Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen af te schaffen;

Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de onderdelen o en p en wordt onderdeel q geletterd o.

2. In het derde lid wordt «aanhef en onder q» vervangen door: aanhef en onder o.

B

Artikel 36b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de onderdelen p en q en worden de onderdelen r, s en t geletterd p, q en r.

2. In het derde lid wordt «aanhef en onder r» vervangen door: aanhef en onder p.

C

Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de onderdelen p en q en worden de onderdelen r, s en t geletterd p, q en r.

2. In het tweede lid wordt «aanhef en onder r» vervangen door: aanhef en onder p.

D

Artikel 81f wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de onderdelen o en p en worden de onderdelen q, r, s en t geletterd o, p, q en r.

2. In het tweede lid wordt «aanhef en onder r» vervangen door: aanhef en onder p.

E

In hoofdstuk V vervallen de aanduiding «Paragraaf 1. Commissies» en de aanduiding «Paragraaf 2. Deelgemeenten», alsmede de artikelen 87 tot en met 92.

F

Artikel 95 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt twee maal de zinsnede «en de deelraad».

2. In het tweede lid vervalt de zinsnede «of de deelraad».

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een lid van de raad dat met inachtneming van artikel 13, tweede lid, tevens wethouder is.

G

In artikel 99, eerste lid, vervalt de zinsnede «, van een deelraad en van het dagelijks bestuur van een deelgemeente».

H

Artikel 123 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen «, een deelraad of het dagelijks bestuur van een deelgemeente» en «, die deelraad of dat dagelijks bestuur».

2. In het tweede lid vervallen «of de voorzitter van het dagelijks bestuur van een deelgemeente» en «of die voorzitter».

I

Artikel 125, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Een bestuurscommissie bezit de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang en de bevoegdheid tot het geven van een machtiging tot binnentreden van een woning slechts indien ook die bevoegdheid uitdrukkelijk is overgedragen.

J

In artikel 155b, eerste lid, vervallen de zinsnede «of de deelraad» en de zinsnede «leden en gewezen leden van de deelraad, leden en gewezen leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente,».

K

In artikel 155e, derde lid, vervalt de zinsnede «leden en gewezen leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente,».

L

Artikel 156 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de eerste komma vervangen door «en aan» en vervalt de zinsnede «en een deelraad».

2. Het vijfde lid vervalt.

M

In artikel 165, eerste lid, vervalt de zinsnede «en aan het dagelijks bestuur van een deelgemeente».

N

In artikel 178, eerste lid, vervalt de zinsnede «en aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van een deelgemeente».

ARTIKEL II

De Provinciewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 35c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de onderdelen m en n en worden de onderdelen o tot en met u geletterd m tot en met s.

2. In het derde lid wordt «aanhef en onder p» vervangen door: aanhef en onder n.

B

In artikel 67 vervallen de onderdelen m en n en worden de onderdelen o tot en met v geletterd m tot en met t.

C

Artikel 79f wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de onderdelen l en m en worden de onderdelen n, o en p geletterd tot l, m en n.

2. In het derde lid wordt «aanhef en onder n» vervangen door: aanhef en onder l.

D

In artikel 79n vervallen de onderdelen d en e en worden de onderdelen f, g en h geletterd d, e en f.

ARTIKEL III

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 31, tweede lid, vervalt onderdeel n en worden de onderdelen o, p, q en r geletterd n, o, p en q.

B

In artikel 47, eerste lid, vervalt onderdeel o en worden de onderdelen p, q en r geletterd o, p en q.

ARTIKEL IV

In artikel 195 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vervallen de onderdelen t en u.

ARTIKEL V

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, onderdeel d, wordt «lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente» vervangen door: lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente in de zin van hoofdstuk V, paragraaf 2, van de Gemeentewet, zoals deze paragraaf luidde op de dag voorafgaand aan de datum van de verkiezing van de gemeenteraden in 2014.

B

Artikel 130, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «, wethouders en leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente» vervangen door: en wethouders.

2. In onderdeel a wordt «, wethouder of lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente» vervangen door: of wethouder.

C

Na artikel 163b wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 163c

 • 1. Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing op leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente in de zin van hoofdstuk V, paragraaf 2, van de Gemeentewet, zoals deze paragraaf luidde op de dag voorafgaand aan de datum van de verkiezing van de gemeenteraden in 2014, met dien verstande dat gelezen wordt voor:

  • a. lid van gedeputeerde staten: lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente;

  • b. provincie: gemeente;

  • c. provinciale staten: de raad;

  • d. gedeputeerde staten: college van burgemeester en wethouders.

ARTIKEL VI

Artikel 92 van de Wet algemene regels herindeling vervalt.

ARTIKEL VII

In artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van de Wet privatisering ABP vervalt de zinsnede «, leden van dagelijkse besturen van deelgemeenten».

ARTIKEL VIII

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18, eerste lid, onderdeel d, vervalt de zinsnede «of het dagelijks bestuur van een deelgemeente».

B

In artikel 149, eerste lid, onderdeel d, vervalt de zinsnede «of het dagelijks bestuur van een deelgemeente».

ARTIKEL IX

In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet vervalt de zinsnede «, waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente».

ARTIKEL X

In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering vervalt de zinsnede «, daaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente».

ARTIKEL XI

In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Ziektewet vervalt de zinsnede «, waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente».

ARTIKEL XII

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 mei 2010 ingediende voorstel tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32 389) tot wet is of wordt verheven en artikel 1.2, onderdeel A, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel H, dan wordt artikel 123 van de Gemeentewet als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de zinsnede «of een deelraad» en de zinsnede «of die deelraad».

2. In het tweede lid vervallen de zinsnede «of het dagelijks bestuur van een deelgemeente» en de zinsnede «of dat dagelijks bestuur».

3. In het derde lid vervallen de zinsnede «of de voorzitter van het dagelijks bestuur van een deelgemeente» en de zinsnede «of die voorzitter».

ARTIKEL XIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 mei 2010 ingediende voorstel van wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generieke toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32 389) tot wet is of wordt verheven en artikel 1.2, onderdeel A, van die wet later in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel H, dan komt artikel 1.2, onderdeel A, van die wet als volgt te luiden:

A

Artikel 123 wordt vervangen door:

Artikel 123

 • 1. Wanneer aan een bestuurscommissie bevoegdheden van de raad zijn overgedragen en deze commissie een bij of krachtens een andere dan deze wet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren neemt, voorziet de raad daarin.

 • 2. Wanneer aan een bestuurscommissie bevoegdheden van het college zijn overgedragen en deze commissie een bij of krachtens een andere dan deze wet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren neemt, voorziet het college daarin.

 • 3. Wanneer aan een bestuurscommissie bevoegdheden van de burgemeester zijn overgedragen en deze commissie een bij of krachtens een andere dan deze wet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren neemt, voorziet de burgemeester daarin.

ARTIKEL XIV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 7 februari 2013

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de achtentwintigste februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 017

Naar boven