Wet van 5 februari 2014 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 28, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 29;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 5 februari 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de dertiende februari 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 5 februari 2014, Stb. 61

Begroting 2012

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting (VJN)

Mutaties 2e suppletoire begroting (NJN)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11.707.821

11.407.738

1.350.552

– 36.040

– 36.040

– 125.544

41.029

41.029

– 15.823

                     
 

Totaal beleidsartikelen

11.406.243

11.106.160

1.348.479

– 49.900

– 49.900

– 125.278

79.023

79.023

– 16.313

                     

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.569.535

1.569.535

302.882

– 60.798

– 60.798

– 46.000

64.516

64.516

0

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

3.087.921

3.086.921

1.042.047

43.354

43.354

– 81.721

– 3.544

– 3.544

– 21.300

14

Jeugd

889.779

889.779

2.800

– 38.324

– 38.324

2.443

8.234

8.234

687

21

Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid

55.406

55.406

0

15.168

15.168

0

6.854

6.854

0

23

Veiligheidsregio's en politie

5.764.420

5.466.020

750

– 7.527

– 7.527

0

6.162

6.162

4.300

25

Veiligheid en bestuur

34.599

33.916

0

– 1.989

– 1.989

0

– 3.202

– 3.202

0

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

4.583

4.583

0

216

216

0

3

3

0

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

301.578

301.578

2.073

13.860

13.860

– 266

– 37.994

– 37.994

490

                     

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

268.022

268.022

2.073

1.496

1.496

– 266

4.854

4.854

490

92

Nominaal en onvoorzien

30.482

30.482

0

12.365

12.365

0

– 42.847

– 42.847

0

93

Geheim

3.074

3.074

0

– 1

– 1

0

– 1

– 1

0

Artikel

Omschrijving

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

   

Totaal geraamd (stand NJN)

Realisatie

Slotwetmutaties (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11.712.810

11.412.727

1.209.185

12.646.410

11.467.326

1.320.275

933.600

54.599

111.090

                     
 

Totaal beleidsartikelen

11.435.366

11.135.283

1.206.888

12.366.425

11.202.451

1.315.406

931.059

67.168

108.518

                     

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.573.253

1.573.253

256.882

1.572.040

1.573.762

243.122

– 1.213

509

– 13.760

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

3.127.731

3.126.731

939.026

3.144.956

3.177.431

1.050.291

17.225

50.700

111.265

14

Jeugd

859.689

859.689

5.930

1.262.041

856.793

16.046

402.352

– 2.896

10.116

21

Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid

77.428

77.428

0

63.248

73.922

262

– 14.180

– 3.506

262

23

Veiligheidsregio's en politie

5.763.055

5.464.655

5.050

6.298.056

5.494.417

5.487

535.001

29.762

437

25

Veiligheid en bestuur

29.408

28.725

0

20.893

20.496

144

– 8.515

– 8.229

144

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

4.802

4.802

0

5.191

5.630

54

389

828

54

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

277.444

277.444

2.297

279.985

264.875

4.869

2.541

– 12.569

2.572

                     

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

274.372

274.372

2.297

277.008

261.899

4.834

2.636

– 12.473

2.537

92

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Geheim

3.072

3.072

0

2.977

2.976

35

– 95

– 96

35

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van 5 februari 2014, Stb. 61

Begroting 2012

x € 1.000

Art.

Omschrijving

(–1)

(–2)

(3) = (2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Dienst Justitiële Instellingen

     
         
 

Totale baten

2.300.300

2.263.161

– 37.139

 

Totale lasten

2.300.300

2.322.402

22.102

 

Saldo van baten en lasten

0

– 59.240

– 59.240

         
 

Totale kapitaalontvangsten

42.000

26.482

– 15.518

 

Totale kapitaaluitgaven

– 60.330

– 76.064

– 15.734

         

2

Centraal Justitieel Incasso Bureau

     
         
 

Totale baten

99.351

108.437

9.086

 

Totale lasten

99.351

109.660

10.309

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.223

– 1.223

         
 

Totale kapitaalontvangsten

11.540

8.925

– 2.615

 

Totale kapitaaluitgaven

– 22.917

– 13.904

9.013

         

3

Nederlands Forensisch Instituut

     
         
 

Totale baten

78.162

79.097

935

 

Totale lasten

78.162

78.529

367

 

Saldo van baten en lasten

0

568

568

         
 

Totale kapitaalontvangsten

4.804

4.797

– 7

 

Totale kapitaaluitgaven

– 10.298

– 6.578

3.720

         

4

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

     
         
 

Totale baten

32.072

31.394

– 678

 

Totale lasten

32.072

31.043

– 1.029

 

Saldo van baten en lasten

0

351

351

         
 

Totale kapitaalontvangsten

2.876

86

– 2.790

 

Totale kapitaaluitgaven

– 4.898

– 5

4.893

         

5

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

     
         
 

Totale baten

35.664

52.441

16.777

 

Totale lasten

35.664

53.815

18.151

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.374

– 1.374

         
 

Totale kapitaalontvangsten

3.600

5.400

1.800

 

Totale kapitaaluitgaven

– 5.052

– 10.818

– 5.766

         

6

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

     
         
 

Totale baten

604.651

612.317

7.666

 

Totale lasten

604.651

610.777

6.126

 

Saldo van baten en lasten

0

1.540

1.540

         
 

Totale kapitaalontvangsten

20.000

1.247

– 18.753

 

Totale kapitaaluitgaven

– 59.903

– 130.452

– 70.549


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 605 VI

Naar boven