Besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 maart 2015 nr. WJZ/738583 (10504), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6g1, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 12b, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES:

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 april 2015, nr. WO5.15.0071/l);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 mei 2015 nr. 762156 (10504), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN HET INRICHTINGSBESLUIT WVO

Het Inrichtingsbesluit WVO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 16 komt te luiden:

Artikel 16. Vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

 • 1. Het aantal dagen dat per schooljaar ten hoogste voor vakanties op grond van artikel 6g1, derde lid, van de wet, mag worden besteed, bedraagt 66 bij een zesdaagse schoolweek en 55 bij een vijfdaagse schoolweek.

 • 2. Indien na aftrek van het aantal dagen dat wordt besteed voor vakanties die centraal worden vastgesteld op grond van artikel 6g1, vierde lid, van de wet, dagen resteren van de in het eerste lid bedoelde aantallen, kan het bevoegd gezag voor het betreffende schooljaar een of meer vakanties vaststellen waarvoor ten hoogste dat resterend aantal dagen mag worden besteed.

 • 3. Onder dagen in het eerste lid wordt verstaan elke dag van de week met uitzondering van de zondag bij een zesdaagse schoolweek en met uitzondering van de zaterdag en de zondag bij een vijfdaagse schoolweek. Op die zondagen respectievelijk zaterdagen en zondagen wordt geen onderwijs verzorgd.

 • 4. Tenzij vallend binnen een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 6g1, vierde lid, van de wet vastgestelde vakantie, worden de volgende dagen, waarop eveneens geen onderwijs wordt verzorgd, niet meegeteld bij het aantal dagen, bedoeld in het eerste lid:

  • a. nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen, alsmede

  • b. Koningsdag en Bevrijdingsdag.

 • 5. Indien aan een bijzondere school onderwijs wordt gegeven gebaseerd op een levensbeschouwing volgens welke andere dan de in het vierde lid, onderdeel a, genoemde dagen als feestdagen worden aangemerkt, kan in plaats van op de dagen, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, die vallen buiten een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 6g1, vierde lid, van de wet vastgestelde vakantie, geen onderwijs worden verzorgd op andere dagen. Bij toepassing van de eerste volzin worden laatstgenoemde dagen niet meegeteld bij het aantal dagen, bedoeld in het eerste lid. De eerste volzin kan per schooljaar worden toegepast voor ten hoogste het aantal dagen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, dat buiten een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 6g1, vierde lid, van de wet vastgestelde vakantie valt.

B

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17. Aanwijzing overige dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

Buiten de vakanties en de andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd op grond van artikel 16, wijst het bevoegd gezag bij een zesdaagse schoolweek ten hoogste dertien dagen per schooljaar aan en bij een vijfdaagse schoolweek ten hoogste twaalf dagen per schooljaar aan waarop geen onderwijs wordt verzorgd, waarvan ten hoogste zes dagen onmiddellijk aansluitend voor of na de voor de school op grond van artikel 6g1, vierde lid, van de wet vastgestelde zomervakantie.

II WIJZIGING VAN HET INRICHTINGSBESLUIT WVO BES

Het Inrichtingsbesluit WVO BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15. Vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

 • 1. Het aantal dagen dat per schooljaar ten hoogste voor vakanties op grond van artikel12b, derde lid, van de wet, mag worden besteed, bedraagt 66 bij een zesdaagse schoolweek en 55 bij een vijfdaagse schoolweek.

 • 2. Indien na aftrek van het aantal dagen dat wordt besteed voor vakanties die centraal worden vastgesteld op grond van artikel 12b, vierde lid, van de wet, dagen resteren van de in het eerste lid bedoelde aantallen, kan het bevoegd gezag voor het betreffende schooljaar een of meer vakanties vaststellen waarvoor ten hoogste dat resterend aantal dagen mag worden besteed.

 • 3. Onder dagen in het eerste lid wordt verstaan elke dag van de week met uitzondering van de zondag bij een zesdaagse schoolweek en met uitzondering van de zaterdag en de zondag bij een vijfdaagse schoolweek. Op die zondagen respectievelijk zaterdagen en zondagen wordt geen onderwijs verzorgd.

 • 4. Tenzij vallend binnen een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 12b, vierde lid, van de wet vastgestelde vakantie, worden de volgende dagen, waarop eveneens geen onderwijs wordt verzorgd, niet meegeteld bij het aantal dagen, bedoeld in het eerste lid:

  • a. nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen, alsmede

  • b. Koningsdag en Koninkrijksdag.

 • 5. Indien aan een bijzondere school onderwijs wordt gegeven gebaseerd op een levensbeschouwing volgens welke andere dan de in het vierde lid, onderdeel a, genoemde dagen als feestdagen worden aangemerkt, kan in plaats van op de dagen, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, die vallen buiten een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 12b, vierde lid, van de wet vastgestelde vakantie, geen onderwijs worden verzorgd op andere dagen. Bij toepassing van de eerste volzin worden laatstgenoemde dagen niet meegeteld bij het aantal dagen, bedoeld in het eerste lid. De eerste volzin kan per schooljaar worden toegepast voor ten hoogste het aantal dagen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, dat buiten een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 12b, vierde lid, van de wet vastgestelde vakantie valt.

B

Artikel 15a komt te luiden:

Artikel 15a. Aanwijzing overige dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

Buiten de vakanties en de andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd ingevolge artikel 12b, derde of vierde lid, van de wet en artikel 15, tweede tot en met vijfde lid, wijst het bevoegd gezag bij een zesdaagse schoolweek ten hoogste dertien dagen en bij een vijfdaagse schoolweek ten hoogste twaalf dagen per schooljaar aan waarop geen onderwijs wordt verzorgd, waarvan ten hoogste zes dagen onmiddellijk aansluitend voor of na de voor de school op grond van artikel 12b, vierde lid, van de wet vastgestelde zomervakantie.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 19 mei 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de eerste juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Algemeen

1. Inleiding

Op 1 augustus 2015 treedt de Wet van 11 maart 2015 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (Stb. 2015, 148) (hierna: Wet modernisering onderwijstijd VO) in werking. Eén van de elementen van die wet is een dagennorm, waarmee kaders worden gesteld ten aanzien van het aantal dagen waarop leerlingen onderwijs volgen. Het doel daarvan is om aan alle betrokkenen helderheid, zekerheid en stabiliteit te verschaffen over het aantal dagen waarop leerlingen onderwijs krijgen en de planning van die dagen, en daarmee ook voor de dagen waarop er géén onderwijs wordt verzorgd (zowel het aantal als de planning van die dagen). Het gaat daarbij om vakanties, weekenden, feestdagen en overige onderwijsvrije dagen. Wat deze in totaal twaalf overige onderwijsvrije dagen betreft, blijkt het huidige wettelijke onderscheid tussen negen dagen waarop geen onderwijs behoeft te worden verzorgd «ten behoeve van het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs» (huidige artikel 6g WVO, vierde lid), en drie dagen waarvan in het huidige artikel 17 van het Inrichtingsbesluit alleen wordt gesteld dat dit dagen zijn «waarop geen onderwijs wordt verzorgd», voor scholen in de praktijk onnodig ingewikkeld te zijn.

Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering onderwijstijd VO wordt in de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: WVO) een nieuw artikel ingevoegd over de dagennorm. In het eerste lid van dit nieuwe artikel 6g1 wordt geregeld dat in een regulier schooljaar op ten minste 189 dagen onderwijs moet worden verzorgd. Op grond van het derde lid kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften worden vastgesteld omtrent vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs behoeft te worden verzorgd. Dit element wordt in deze algemene maatregel van bestuur uitgewerkt.

2. Inhoud besluit

Het besluit wijzigt de huidige artikelen 16 en 17 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Het betreft enkele technische wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de al genoemde Wet modernisering onderwijstijd VO. Met die wet is het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de WVO verplaatst naar het nieuwe artikel 6g1 van de WVO en is artikel 22, tweede lid van deze wet komen te vervallen. Dit maakt het noodzakelijk om in de artikelen 16 en 17 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. de verwijzingen naar artikel 22, tweede lid, WVO te vervangen door verwijzingen naar het nieuwe artikel 6g1 van de WVO. Daarnaast komt, uit het oogpunt van vereenvoudiging, het huidige wettelijke onderscheid binnen de twaalf onderwijsvrije dagen die geen vakantiedagen, weekenddagen of feestdagen zijn, te vervallen. De negen in het huidige artikel 6g WVO, vierde lid, geregelde onderwijsvrije dagen «ten behoeve van het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs» worden in het onderhavige besluit in lijn gebracht en samengevoegd met de drie onderwijsvrije dagen die in het in het huidige artikel 17 van het Inrichtingsbesluit geregeld zijn en waarvan alleen wordt gesteld dat het bevoegd gezag die dagen «waarop geen onderwijs wordt verzorgd» moet aanwijzen. Al deze twaalf dagen zijn onderwijsvrije dagen. Of leraren op deze dagen al dan niet andere taken verrichten dan het verzorgen van onderwijs, kan een onderwerp zijn van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs, het taakbeleid op scholen en afspraken tussen individuele werknemers en werkgevers.

Op grond van het vierde lid van het nieuw ingevoerde artikel 6g1 WVO kan bij ministeriële regeling begin en einde van vakanties worden vastgesteld. Er worden in totaal negen weken vakantie centraal vastgesteld: zes weken zomervakantie, twee weken kerstvakantie en één week meivakantie. Aangezien er op grond van artikel 16, eerste lid, in totaal sprake is van 55 vakantiedagen, zijn er nog twee vakantieweken over. Op grond van het tweede lid van artikel 16 kunnen deze vakanties op schoolniveau worden vastgesteld. Op schoolniveau kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden een tweede meivakantieweek of een week vakantie met carnaval in te plannen. De beschikbare vakantiedagen kunnen in weken, in één of meer losse dagen of als een combinatie daarvan worden ingezet.

De medezeggenschapsraad heeft, op grond van het (met de Wet modernisering onderwijstijd VO per 1 augustus 2015 technisch aangepaste) artikel 10, onderdeel j, van de Wet medezeggenschap op scholen, instemmingsrecht op de planning van de twaalf onderwijsvrije dagen op grond van het nieuwe artikel 17 van de Inrichtingsbesluit W.V.O., en op grond van artikel 11, onderdeel l, van de Wet Medezeggenschap scholen, adviesrecht op de regeling van de vakantie. De school moet ouders, leerlingen en andere belanghebbenden aan het begin van het schooljaar informeren over de vakanties en de overige dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd. Zo is voor alle betrokkenen helder op welke dagen wel en op welke dagen geen onderwijs wordt verzorgd.

4. Caribisch Nederland

De wijzigingen die artikel I aanbrengt in het Inrichtingsbesluit WVO, worden door artikel II op overeenkomstige wijze doorgevoerd in de regelgeving voor Caribisch Nederland.

5. Draagvlak

Dit besluit behelst het op het niveau van het Inrichtingsbesluit geregelde onderdeel van de «modernisering van de wettelijke onderwijstijdnormen». Voor deze modernisering is sprake van breed draagvlak in de sector voortgezet onderwijs: bij bestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen. Modernisering van de wettelijke kaders voor onderwijstijd was ook expliciet onderdeel van het Nationaal Onderwijsakkoord.

Van 3 december 2014 tot en met 2 januari 2015 was het voor iedereen mogelijk om via openbare internetconsultatie te reageren op dit besluit. Dit heeft tot geen enkele reactie geleid. De consultatie van de BES-eilanden heeft evenmin geleid tot op- of aanmerkingen.

6. Uitvoeringsgevolgen

Dit besluit heeft geen uitvoeringsconsequenties voor DUO en leidt niet tot bezwaren op handhavingsvlak. De door DUO uitgevoerde Uitvoeringstoets heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het besluit.

7. Administratieve lasten

Dit besluit brengt geen administratieve lasten met zich mee.

8. Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor de Rijksoverheid.

Artikelsgewijs

Artikel I

Artikel 16 Inrichtingsbesluit W.V.O.

Artikel 16 is inhoudelijk ongewijzigd. Alleen de grondslag voor verschillende leden van het artikel is aangepast: dit was het tweede lid van artikel 22 WVO en wordt het derde of vierde lid van het nieuwe artikel 6g1. Ook is de volgorde van de artikelleden gewijzigd: het tweede lid, waarin wordt geregeld dat het bevoegd gezag zelf de niet centraal vastgestelde vakanties vaststelt, was in de oude regeling het vierde lid. Dit lid is nu direct na het hiermee inhoudelijk samenhangende eerste lid, waar het totaal aantal vakantiedagen wordt geregeld, geplaatst. De overige leden zijn hernummerd.

Artikel 17 Inrichtingsbesluit W.V.O.

Dit artikel bevat de verplichting voor het bevoegd gezag om bij een vijfdaagse schoolweek maximaal twaalf dagen per schooljaar aan te wijzen waarop geen onderwijs wordt verzorgd. Bij een zesdaagse schoolweek gaat het om maximaal dertien dagen. Deze dagen mogen niet samenvallen met de dagen waarop ingevolge andere bepalingen geen onderwijs wordt verzorgd. Net als in het huidige vierde lid van artikel 6g WVO het geval is, wordt er een maximum gesteld van zes van deze onderwijsvrije dagen die rondom de centraal vastgestelde zomervakantie kunnen worden ingepland. De reden voor het stellen van dit maximum van zes dagen, die in de regel worden gebruikt voor de opstart- en afrondingsactiviteiten rondom de centraal vastgestelde zomervakantie, is te voorkomen dat in de zomer meer dan zeven weken (en een dag) aaneengesloten geen onderwijs wordt verzorgd. Een te lange onderwijsvrije periode in de zomer was in 2006 een belangrijke aanleiding voor de discussie over onderwijstijd.

Anders dan in het huidige vierde lid van artikel 6g WVO, wordt niet langer voorgeschreven dat maximaal vijf van deze twaalf of dertien door de school zelf in te plannen onderwijsvrije dagen, niet onmiddellijk aansluitend mogen zijn op de centraal vastgestelde zomervakantie. Dit is naast het voorgeschreven maximum van zes onderwijsvrije dagen die direct mogen aansluiten op de centraal vastgestelde schoolvakantie, onnodig.

Artikel II

De wijzigingen die artikel I aanbrengt in het Inrichtingsbesluit WVO, worden door artikel II op overeenkomstige wijze doorgevoerd in de regelgeving voor Caribisch Nederland.

Artikel III

Inwerkingtreding zal zijn op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Aangezien dit besluit een uitwerking bevat van de eerder genoemde Wet modernisering onderwijstijd VO, zal het tijdstip van inwerkingtreding samenvallen met de datum van inwerkingtreding van deze wet. Beoogde inwerkingtreding zal zijn op 1 augustus 2015.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven