Wet van 26 november 2014 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die dezen zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wijzigingen van wetstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten, alsmede een abuis in de Wet op de dierproeven te herstellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Aanpassingswet veiligheidsregio’s vervallen artikel XXI, onderdeel B, en artikel XXXIII.

ARTIKEL II

De Advocatenwet BES wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt «23, eerste lid» vervangen door: artikel 24, eerste lid.

2. In onderdeel b wordt «artikel 23, eerste lid» vervangen door: artikel 24, eerste lid.

B

In artikel 40, tweede lid, wordt «In naam der Koningin» vervangen door: «In naam van de Koning».

ARTIKEL III

De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

A

In het opschrift van titel 1.2 wordt «Europese Gemeenschappen» vervangen door: Europese Unie.

Aa

In artikel 4:106 wordt na «artikel 4:112» een komma geplaatst.

Ab

Artikel 8:51 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt: aan een door hem aangewezen gerechtsauditeur of.

2. In het derde lid vervalt: de gerechtsauditeur of.

B

In artikel 8:91, eerste lid, wordt «het beroep of het hoger beroep tegen het schadeveroorzakende besluit» vervangen door: het beroep tegen of het hoger beroep omtrent het schadeveroorzakende besluit.

C

In artikel 8:104, eerste lid, onderdeel c, wordt «een verzoekschrift als bedoeld in artikel 8:95» vervangen door: een verzoek als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid.

D

In artikel 8:108, tweede lid, wordt «het hoger beroep tegen een uitspraak als bedoeld in artikel 8:95» vervangen door: het hoger beroep, bedoeld in artikel 8:104, eerste lid, aanhef en onder c,.

E

Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

a. In de zinsnede met betrekking tot de Gemeentewet worden de onderdelen b tot en met g geletterd c tot en met h en wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. de artikelen 85, tweede lid, en 87a, eerste lid, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

b. In de zinsnede met betrekking tot de Provinciewet worden de onderdelen b en c geletterd c en d en wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. artikel 83, tweede lid, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

c. In de zinsnede met betrekking tot de Wet milieubeheer worden de onderdelen b en c geletterd d en e en wordt onderdeel a vervangen door drie onderdelen, luidende:

 • a. de artikelen 4.3, 4.6, 4.9, 4.12, 4.15a, 4.16 en 4.19

 • b. een besluit inzake een programma als bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, of 5.13, eerste lid, of inzake een instemming als bedoeld in artikel 5.12, dertiende lid

 • c. de artikelen 10.3, 11A.2, derde lid, onderdelen b en c, 11.5, 11.18 en 15.51, derde lid

2. In artikel 8, eerste en tweede lid, wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Gelderland.

3. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de eerste volzin wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

De volgende besluiten:

 • a. een besluit over een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • b. een op grond van een gemeentelijke verordening of gemeenschappelijke regeling genomen besluit over een gehandicaptenparkeerkaart

 • c. een besluit over een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig

2. De zinsnede met betrekking tot het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer vervalt.

F

Artikel 2 van bijlage 3 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de eerste volzin wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

De volgende besluiten:

 • a. een besluit over een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • b. een op grond van een gemeentelijke verordening of gemeenschappelijke regeling genomen besluit over een gehandicaptenparkeerkaart

 • c. een besluit over een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig

2. De zinsnede met betrekking tot het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer vervalt.

ARTIKEL IV

De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

A

In bijlage 1 vervalt in de zinsnede met betrekking tot de Gemeentewet in onderdeel a «87a, eerste lid,».

B

Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 1 wordt in de zinsnede met betrekking tot de Gemeentewet in onderdeel b «de artikelen 85, tweede lid, en 87a, eerste lid,» vervangen door: artikel 85, tweede lid,.

2. In artikel 2 vervalt in de zinsnede met betrekking tot de Gemeentewet onderdeel b en worden de onderdelen c tot en met g geletterd b tot en met f.

ARTIKEL IVa

In artikel 77 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen wordt de aanduiding «3.» voor de tekst die aanvangt met de woorden «Tegen een beslissing» vervangen door de aanduiding «4.».

ARTIKEL V

In artikel 8.47, eerste lid, van de Belastingwet BES wordt «In naam van de Koningin» vervangen door: «In naam van de Koning».

