Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2015-202".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33258
Behandeld dossier 33258;1
Behandeld dossier 33258;31
Behandeld dossier 34105;1
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-05-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 89, eerste lid, van de Grondwet, artikel 125quinquies, eerste lid, onderdeel f van de Ambtenarenwet, artikel 50, eerste lid van de Politiewet 1993, artikel 12quater, eerste lid, onderdeel f van de Militaire ambtenarenwet 1931, artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbaarheid van bestuur;
Identifier stb-2015-202
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 202
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 22 mei 2015, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden en het Besluit bestuursorganen WNo en Wob in verband met wijziging van het tijdstip van expiratie van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-06-10