Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2013, 75AMvB

Besluit van 11 februari 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 en een wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 december 2012, nr. 2012-0000737227, CZW, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op de artikelen 2, 3, 6 en 120 van de Woningwet, en op artikel 2.26 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (PbEG L 40), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 (PbEG L 220), richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L 101/56) en verordening nr. 305/2011/EU van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L 88);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2013, nr. W04.12.0507/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 4 februari 2013, nr. 2013-0000075113, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van «aansluitend terrein» wordt na «onbebouwd» ingevoegd: gedeelte van een.

2. De definitie van «beschermd subbrandcompartiment» komt te luiden: beschermd subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een subbrandcompartiment ligt of daarmee samenvalt, dat meer bescherming biedt tegen brand of rook dan een subbrandcompartiment;.

3. Na de definitie van «dagwaarde» wordt een definitie ingevoegd, luidende: distributienet voor warmte: collectief circulatiesysteem voor het transport van warmte door een circulerend medium voor verwarming of warmtapwater;.

4. De definitie van «subbrandcompartiment» komt te luiden: subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een brandcompartiment ligt of daarmee samenvalt, bestemd voor beperking van verspreiding van rook of verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand;.

5. Na de definitie van «V» wordt een definitie ingevoegd, luidende: veiligheidsroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet besloten ruimte;.

6. De definitie van «vrije breedte» komt te luiden: vrije breedte: kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang;.

7. Na de definitie van «Wabo» wordt een definitie ingevoegd, luidende: warmteplan: besluit van de gemeenteraad inzake de aanleg van een distributienet voor warmte in een bepaald gebied, waarin voor een periode van ten hoogste 10 jaar, uitgaande van het voor die periode geplande aantal aansluitingen op dat distributienet, de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu, gebaseerd op de energiezuinigheid van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte, bij aansluiting op dat distributienet is opgenomen;.

B

Aan artikel 1.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Een in het eerste lid bedoelde gelijkwaardige oplossing voor een aansluiting op het distributienet voor warmte als bedoeld in artikel 6.10, derde lid, heeft ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu als wordt bereikt met de in het warmteplan voor die aansluiting opgenomen mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.

C

Artikel 1.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vijfde tot en met het zevende lid tot het zesde tot en met het achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Bij de gebruiksmelding worden de volgende gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt:

  • a. naam, adres en woonplaats van de melder en indien van toepassing, van de gemachtigde om te melden;

  • b. adres, kadastrale aanduiding dan wel ligging van het bouwwerk en de aard en omvang daarvan.

2. Het zesde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. «Op de plattegrondtekening is aangegeven:» wordt vervangen door: Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:.

b. Aan het eind van onderdeel c wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

c. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door «, en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties.

D

In artikel 1.25, tweede lid, wordt «ten minste op de dag» vervangen door: uiterlijk op de eerste werkdag na de dag.

E

Artikel 1.26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen.

2. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid en het vierde lid (oud) wordt vernummerd tot vijfde lid.

3. De aanhef van het vierde lid (nieuw) komt te luiden:

Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag. De in de eerste volzin bedoelde termijn is ten minste vijf werkdagen indien:.

4. In het vijfde lid (nieuw) wordt «in het eerste lid bedoelde termijn» vervangen door: in het vierde lid bedoelde termijnen.

5. In het zesde lid wordt in onderdeel f «bedoeld in artikel 8.4» vervangen door: bedoeld in artikel 8.4, eerste en tweede lid, of indien aannemelijk is dat niet aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.4, derde lid, wordt voldaan.

6. Na het achtste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 9. Een sloopmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

F

Artikel 1.31 vervalt.

G

Tabel 2.16 komt te luiden:

Tabel 2.16

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

aanwezigheid

hoogte

openingen

overklauterbaarheid

verbouw

openingen

   

artikel

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.19

   

lid

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

*

1

                                         

[m]

1

Woonfunctie

1

2

3

4

1

2

3

5

1

2

3

4

1

*

0,2

2

Bijeenkomstfunctie

                                     
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

2

3

4

1

2

3

5

1

2

3

4

1

*

0,1

 

b

andere kinderopvang

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

1

*

0,2

 

c

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

3

Celfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,3

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

5

Industriefunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

3

4

*

0,5

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

7

Logiesfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

8

Onderwijsfunctie

                                     
 

a

basisonderwijs

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

1

*

0,2

 

b

andere onderwijsfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

9

Sportfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

10

Winkelfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

3

4

*

0,5

H

Artikel 2.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het tweede lid is niet van toepassing op een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan, of een gedeelte daarvan, niet bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar.

I

Artikel 2.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt «de vloer» vervangen door: een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan, of een gedeelte daarvan, niet bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar.

