Besluit van 16 november 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, enige bepalingen van de Wijzigingswet financiële markten 2015, het Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen en het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 november 2015, 2015-0000018088, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VIII van de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, artikel XXI van de Wijzigingswet financiële markten 2015, artikel VII van het Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen en artikel VII van het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

 • 1. Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden in werking:

  • a. de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, met uitzondering van artikel I, onderdeel Z;

  • b. artikel I, onderdelen PP, QQa, KKK, subonderdeel 1a, en LLL, subonderdeel 1a, van de Wijzigingswet financiële markten 2015;

  • c. het Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, met uitzondering van artikel III; en

  • d. het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel.

 • 2. Onmiddellijk nadat artikel I, onderdeel BB, van de Wijzigingswet financiële markten 2016 in werking is getreden, treden in werking:

  • a. artikel I, onderdeel Z, van de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling; en

  • b. artikel III van het Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 november 2015

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

De in dit besluit genoemde implementatiewet en implementatiebesluiten strekken tot implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen,1 de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme2 en de herziene richtlijn depositogarantiestelsels3. De onderdelen van de Wijzigingswet financiële markten 2015 hangen samen met de herziene richtlijn depositogarantiestelsels. Daarmee wordt voorzien in de door de Commissie de Wit voorgestane invoering van een actieve informatieplicht voor banken over het toepasselijke depositogarantiestelsel. In afwachting van de herziene richtlijn depositogarantiestelsels was inwerkingtreding van deze onderdelen eerder uitgesteld.4

Voor zowel de herziene richtlijn depositogarantiestelsels als de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen geldt dat de implementatietermijn reeds is verstreken. Daarnaast zal de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme naar verwachting op 1 januari 2016 in werking treden. In verband hiermee is het wenselijk dat de implementatiewet en implementatiebesluiten alsmede de relevante onderdelen uit de Wijzigingswet financiële markten 2015 zo snel mogelijk in werking treden.

Daarop worden twee uitzonderingen gemaakt. Allereerst omdat er sprake is van «samenloop» tussen de wijzigingen in onderdeel Z van artikel I van de Implementatiewet en in onderdeel BB van artikel I van de Wijzigingswet financiële markten 2016. De aangepaste inwerkingtreding van deze onderdelen zorgt ervoor dat artikel 3:159b van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in de juiste volgorde wordt aangepast.

Verder wordt geregeld dat artikel III van het Implementatiebesluit herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen in werking treedt nadat met de Wijzigingswet financiële markten 2016 de reikwijdte van de overdrachtsregeling is uitgebreid tot moedermaatschappijen van verzekeraars.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173).

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225).

X Noot
3

Richtlijn 2014/49/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU 2014, L 173).

X Noot
4

Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2015, het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Stb. 2014, 129), Stb. 2014, 534.

Naar boven