Wet van 26 januari 2012 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis, het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 3

  • 1. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister van Veiligheid en Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

  • 2. Onze Minister van Veiligheid en Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Uitgegeven de zevende februari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Departementale begrotingsstaat (VI) behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 28

Begroting 2012

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1 000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11 707 821

11 407 738

1 350 552

         
 

Totaal beleidsartikelen

11 406 243

11 106 160

1 348 479

         

11

Nederlandse rechtsorde

0

0

0

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 569 535

1 569 535

302 882

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

3 087 921

3 086 921

1 042 047

14

Jeugd

889 779

889 779

2 800

17

Internationale rechtsorde

0

0

0

21

Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid

55 406

55 406

0

23

Veiligheidsregio’s en politie

5 764 420

5 466 020

750

25

Veiligheid en bestuur

34 599

33 916

0

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

4 583

4 583

0

         
 

Totaal niet-beleidsartikelen

301 578

301 578

2 073

         

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

268 022

268 022

2 073

92

Nominaal en onvoorzien

30 482

30 482

0

93

Geheim

3 074

3 074

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 28

Begroting 2012

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2 300 300

2 300 300

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

99 351

99 351

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

78 162

78 162

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

32 072

32 072

0

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

35 664

35 664

0

Korps landelijke politiediensten (KLPD)

604 651

604 651

0

Naam baten-lastendienst 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

60 330

42 000

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

22 917

11 540

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

10 298

4 804

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

4 898

2 876

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

5 052

3 600

Korps landelijke politiediensten (KLPD)

59 903

20 000


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 000 VI

Naar boven