J

Tabel 2.66 komt te luiden:

Tabel 2.66

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

                                     

zijde grenzend aan de

bovenzijde

                                     

binnenlucht

buitenlucht

     
     

binnenoppervlak

buitenoppervlak

beloopbaar vlak

vrijgesteld

dakoppervlak

constructieonderdeel

verbouw

tijdelijke bouw

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

   

artikel

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.67

2.68

2.69

   

lid

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

1

2

*

*

*

1 en 2

1

1 en 2

                                     

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

                                                 
 

a

in een woongebouw

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

 

b

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

 

c

andere woonfunctie

1

1

2

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

2

Bijeenkomstfunctie

                                                 
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

3

Celfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

B

C

B

B

D

Cfl

Cfl

Cfl

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                 
 

a

met bedgebied

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

5

Industriefunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

6

Kantoorfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

7

Logiesfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

8

Onderwijsfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

9

Sportfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

10

Winkelfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

1

2

*

*

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                 
 

a

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

1

2

4

5

1

2

2

1

2

*

*

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

4

5

1

2

2

1

2

*

*

*

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

K

In artikel 2.69 vervalt telkens: voor personen bestemde.

L

Tabel 2.75 komt te luiden:

Tabel 2.75

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

                               

zijde grenzend aan de

                               

binnenlucht

buitenlucht

     

binnenoppervlak

buitenoppervlak

beloopbaar vlak

vrijgesteld

Toepassing Euroklassen

extra beschermde vluchtroute

beschermde route

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde route

overig

   

artikel

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80

2.76

2.77

   

lid

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

*

1

1

                               

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

                                     
 

a

in een woongebouw

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

2

4

2

2

4

 

b

andere woonfunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

2

Bijeenkomstfunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

3

Celfunctie

1

3

4

1

2

3

1

2

3

1

*

1

1

4

1

1

4

4

Gezondheidszorgfunctie

                                     
 

a

met bedgebied

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

2

4

2

4

4

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

5

Industriefunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

6

Kantoorfunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

7

Logiesfunctie

                                     
 

a

in een logiesgebouw

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

2

4

2

4

4

 

b

andere logiesfunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

8

Onderwijsfunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

9

Sportfunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

10

Winkelfunctie

1

3

1

2

3

1

2

3

1

*

2

4

4

2

4

4

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                     
 

a

tunnel of tunnelvorming bouwwerk voor verkeer

3

1

2

3

1

2

3

2

*

2

4

4

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

1

2

3

2

*

2

4

4

M

Artikel 2.78 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «heeft de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap of een hellingbaan» vervangen door: geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan, die grenst aan de binnenlucht.

2. Onder vernummering van het tweede tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van artikel 2.77 geldt voor de bovenzijde van een vloer, trap of een hellingbaan, die grenst aan de buitenlucht een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse T3.

3. In het derde lid (nieuw) wordt «eerste lid heeft de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap of een hellingbaan» vervangen door: eerste en tweede lid geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan,.

N

Tabel 2.97 komt te luiden:

Tabel 2.97

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

ligging

omvang beschermd subbrandcompartiment

wtrd en wbdbo

omvang beschermd subbrandcompartiment

   

artikel

2.98

2.99

2.100

2.99

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

1

Woonfunctie

                                   
 

a

voor zorg met een g.o. > 1000 m2

1

2

3

4

1

2

1

2

200

 

b

andere woonfunctie

1

2

3

4

1

1

2

1000

2

Bijeenkomstfunctie

                                   
 

a

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

3

1

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

1

3

Celfunctie

1

2

3

6

3

1

2

3

4

Gezondheidszorgfunctie

                                   
 

a

met bedgebied

1

2

3

5

4

5

1

2

3

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

1

5

Industriefunctie

1

2

3

1

6

Kantoorfunctie

1

2

3

1

7

Logiesfunctie

1

2

3

7

1

6

7

1

2

1000

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

1

9

Sportfunctie

1

2

3

1

10

Winkelfunctie

1

2

3

1

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

1

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                   
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

1

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

O

In artikel 2.99 vervalt het derde lid onder vernummering van het vierde tot en met achtste lid tot derde tot en met zevende lid.