ARTIKEL VI

Het Besluit politieke delinquenten 1945 wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 1, eerste lid, 4, tweede lid, 16, tweede lid, en 17a, vierde lid, wordt «Onzen Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

B

In artikel 2 wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door «Onze Minister van Veiligheid en Justitie» en wordt «ambtenaren der politie» vervangen door: ambtenaren van politie.

C

In de artikelen 3 en 35 wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

D

In artikel 14, derde lid, wordt «het hoofd van plaatselijke politie van de gemeente, waarin de vreemdeling het laatst zijn woon- of verblijfplaats heeft gehad,» vervangen door «de korpschef» en wordt «het hoofd van den Rijksvreemdelingendienst» vervangen door: het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

ARTIKEL VII

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:

A

In het tweede en derde lid van artikel 19h wordt »verbranding» vervangen door: crematie.

B

Indien artikel I, onderdeel H onderscheidenlijk onderdeel Q, van de wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap (Stb. 2013, 486) in werking is getreden, wordt in artikel 80a, achtste lid, «de artikelen 78 en 79» vervangen door «de artikelen 78, 79 en 80» onderscheidenlijk wordt in artikel 244 boven de tekst van het artikel ingevoegd: Artikel 244.

ARTIKEL VIII

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:

0A

In artikel 18, vijfde lid, wordt «stemgerechtdigden» vervangen door: stemgerechtigden.

0B

In artikel 129a, tweede lid, wordt «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

A

In artikel 154, vijfde lid, wordt «het gerechtshof te Amsterdam» vervangen door: het gerechtshof Amsterdam.

B

In artikel 175, eerste lid, wordt «Ten minste één aandeel met stemrecht» vervangen door: Ten minste één aandeel met stemrecht in de algemene vergadering.

C

In artikel 181, tweede lid, wordt «iedere aandeelhouder, daaronder begrepen iedere houder van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen» vervangen door: iedere aandeelhouder, daaronder mede begrepen iedere houder van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen.

D

In artikel 189a wordt «artikel 210 lid 6» vervangen door: artikel 210 lid 7.

E

In artikel 198, vijfde lid, wordt «de leden 3 en 4 van artikel 239 lid 3 van Boek 3» vervangen door: de leden 3 en 4 van artikel 239 van Boek 3.

F

Artikel 207a, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. De zinsnede «samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt» wordt vervangen door: samen met haar dochtermaatschappijen, alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt.

2. Aan het begin van het lid worden twee zinnen ingevoegd, luidende: Verkrijging onder bijzondere titel van een eigen aandeel door de vennootschap is nietig indien deze verkrijging tot gevolg zou hebben dat de vennootschap, samen met haar dochtermaatschappijen, alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt. De tweede zin van het eerste lid is van toepassing.

G

[Vervallen]

H

In artikel 216, derde lid, wordt in de voorlaatste en laatste volzin «de derde zin» vervangen door: de vierde zin.

I

In artikel 218 wordt «overeenkomstig artikel 238 lid 1 of lid 3» vervangen door: overeenkomstig artikel 210 lid 5 of artikel 238 lid 1.

Ia

In artikel 239a, tweede lid, wordt «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

J

In artikel 242, eerste lid, wordt «artikel 228 lid 4, tweede volzin» vervangen door: artikel 228 lid 4, derde volzin.

K

Artikel 244, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of ontslag slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in een algemene vergadering, waarin een bepaald gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd, mag deze versterkte meerderheid twee derden der uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, niet te boven gaan.

Ka

In artikel 269, tweede lid, wordt «algemene vergadering van aandeelhouders» vervangen door: algemene vergadering.

L

In artikel 334y, onderdeel e, wordt «De hoogte» vervangen door: de hoogte.

M

In artikel 334ee1, derde lid, wordt «vervallen op het moment waarop de fusie van kracht wordt» vervangen door: vervallen op het moment waarop de splitsing van kracht wordt.

N

Artikel 342 wordt gewijzigd als volgt:

In het tweede lid komt de tweede zin te luiden: Artikel 336, leden 2, 3 en 4 en artikel 339 lid 2 zijn van toepassing en de artikelen 337 en 338 leden 1 en 3, tweede volzin, zijn van overeenkomstige toepassing, in dier voege dat in het geval van artikel 338 lid 1 de vruchtgebruiker of pandhouder het vruchtgebruik of het pandrecht niet op een ander kan doen overgaan.

