Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2014, 57Wet

Wet van 29 januari 2014 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 64, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013, Stb. 426;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 29 januari 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de dertiende februari 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 29 januari 2014, Stb. 57

Begroting 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.985.497

176.056

 

21.646

1.096

 

– 126.884

36.395

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Waterkwantiteit

45.755

40.946

470

4.443

4.524

– 420

– 4.251

– 1.195

0

12

Waterkwaliteit

48.085

100.756

0

47.877

3.785

0

– 13.480

– 26.581

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

157.114

147.634

934

– 29.945

– 10.086

969

18.541

– 22.859

2.456

14

Wegen en verkeersveiligheid

40.180

40.405

6.782

– 4.319

– 8

0

– 2.688

– 6.683

– 1.913

15

Openbaar vervoer

6.362

8.316

0

528

528

0

1.340

1.340

0

16

Spoor

9.473

38.049

0

298

298

0

20.020

22.477

0

17

Luchtvaart

14.958

23.341

42.751

848

548

0

10.950

692

– 4.606

18

Scheepvaart en havens

6.113

6.464

0

327

426

97

– 1.392

120

0

19

Klimaat

29.252

92.943

120.000

– 343

5.828

0

305

– 8.384

8.639

20

Lucht en geluid

25.259

78.823

0

– 579

– 880

0

65.162

9.936

0

21

Duurzaamheid

19.754

44.601

0

– 1.730

– 4.326

0

– 3.931

– 27.539

0

22

Externe veiligheid en risico’s

12.122

17.233

0

385

– 858

450

26.006

19.257

15.337

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

47.046

46.310

0

– 4.337

– 4.337

0

805

805

0

24

Handhaving en toezicht

136.654

136.654

0

– 1.337

– 1.337

0

– 5.112

– 5.112

0

25

Brede doeluitkering

1.746.573

1.870.605

0

67.952

168.146

0

37.900

7.262

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.761.720

6.761.720

0

– 7.211

– 7.211

0

– 61.268

– 61.268

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

21.203

23.429

2.685

146

375

0

2.596

3.137

3.222

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

349.429

350.087

2.434

9.066

9.217

0

– 20.511

– 18.094

13.260

99

Nominaal en onvoorzien

157.181

157.181

– 142.986

– 142.986

– 14.195

– 14.195


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 805 XII