P

Tabel 2.101 komt te luiden:

Tabel 2.101

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

vluchtroute

beschermde vluchtroute

extra beschermde vluchtroute

veiligheidsvluchtroute

tweede vluchtroute

inrichting vluchtroute

doorstroomcapaciteit

verbouw

tijdelijke bouw

vluchtroute

extra beschermde vluchtroute

inrichting vluchtroute

   

artikel

2.102

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

2.108

2.109

2.110

2.102

2.104

2.107

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

*

*

4 en 5

6

8

                                                                                                 

[m]

[m]

[m]

1

Woonfunctie

                                                                                                 
 

a

woonwagen

1

4

8

12

*

*

30

2,1

 

b

andere woonfunctie

1

2

4

1

2

3

4

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

*

*

30

2,3

2

Bijeenkomstfunctie

                                                                                                 
 

a

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

4

5

9

1

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

5

2,3

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

4

5

9

10

2

3

5

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

2,3

3

Celfunctie

2

4

5

6

9

10

12

1

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

22,5

22,5

2,3

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                                                                 
 

a

met bedgebied

1

2

4

5

6

9

12

1

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

11

12

1

2

*

*

30

20

2,3

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

4

5

6

9

10

2

3

5

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

2,3

5

Industriefunctie

1

2

4

5

6

7

10

2

3

5

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

2,3

6

Kantoorfunctie

1

2

4

5

6

9

10

2

3

5

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

2,3

7

Logiesfunctie

                                                                                                 
 

a

in een logiesgebouw

1

2

4

5

9

10

1

6

7

1

2

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

20

2,3

 

b

andere logiesfunctie

1

2

4

5

9

10

1

6

7

1

2

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

20

2,1

8

Onderwijsfunctie

1

2

4

5

9

10

2

3

5

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

15

2,3

9

Sportfunctie

1

2

4

5

6

7

9

10

2

3

5

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

2,3

10

Winkelfunctie

1

2

4

5

6

7

9

10

2

3

5

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

2,3

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

4

5

6

7

10

2

3

5

6

7

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

2,1

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                                                 
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

3

8

1

1

3

5

8

9

12

3

*

2,1

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

11

12

3

*

Q

In artikel 2.102, vierde lid, wordt «een uitgang» vervangen door: ten minste een uitgang.

R

In artikel 2.103, derde lid, wordt «de in tabel 2.101 aangegeven waarde» vervangen door: 30 m.

S

In artikel 2.104 vervalt het zevende lid onder vernummering van het achtste lid tot zevende lid.

T

In artikel 2.106, eerste lid, wordt «2.104, eerste tot en met zevende lid» vervangen door: 2.104, eerste tot en met zesde lid.

U

In artikel 2.107 vervalt telkens: volgens NEN 6090 bepaalde.

V

Tabel 2.111 komt te luiden:

Tabel 2.111

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

vluchtroute

beschermde route

extra beschermde vluchtroute

veiligheidsroute

tweede vluchtroute

inrichting vluchtroute

capaciteit van een vluchtroute

vluchtroute

breedte

hoogte

   

artikel

2.112

2.113

2.114

2.115

2.116

2.117

2.118

2.112

2.117

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

*

4

4

                                                     

[m]

[m]

[m]

1

Woonfunctie

1

4

1

1

1

1

2

3

1

2

3

4

6

45

0,5

1,7

2

Bijeenkomstfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

60

0,5

1,7

3

Celfunctie

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                     
 

a

met bedgebied

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

*

75

0,5

1,7

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

5

Industriefunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

6

Kantoorfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

7

Logiesfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

8

Onderwijsfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

60

0,5

1,7

9

Sportfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

10

Winkelfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                     
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

3

5

1

1

3

4

6

0,7

1,9

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

7

6

W

Artikel 2.115 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van artikel 2.115 komt te luiden: Artikel 2.115 Veiligheidsroute.

2. In het eerste en tweede lid wordt «veiligheidsvluchtroute» vervangen door: veiligheidsroute.

X

In artikel 2.116, derde lid, wordt «veiligheidsvluchtroute» vervangen door: veiligheidsroute.

Y

Tabel 3.1 komt te luiden:

Tabel 3.1

gebruiksfunctie

leden van toepassing

     

geluid van buiten

industrie-, weg- of spoorweglawaai

luchtvaartlawaai

verbouw

tijdelijke bouw

   

artikel

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.6

   

lid

*

1

2

3

4

1

2

3

4

*

1

2

1

Woonfunctie

                       
 

a

woonwagen

*

*

 

b

andere woonfunctie

*

1

3

4

1

2

3

4

*

1

2

2

Bijeenkomstfunctie

                       
 

a

voor kinderopvang

*

1

2

3

4

1

2

3

4

*

1

2

 

b

andere bijeenkomstfunctie

3

Celfunctie

4

Gezondheidszorgfunctie

*

1

2

3

4

1

2

3

4

*

1

2

5

Industriefunctie

6

Kantoorfunctie

7

Logiesfunctie

8

Onderwijsfunctie

*

1

3

4

1

2

3

4

*

1

2

9

Sportfunctie

10

Winkelfunctie

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Z

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Wet luchtvaart» vervangen door: Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart.