O

Artikel 381, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Vermeld wordt welke van betekenis zijnde transacties door de rechtspersoon niet onder normale marktvoorwaarden met verbonden partijen als bedoeld in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden zijn aangegaan, de omvang van die transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over die transacties die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. Informatie over individuele transacties kan overeenkomstig de aard ervan worden samengevoegd, tenzij gescheiden informatie nodig is om inzicht te verschaffen in de gevolgen van transacties met verbonden partijen voor de financiële positie van de rechtspersoon. Vermelding van transacties tussen twee of meer leden van een groep kan achterwege blijven, mits dochtermaatschappijen die partij zijn bij de transactie geheel in eigendom zijn van een of meer leden van de groep.

P

In artikel 394, vierde lid, wordt «artikel 392 lid 1 onder a, c, g en h» vervangen door: artikel 392 lid 1 onder a, c, f en g.

ARTIKEL IX

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 43, derde lid, wordt «Commissaris van de Koningin» vervangen door: Commissaris van de Koning.

B

In artikel 259, tweede lid, eerste volzin, wordt na de zinsnede «de uitgever van de oorspronkelijke aandelen of schuldvorderingen» ingevoegd: of is er bij de statuten vergaderrecht verbonden aan de certificaten van aandelen.

ARTIKEL X

Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek BES wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 879a vervalt «wettig».

B

De artikelen 889 tot en met 900 vervallen.

C

In artikel 940, eerste lid, vervalt «wettig».

D

In artikel 1000, eerste lid, wordt «ui te keren» vervangen door: uit te keren.

E

In artikel 1031, eerste lid, wordt «een of meet» vervangen door: een of meer.

ARTIKEL XI

Artikel 197, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt «68 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 4:1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: 69 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 4:2 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

2. In onderdeel b wordt «artikel 70 van de Wet privatisering ABP» vervangen door: artikel 75 van de Wet privatisering ABP.

ARTIKEL XII

Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 500, onderdeel h, wordt de punt vervangen door een puntkomma.

B

In artikel 500a, tweede lid, wordt «514 tot en met 515» vervangen door: 514, 515.

C

In artikel 501, onderdeel c, wordt de puntkomma vervangen door een punt.

D

In artikel 504, eerste lid, onderdeel c, wordt «afmeren, ankeren» vervangen door: afmeren of ankeren.

E

In artikel 504f vervalt «van dit boek».

F

In artikel 509 vervalt «artikel 508 en onverminderd».

G

In artikel 529, tweede en vierde lid, wordt «reizigers» vervangen door: passagiers.

H

In artikel 529k wordt «de rechtbank te Rotterdam» vervangen door: de rechtbank Rotterdam.

ARTIKEL XIII

In artikel 23, eerste lid, van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek wordt «de officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank binnen welker rechtsgebied» vervangen door: de officier van justitie in het arrondissement waarin de rechtbank is gelegen waar.

ARTIKEL XIV

In artikel 5, eerste lid, van de Deurwaarderswet BES wordt «Koningin» vervangen door: Koning.

ARTIKEL XV

In artikel 122, derde lid, van de Faillissementswet wordt «vorderinging» vervangen door: vordering.

ARTIKEL XVI

In artikel 281a van de Gemeentewet wordt «de artikelen 85, tweede lid, en 87a, eerste lid» vervangen door: artikel 85, tweede lid.

ARTIKEL XVII

In artikel 8 van de Gerechtsdeurwaarderswet wordt «artikel 8:4, onderdeel d» vervangen door: artikel 8:4, derde lid, onderdeel a.

ARTIKEL XVIII

In artikel 11, vijfde lid, van de Inkwartieringswet wordt «Commissaris van de Koningin» vervangen door: Commissaris van de Koning.

ARTIKEL XVIIIa

In artikel 1, onderdeel d, van de Overleveringswet wordt na «aanhoudingsbevel» een komma ingevoegd.

ARTIKEL XIX

De Politiewet 2012 wordt gewijzigd als volgt:

A

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 december 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden) (Kamerstukken 33 112) tot wet is of wordt verheven en artikel III, onderdeel A, van die wet in werking is getreden of treedt, wordt in artikel 9, zesde lid, «de maatregelen, bedoeld in het vierde lid» vervangen door: de maatregelen, bedoeld in het vijfde lid, eerste volzin.

B

In artikel 13, tweede lid, wordt »driehoekoverleg» vervangen door: driehoeksoverleg.

ARTIKEL XX

Het Tribunaalbesluit wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 2, derde lid, 12, tweede lid, 15, 16a, eerste en tweede lid, 18, eerste lid, 19, derde lid, 65, vierde en vijfde lid, en 71 wordt «Onzen Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

B

In de artikelen 2, vierde lid, 8, derde lid, en 66, tweede lid, wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

C

Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt:

1. In lid 2a wordt «het betrokken hoofd van plaatselijke of Rijks-politie» vervangen door: de korpschef.

2. In het derde lid wordt «De ambtenaren der politie» vervangen door: De ambtenaren van politie.

ARTIKEL XXa

Artikel 7 van de Uitvoeringswet EG-executieverordening wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst van artikel 7 wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd luidende:

 • 2. Onverminderd artikel 60 van de Verordening is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op authentieke aktes en gerechtelijke schikkingen uit een andere lidstaat van de EU.

ARTIKEL XXb

De Vreemdelingenwet 2000 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2r, eerste lid, derde volzin, wordt «de Onze Minister» vervangen door: Onze Minister.

B

Indien de Wet van 18 december 2013 houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) in werking treedt of is getreden, wordt in artikel 83, tweede lid, onder d, en zevende lid, onder b, na «uitzetting» telkens ingevoegd: of overdracht.

ARTIKEL XXI

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 26, tweede lid, wordt «in naam des Konings» vervangen door: in naam van de Koning.

B

Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. het tegoed van een rekening bij een bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarover degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd te eigen bate mag beschikken, alsmede, indien de bank en degene aan wie een administratieve sanctie is opgelegd in samenhang met die rekening een overeenkomst inzake krediet zijn aangegaan, op uit het ingevolge die overeenkomst verstrekte krediet.

2. Er wordt een achtste lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Verhaal zonder dwangbevel kan niet worden genomen als degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, valt onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, bedoeld in Titel III van de Faillissementswet.

ARTIKEL XXII

De Wet administratieve rechtspraak BES wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, tweede lid, wordt «artikel 37» vervangen door: artikel 39.

B

In artikel 78, tweede lid, wordt na «genoemde» ingevoegd: termijn.

ARTIKEL XXIII

In artikel 23, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt «eerste lid, onder e» vervangen door: eerste lid, onder f.

ARTIKEL XXIV

In artikel 45, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens BES wordt «artikel 23» vervangen door: artikel 24.

ARTIKEL XXV

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt gewijzigd als volgt:

0A

In artikel 1, eerste lid, onder c, onder 10, wordt «de artikelen 9.2.3.3 en 11.2 van de Wet milieubeheer,» vervangen door «de artikelen 9.2.3.3 en 11A.2 van de Wet milieubeheer» en wordt «artikel 9.2.3.3 onderscheidenlijk artikel 11.2 van de Wet milieubeheer» vervangen door: artikel 9.2.3.3 onderscheidenlijk artikel 11A.2 van de Wet milieubeheer.

A

In artikel 13, tweede lid, wordt «de Minister van Veiligheid en Justitie» vervangen door: Onze Minister.

B

In artikel 20, derde lid, onderdeel f, wordt «de rechter» vervangen door: ten behoeve van rechterlijke procedures of bezwaarprocedures waarbij het Bureau partij is.

C

Artikel 27, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan onderdeel b, wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

 • 5°. de bestanden waarvan de gegevens worden verwerkt door de Immigratie- en naturalisatiedienst;

2. Onder verlettering van onderdeel j tot onderdeel i, vervalt onderdeel i.

D

In artikel 28, tweede lid, onderdeel f, wordt na «verrichten» ingevoegd:, of degene die wetenschappelijk onderzoek of statistische activiteiten verricht, met dien verstande dat de resultaten daarvan geen persoonsgegevens mogen bevatten en voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

ARTIKEL XXVa

Artikel 51, derde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen komt te luiden:

 • 3. De artikelen 36 tot en met 41b, 44, 56, 57 en 58 zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot personen die ter beschikking zijn gesteld, personen aan wie de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd, personen aan wie de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders is opgelegd en personen tegen wie voorlopige hechtenis en overbrenging ter observatie is bevolen, indien de tenuitvoerlegging van die maatregel of dat bevel plaatsvindt in een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 90, quinquies, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

ARTIKEL XXVI

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 254 wordt het laatste vijfde lid vernummerd tot zesde lid.

B

In artikel 430, tweede lid, wordt «In naam des Konings» vervangen door: In naam van de Koning.

C

In artikel 475d, eerste lid, onderdeel c, wordt «van die wet» vervangen door: van de Wet werk en bijstand.

D

In artikel 1019aa, tweede lid, wordt «het slot van die bepaling» vervangen door: het derde lid van die bepaling.

ARTIKEL XXVII

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 63a wordt de zinsnede «artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES.

B

In artikel 63b wordt de zinsnede «artikel 96, tweede lid, onderdelen b en c, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: artikel 96, tweede lid, onderdelen b en c, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES.

C

In artikel 430, tweede lid, wordt «In naam des Konings» vervangen door: In naam van de Koning.

ARTIKEL XXVIII

In de artikelen 171a en 229bbis van het Wetboek van Koophandel wordt «de verjaardag des Konings» telkens vervangen door: de verjaardag van de Koning.

ARTIKEL XXIX

In de artikelen 245, derde lid en 293, derde lid, van het Wetboek van Koophandel BES wordt «de verjaardag van de Koningin» telkens vervangen door: de verjaardag van de Koning.

ARTIKEL XXX

Het Wetboek van Strafrecht wordt gewijzigd als volgt:

A

Indien de wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) (Stb. 2013, 484) in werking treedt of is getreden, wordt in artikel 7, tweede lid, onder b, «178, 180, 189, 200» vervangen door: 178, 179, 180, 189, 200, 207a.

B

Aan artikel 77ff wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel waarvan de rechter heeft gelast dat deze geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer wordt gelegd.

C

In artikel 77za wordt «, de op grond van artikel 77aa, tweede en derde lid, te verlenen hulp en steun dan wel het op grond van artikel 77aa, vierde lid, uit te oefenen toezicht,» vervangen door: en het op grond van artikel 77aa uit te oefenen toezicht,.

ARTIKEL XXXI

Het Wetboek van Strafvordering wordt gewijzigd als volgt:

0A

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 september 2012 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis (Kamerstukken 33 360) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt of is getreden, wordt het vierde lid van artikel 67a vernummerd tot vijfde lid.

A

In artikel 141, onderdeel b, wordt «bedoeld artikel 2, onder c en d, van die wet» vervangen door: bedoeld in artikel 2, onder c en d, van die wet.

B

In artikel 159 wordt de zinsnede «de voorgaande drie artikelen» vervangen door: artikel 156.

C

Artikel 242 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het openbaar ministerie kan, onder het stellen van bepaalde voorwaarden, de beslissing of verdere vervolging plaats moet hebben voor een daarbij te bepalen termijn uitstellen.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Indien de officier van justitie voorwaarden stelt betreffende het gedrag van de verdachte, stelt hij tevens als voorwaarde dat de verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt, voor zover dit nog niet is geschied. Ten behoeve van de naleving van de voorwaarden wordt bij de uitvoering daarvan de identiteit van de verdachte vastgesteld op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid.

D

Het zesde lid van artikel 258 wordt vernummerd tot derde lid.

E

In artikel 303, tweede lid, wordt «Artikel 258, zesde lid» vervangen door: Artikel 258, derde lid.

Ea

De aanduiding «1.» voor de tekst van artikel 338 vervalt.

F

Artikel 493 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «opdragen aan de verdachte hulp en steun te verlenen» vervangen door «of, indien de verdachte inmiddels de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, een reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, opdracht geven toezicht te houden op de naleving van voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden» en vervalt de derde volzin.

2. In het zesde lid vervalt de laatste volzin.

G

In artikel 554, eerste lid, wordt «In naam des Konings» vervangen door: «In naam van de Koning».

H

In artikel 572a wordt «als bedoeld in artikel 36f» vervangen door: als bedoeld in de artikelen 36e en 36f.

I

In artikel 575, tweede lid, wordt «in naam des Konings» vervangen door: in naam van de Koning.

ARTIKEL XXXII

Het Wetboek van Strafvordering BES wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt in de negende alinea «artikel 14» vervangen door: artikel 15.

B

In artikel 606, eerste lid, wordt «In naam des Konings» vervangen door: «In naam van de Koning».

C

In artikel 630, tweede lid, wordt «in naam des Konings» vervangen door: in naam van de Koning.

