Besluit van 29 juni 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd (Stb. 2015, 268)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 juni 2015, nr. WJZ/782825 (10600), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd (Stb. 2015, 268);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd, treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de veertiende juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt afgeweken van de minimale invoeringstermijn van twee maanden die wordt gehanteerd in het kader van de vaste verandermomenten (zie kabinetsbrief van 11 december 2009, Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309), aangezien de doelgroep, scholen en schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, gebaat is bij een spoedige inwerkingtreding van het besluit. Het besluit is een, grotendeels technische, uitwerking van de Wet van 11 maart 2015 tot wijziging van Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs, welke eveneens op 1 augustus 2015 inwerking treedt. Over de invoering van deze wet en dit besluit is veelvuldig gecommuniceerd met de doelgroep. De afwijking van de minimale invoeringstermijn van twee maanden past dan ook bij de eerste uitzonderingsgrond uit de genoemde kabinetsbrief («hoge c.q. buitensporige private of publieke voor- of nadelen van vertragingen van invoering»).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven