Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2013, 64Wet

Wet van 28 januari 2013, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 64

Begroting 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bedragen x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.985.497

176.056

         
 

Beleidsartikelen

     
         

11

Waterkwantiteit

45.755

40.946

470

12

Waterkwaliteit

48.085

100.756

 

13

Ruimtelijke ontwikkeling

157.114

147.634

934

14

Wegen en verkeersveiligheid

40.180

40.405

6.782

15

Openbaar vervoer

6.362

8.316

 

16

Spoor

9.473

38.049

 

17

Luchtvaart

14.958

23.341

42.751

18

Scheepvaart en havens

6.113

6.464

 

19

Klimaat

29.252

92.943

120.000

20

Lucht en geluid

25.259

78.823

 

21

Duurzaamheid

19.754

44.601

 

22

Externe veiligheid en risico's

12.122

17.233

 

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

47.046

46.310

 

24

Handhaving en toezicht

136.654

136.654

 

25

Brede doeluitkering

1.746.573

1.870.605

 

26

Bijdrage Investeringsfondsen

6.761.720

6.761.720

 
         
 

Niet-beleidsartikelen

     
         

97

Algemeen departement

21.203

23.429

2.685

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

349.429

350.087

2.434

99

Nominaal en onvoorzien

157.181

157.181

 

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 64

Begroting 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bedragen x € 1.000

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

65.407

65.407

0

Rijkswaterstaat

2.171.821

2.156.321

15.500

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.236

146.956

– 1.720

Nederlandse Emissieautoriteit

7.459

7.459

0

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

5.381

3.000

Rijkswaterstaat

140.274

97.900

Inspectie Leefomgeving en Transport

9.100

4.600

Nederlandse Emissieautoriteit

400

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 400 XII