ARTIKEL XXXIII

In de bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt in de tabel, eerste kolom, betreffende Griffierechten bij de rechtbank voor andere zaken dan kantonzaken «Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek: – van onbepaalde waarde of» vervangen door: Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde.

ARTIKEL XXXIV

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel b wordt «wet» vervangen door: weg.

2. Onderdeel h komt te luiden:

h. afschermen:

het voorzien van een kenmerk aan justitiële, strafvorderlijke of persoonsgegevens, met het doel de mogelijkheid tot verdere verwerking van die gegevens te beperken;

B

In artikel 8, eerste lid, wordt «Aruba en de Nederlandse Antillen» vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

C

In artikel 39e, eerste lid, onder a, wordt «Aruba en de Nederlandse Antillen» vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

D

Artikel 39i, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Artikel 18, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

E

Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, onder b, wordt «Aruba en de Nederlandse Antillen» vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL XXXV

In artikel 28c, tiende lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra wordt «artikel 8:4 onder e» vervangen door: artikel 8:4, derde lid, onder b.

ARTIKEL XXXVa

De Wet op de naburige rechten wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. De laatste leden 3 en 4 worden vernummerd tot lid 5 en 6.

2. In lid 6 (nieuw) wordt «70» telkens vervangen door: 50.

B

Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt:

Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Artikel 12, derde en vierde lid, is niet van toepassing op opnames van uitvoeringen dan wel fonogrammen die op 1 november 2013 niet meer beschermd waren op grond van artikel 12, eerste lid, zoals dat luidde voor de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (Stb. 2013, 383).

ARTIKEL XXXVI

In artikel 78, derde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie wordt «het gerechtshof te Leeuwarden» vervangen door: het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

ARTIKEL XXXVII

De Wet op het notarisambt wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 50, eerste lid, wordt «In naam des Konings» vervangen door: «In naam van de Koning».

B

In artikel 51, eerste lid, vervalt de derde volzin.

ARTIKEL XXXVIII

De Wet op het notarisambt BES wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt «23, eerste lid» vervangen door: artikel 24, eerste lid.

2. In onderdeel b wordt «artikel 23, eerste lid» vervangen door: artikel 24, eerste lid.

B

In artikel 49, tweede lid, wordt «In naam des Konings» vervangen door: «In naam van de Koning».

ARTIKEL XXXIX

In artikel 23, zesde lid, tweede volzin, van de Wet op het primair onderwijs wordt «artikel 8:4, onder e» vervangen door: artikel 8:4, derde lid, onder b.

ARTIKEL XL

In artikel 10g, achtste lid, eerste volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt «artikel 8:4, onder e» vervangen door: artikel 8:4, derde lid, onder b.

ARTIKEL XLI

A

In artikel 5g, eerste lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt «eerste bijlage» vervangen door: bijlage.

B

In het opschrift van de bijlage bij de wet wordt «Bijlage 1» vervangen door: Bijlage.

ARTIKEL XLII

In het enig artikel, tweede lid, van de Wet van 1 november 1980, houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten (Trb. 1966, 152) wordt «In naam des Konings» vervangen door: «In naam van de Koning».

ARTIKEL XLIII

In artikel 2, vijfde lid, van de Wet van 24 februari 1955, houdende regeling van gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen van Europese Gemeenschappen (Stb. 1955, 73) wordt «In naam der Koningin» vervangen door: «In naam van de Koning».

ARTIKEL XLIV

In artikel 2, vijfde lid, van de Wet van 6 oktober 1977, houdende vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof die executoriale titel vormen (Stb. 1977, 557) wordt «In naam der Koningin» vervangen door: «In naam van de Koning».

ARTIKEL XLV

De Wet van 6 april 1933, houdende voorzieningen tot uitvoering van het op 31 mei 1932 te Londen tusschen Nederland en Groot-Brittannië gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen (Stb. 1933, 136) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

 • 1. De rechtbank aan wie overeenkomstig artikel 7 van het verdrag een rogatoire commissie is overgemaakt geeft uitvoering aan de rogatoire commissie. Oordeelt de rechtbank aan wie de rogatoire commissie is toegezonden dat de uitvoering door een andere rechtbank dient te geschieden, dan zendt zij de commissie aan deze rechtbank. Deze rechtbank is aan de doorzending gebonden.

 • 2. Indien de uitvoering van de rogatoire commissie in verschillende rechtsgebieden dient plaats te vinden, is elk van de rechtbanken van deze rechtsgebieden bevoegd de commissie in haar geheel uit te voeren.

 • 3. De rogatoire commissie kan worden verwezen naar de kantonrechter. De kantonrechter is aan deze verwijzing gebonden.

B

Artikel 11 vervalt.

C

In artikel 12 wordt «Oordeelt de officier van justitie, wien de rogatoire commissie is overgemaakt, of de rechter, wien zij is doorgezonden» vervangen door: Oordeelt de rechter, aan wie de rogatoire commissie is overgemaakt of doorgezonden.

D

Artikel 14 vervalt.

ARTIKEL XLVI

Indien de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Stb. 2013, 76) eerder in werking treedt dan artikel III, onderdeel E, van deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

1. In artikel III, onderdeel E, eerste lid, wordt de zinsnede «b. de artikelen 85, tweede lid, en 87a, eerste lid, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging» vervangen door: b. artikel 85, tweede lid, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

2. Artikel IV, onderdeel B, eerste lid, vervalt.

ARTIKEL XLVIa

In artikel 57, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s vervalt in de aanhef de komma na «Minister» en wordt in onderdeel a na «een veiligheidsregio» ingevoegd: , het Instituut Fysieke Veiligheid.

ARTIKEL XLVIb

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 maart 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen (Kamerstukken 33 569) tot wet is of wordt verheven, vervalt artikel I, onderdeel Ta, van die wet.

ARTIKEL XLVIc

Indien de wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) (Stb. 2013, 484) later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I, onderdeel A, van die wet in artikel 7, tweede lid, onder b, «178, 180, 189, 200» vervangen door: 178, 179, 180, 189, 200, 207a.

ARTIKEL XLVId

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (Kamerstukken 32 398) tot wet is of wordt verheven, wordt die wet gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2.3, onder 4, vervalt: bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking.

B

In artikel 6.2, vijfde lid, wordt «de Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister.

C

Artikel 7.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel E wordt «arikel 2.3» vervangen door: artikel 2.3.

2. In onderdeel F, artikel 37a, zevende lid, zevende volzin, wordt «hoger beroep en beroep in cassatie» vervangen door: beroep in cassatie.

D

In artikel 7.3, onderdelen K en L wordt «gevangenissen, tuchtscholen, inrichtingen en instellingen» vervangen door: gevangenissen, inrichtingen en instellingen.

E

Artikel 7.7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A wordt «artikel 1.1, onderdeel e» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel f.

2. In onderdeel I wordt «Onze Minister kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels stellen» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld.

F

In artikel 8.1 wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister.

ARTIKEL XLVIe

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (Kamerstukken 33 692) tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als, dit artikel, wordt artikel 10f, tweede lid, onderdeel b van de Wet op de dierproeven vervangen door:

 • b. door middel van wetenschappelijke motivering wordt aangetoond dat het doel van de dierproef alleen kan worden bereikt door het gebruik van een in het wild gevangen dier.

Het vereiste van een essentiële behoefte als bedoeld in onderdeel a is niet van toepassing op veldonderzoek. Van veldonderzoek is sprake indien in het wild gevangen dieren in een dierproef worden gebruikt en daarbij niet of gedurende ten hoogste 24 uur uit hun biotoop worden verwijderd.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (Kamerstukken 33 692) tot wet is of wordt verheven, en die wet later in werking treedt dan dit artikel, wordt in artikel I, onderdeel R, van die wet artikel 10f, tweede lid, onderdeel b, vervangen door:

 • b. door middel van wetenschappelijke motivering wordt aangetoond dat het doel van de dierproef alleen kan worden bereikt door het gebruik van een in het wild gevangen dier.

Het vereiste van een essentiële behoefte als bedoeld in onderdeel a is niet van toepassing op veldonderzoek. Van veldonderzoek is sprake indien in het wild gevangen dieren in een dierproef worden gebruikt en daarbij niet of gedurende ten hoogste 24 uur uit hun biotoop worden verwijderd.

ARTIKEL XLVII

 • 1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2. In afwijking van het eerste lid treden de artikelen IV en XVI van deze wet in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Stb. 2013, 76). Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na die datum, treden de artikelen IV en XVI van deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

ARTIKEL XLVIII

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 26 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 771

Naar boven