2. In het tweede lid wordt «krachtens de Wet luchtvaart vastgestelde 56 dB (A) Lden beperkingengebied of binnen een 35 Ke-geluidcontour» vervangen door «voor de luchthaven Schiphol op de kaarten in bijlage 3B, nummer 4, van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol aangewezen gebied of een krachtens de Wet luchtvaart vastgestelde 56 dB(A) Lden beperkingengebied of een vastgestelde 35 Ke-geluidzone» en wordt «Wet luchtvaart» vervangen door: Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart.

3. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid. In het derde lid (nieuw) wordt «eerste tot en met derde lid» telkens vervangen door: eerste en tweede lid.

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «eerste tot en met vierde lid» telkens vervangen door: eerste tot en met derde lid.

AA

In artikel 3.9, tweede lid, wordt «verblijfsgebied» vervangen door: niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte.

BB

In artikel 3.13 wordt na «verkeersruimte» ingevoegd: voor het ontsluiten van een woonfunctie.

CC

In artikel 3.24 wordt «artikelen 3.21 en 3.23» vervangen door: artikelen 3.21 tot en met 3.23.

DD

Tabel 3.28 komt te luiden:

Tabel 3.28

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarde

     

luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte

thermisch comfort

regelbaarheid

luchtverversing overige ruimten

plaats van de opening

luchtkwaliteit

verbouw

tijdelijke bouw

capaciteit

     

per persoon

   

artikel

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.29

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

*

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

*

3

                                                                       

[dm3/s per persoon]

1

Woonfunctie

1

2

4

5

6

7

*

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

7

8

1

2

*

2

Bijeenkomstfunctie

                                                                   
 

a

voor kinderopvang

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

*

6,5

 

b

andere bijeenkomstfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

4

3

Celfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

 
   

1 cel

                                                                 

12

   

2 ander verblijfsgebied

                                                                 

6,5

4

Gezondheidszorgfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

 
   

1 bedgebied

                                                                 

12

   

2 ander verblijfsgebied

                                                                 

6,5

5

Industriefunctie

3

4

6

7

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

6,5

6

Kantoorfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

6,5

7

Logiesfunctie

                                                                   
 

a

in een logiesgebouw

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

4

5

7

8

1

2

12

 

b

andere logiesfunctie

3

4

5

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

4

5

7

8

1

2

12

8

Onderwijsfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

*

8,5

9

Sportfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

6,5

10

Winkelfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

4

11

Overige gebruiksfunctie

                                                                   
 

a

voor het stallen van motorvoertuigen

6

7

1

2

3

2

3

4

5

4

5

7

8

9

1

2

 

b

andere overige gebruiksfunctie

6

7

1

2

3

2

3

4

4

5

7

8

1

2

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                   
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

2

4

6

7

4

6

1

2

 

b

andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk

2

4

6

4

1

2

 

c

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

2

4

4

5

1

2

EE

Artikel 3.29 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm3/s, bepaald volgens NEN 1087.

2. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm3/s, bepaald volgens NEN 1087.

FF

Artikel 3.31 komt te luiden:

Artikel 3.31 Regelbaarheid

 • 1. Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 30% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.

 • 2. Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit ten minste een regelstand in het regelgebied.

 • 3. Een voorziening voor toevoer van verse lucht als bedoeld in het eerste en tweede lid mag zelfregelend zijn in het regelgebied.

GG

In artikel 3.32, vijfde lid, vervalt: met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2.

HH

Artikel 3.33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: en van een afvoervoorziening voor rook.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt boven tabel 3.33 een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. De volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor rookgas heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten beschouwing.

II

Artikel 3.35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid mag bij het installeren van een afvoervoorziening voor rookgas bij toepassing van artikel 3.33, tweede lid, niet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

JJ

Tabel 3.37 komt te luiden:

Tabel 3.37

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarde

     

luchtverversing verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte

 

luchtverversing overige ruimten

luchtkwaliteit

capaciteit

     

per persoon

   

artikel

3.38

 

3.39

3.40

3.38

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

2

                                         

[dm3/s per persoon]

1

Woonfunctie

1

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

4

5

2

Bijeenkomstfunctie

                                     
 

a

voor kinderopvang

2

3

6

7

1

2

3

1

2

4

5

3,44

 

b

andere bijeenkomstfunctie

2

3

6

7

1

2

3

1

2

4

5

2,12

3

Celfunctie

2

3

6

7

1

2

3

1

2

4

5

 
   

1 cel

                                   

6,40

   

2 andere verblijfsruimte

                                   

3,44

4

Gezondheidszorgfunctie

2

3

6

7

1

2

3

1

2

4