Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2014, 577Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit heffing preventie dierziekten, het Besluit heffing bestrijding dierziekten en het Besluit van 19 november 2014, houdende wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten in verband met een wijziging van de tarieven ten behoeve van voorkoming en bestrijding van salmonella, tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën en de financiering van dierziektemonitoring (Stb. 2014, 452)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 december 2015, nr. WJZ / 14190206;

Gelet op artikel 13 van het Besluit heffing preventie dierziekten, artikel 17 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en artikel III van het Besluit van 19 november 2014, houdende wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten in verband met een wijziging van de tarieven ten behoeve van voorkoming en bestrijding van salmonella, tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën en de financiering van dierziektemonitoring (Stb. 2014, 452);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Besluit van 19 november 2014, houdende wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten in verband met een wijziging van de tarieven ten behoeve van voorkoming en bestrijding van salmonella, tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën en de financiering van dierziektemonitoring (Stb. 2014, 452) treedt in werking met ingang van 30 december 2014.

Artikel 2

  • 1. Het Besluit heffing preventie dierziekten treedt in werking met ingang van 31 december 2014, met uitzondering van de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, onderdeel b, onder 4°, tweede lid, onderdeel a, onder 4°, onderdeel b, onder 4°, derde lid, onderdeel a, onder 4°, onderdeel b, onder 4°, vierde lid, onderdeel d, 5, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, onderdeel b, onder 4°, tweede lid, onderdeel a, onder 4°, onderdeel b, onder 4°, derde lid, onderdeel d, vierde lid, onderdeel a, onder 4°, onderdeel b, onder 4°, vijfde lid, onderdeel a, onder 4°, onderdeel b, onder 4°, onderdeel c, onder 4°, onderdeel d, onder 4°, 6, eerste lid, onderdeel d, tweede lid, onderdeel d, 7, eerste lid, onderdeel c, tweede lid, onderdeel c, 8, 9, onderdeel b, 10, onderdeel b, en 11.

  • 2. De artikelen 8 en 11 van het Besluit heffing preventie dierziekten treden in werking met ingang van 31 december 2015, met uitzondering van artikel 8, eerste lid, onderdeel c, tweede lid, onderdeel c, derde lid, onderdeel c en artikel 11, onderdeel c.

Artikel 3

  • 1. Het Besluit heffing bestrijding dierziekten treedt in werking met ingang van 31 december 2014, met uitzondering van de artikelen 8, 12, 13 en 16.

  • 2. De artikelen 8, 12, 13 en 16 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten treden in werking met ingang van 31 december 2015.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 91h van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bepaalt dat een heffing kan worden ingesteld met ingang van een datum die volgt op de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende algemene maatregel van bestuur. Dit betekent dat het Besluit heffing preventie dierziekten en het Besluit heffing bestrijding dierziekten met ingang van 31 december 2014 in werking moet treden om de heffing die deze besluiten bevat met ingang van 1 januari 2015 te kunnen opleggen. Hiermee wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309).

Op grond van genoemd beleid geldt dat in beginsel twee maanden voor inwerkingtreding bekendmaking van de wet dient plaats te vinden. Hiervan wordt ook afgeweken, omdat inwerkingtreding met ingang van 31 december 2014 aanmerkelijke private en publieke nadelen voorkomt. Immers, de heffing voorziet in de noodzakelijke financiële middelen voor het Diergezondheidsfonds. De Aanwijzingen voor de regelgeving laten afwijking in dat geval toe (Aanwijzing voor de regelgeving nr. 174).

Niet alle onderdelen treden op 31 december 2014 in werking. De heffing voor varkens en voor runderen wordt met ingang van 2016 ingevoerd. De reserves van deze sectoren voorzien in de voeding van het diergezondheidsfonds voor 2015. Ook tarieven die zijn voorzien voor dierziektemonitoring treden later in werking. Dit zal aan de orde zijn zodra de Europese Commissie dit gerechtvaardigd acht in het licht van de Europese staatsteunregelgeving.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp