel Y, van het Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (Stb. 2015, 337) treedt in werking met ingang van 1 december 2015.

  • 2. Artikel I, onderdelen A tot en met X en Z tot en met IIIIIII, en de artikelen II tot en met VII van het Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (Stb. 2015, 337) treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 november 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de dertigste november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (hierna: het wijzigingsbesluit) betreft de vierde tranche van het project modernisering van de algemene regels waarbij meer vergunningplichtige activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden gebracht. Tevens worden enkele andere maatregelen ter verlichting van lasten voor inrichtingen of ter verduidelijking van voorschriften doorgevoerd, waaronder het stroomlijnen van het overgangsrecht, en vereenvoudiging van regelgeving onder meer door het opnemen van enkele besluiten en een ministeriële regeling in het Activiteitenbesluit. Ten slotte is een aantal reparatiepunten en overige wijzigingen meegenomen. Het wijzigingsbesluit is 2 oktober 2015 in het Staatsblad gepubliceerd en is overeenkomstig artikel 21.6, vijfde lid, ter nahang aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden.

Artikel I, onderdeel Y, van het wijzigingsbesluit betreft een aanpassing van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en ziet op de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. In de onderliggende Activiteitenregeling milieubeheer worden deze maatregelen vervolgens uitgewerkt. Ter uitvoering van het «Energieakkoord voor Duurzame Groei», waarbij de overheid en het bedrijfsleven afspraken hebben gemaakt, treedt dit onderdeel van het wijzigingsbesluit, met gebruikmaking van aanwijzing 174, vierde lid, onderdeel a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving, op 1 december 2015 in werking. De overige onderdelen van het wijzigingsbesluit treden in werking op 1 januari 2016.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven