Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2014, 94Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 februari 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2012, 217) in verband met het plaatsen van het cijfer voor de rekentoets op de cijferlijst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 februari 2014, nr. WJZ/593047(10458), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XI van het Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2012, 217);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel II, onderdelen U tot en met W en artikel III, onderdelen S en T, van het Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2012, 217) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 februari 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de zesde maart 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De bepalingen die met deze inwerkingtredings-kb in werking treden, waren in het Besluit van 4 juli 2013 (Stb. 2013, 301) uitgezonderd van inwerkingtreding met als reden dat artikel II, onderdelen U tot en met W, en artikel III, onderdelen S en T, pas inwerking zullen treden nadat een daartoe strekkend besluit is genomen over plaatsing van de rekentoets op de cijferlijst en de afgifte van certificaten rekentoets. Er is besloten dat het cijfer van de rekentoets op een bijlage bij de cijferlijst komt. De genoemde artikelen kunnen daarmee in werking treden. In de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. zal geregeld worden dat het cijfer voor de rekentoets een plek krijgt op de bijlage bij de cijferlijst.

Door het genoemde inwerkingstredingsmoment wordt het vaste verandermoment van 1 januari of 1 augustus niet in acht genomen. Vanwege de nauwe samenhang met de bepalingen over de afname van de rekentoets bij het eindexamen en het staatsexamen (die op 1 augustus 2013 inwerking zijn getreden) is van het vaste verandermoment afgeweken. Richting scholen is gecommuniceerd dat het cijfer op een bijlage bij de cijferlijst komt te staan.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker