Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2011, 676AMvB

Besluit van 22 december 2011, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 november 2011, nr. 2011-20000520053, CZW;

Gelet op de artikelen 2, 3, 6 en 120 van de Woningwet, richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (PbEG L 40), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 (PbEG L 220), richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L 101/56) en verordening nr. 305/2011/EU van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L 88);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 december 2011, nr. W04.11.0499/I );

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2011, nr. 2011-2000583988, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De definitie van «bedgebied» komt te luiden: bedgebied: verblijfsgebied met een of meer bedruimten;.

b. De definitie van «bedruimte» komt te luiden: bedruimte: verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte;.

c. Na de definitie van «belastingscombinatie» wordt een definitie ingevoegd, luidende: beschermd subbrandcompartiment: gedeelte van een subbrandcompartiment dat meer bescherming biedt tegen brand en rook dan een subbrandcompartiment;.

d. De definitie van «brandgevaarlijke stof» komt te luiden: brandgevaarlijke stof: vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen twee tot en met vijf;.

e. De definitie van «buitenriolering» vervalt.

f. In de definitie van «dagwaarde» wordt «industrielawaai» vervangen door: industrielawaai, internetuitgave 2004.

g. De definitie van «gebruiksgebied» komt te luiden: gebruiksgebied: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is;.

h. In de definitie van «permanente vuurbelasting» wordt «vuurbelasting» vervangen door: volgens NEN 6090 bepaalde vuurbelasting.

i. In de definitie van «permanente vuurlast» wordt «volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting» vervangen door: permanente vuurbelasting.

j. De definitie van «trans-Europees wegennet» vervalt.

2. In het derde lid wordt na de definitie van «lichte industriefunctie» een definitie ingevoegd, luidende: logiesfunctie met 24-uurs bewaking: logiesfunctie waarbij 24 uur per dag een functionaris aanwezig is in het logiesgebouw, op het eigen perceel of op een loopafstand van ten hoogste 100 m vanaf de toegang van het logiesgebouw, mits die functionaris in geval van een calamiteit wordt gealarmeerd door de bij de logiesfunctie behorende ontruimingsinstallatie;.

B

Aan artikel 1.9 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het tweede en derde lid bepaalde.

C

Artikel 1.10 komt te luiden:

Artikel 1.10 Implementatie richtlijn bouwproducten en verordening bouwproducten

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de implementatie van de richtlijn bouwproducten en de verordening bouwproducten.

D

Artikel 1.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tekst wordt «2 tot en met 6» vervangen door: 2 tot en met 5.

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 2. Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie is wat betreft hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing.

 • 3. Op het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 6 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing.

E

Het derde lid, onder b, van artikel 1.18 komt te luiden:

 • b. een wegtunnel.

F

In het tweede lid van artikel 1.19 en het eerste lid van artikel 1.27 wordt 7.7 vervangen door: 7.6.

G

Artikel 1.26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde tot en met zesde lid worden vernummerd tot vijfde tot en met achtste lid.

2. Na het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en

  • b. het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de wet dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

 • 4. Indien dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is, kan worden afgeweken van de in het eerste lid bedoelde termijn.

3. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 5. In afwijking van het eerste lid wordt de sloopmelding ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden gedaan indien:

  • a. die sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw en handhaving van de termijn, bedoeld in het eerste lid, tot onnodige leegstand van het gebouw of gedeelte daarvan zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren, of

  • b. die sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt.

4. Het zesde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel g wordt «een grote trillingssterkte veroorzaakt» vervangen door: een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte genoemd in tabel 4 van de Meet-en beoordelingsrichtlijn deel B «hinder voor personen in gebouwen» 2006.

b. In onderdeel h wordt «sloopwerkzaamheden, en» vervangen door: sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen.

c. In onderdeel i wordt «besluit 2005» vervangen door: besluit.

d. De punt aan het slot van onderdeel i wordt vervangen door: , en.

e. Na onderdeel i wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • j. indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval zal vrijkomen dat ter plaatse zal worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.

5. In het zevende lid (nieuw) en achtste lid (nieuw) wordt «vierde lid» vervangen door: zesde lid.

H

Artikel 1.33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «ten minste op de dag van» vervangen door: uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt degene die de sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1.26 heeft uitgevoerd, binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden, een opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbestemming van die stoffen.

I

Artikel 2.20 komt te luiden:

Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven de vloer.

J

Het zevende lid van artikel 2.82 komt te luiden:

 • 7. Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2. Deze uitzondering geldt niet indien het bouwwerk aan een of meer andere bouwwerken grenst en de gezamenlijke gebruiksoppervlakte groter is dan 50 m2.

K

Artikel 2.83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «niet-gemeenschappelijke ruimten van niet meer dan» vervangen door: ten hoogste.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan, indien dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment is.

3. In het tiende lid wordt «bedgebied» vervangen door: bedgebied voor bedgebonden patiënten.

L

Artikel 2.89 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid vervalt: niet-gemeenschappelijke ruimten van.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan, indien dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment is.

3. In het tiende lid wordt «bedgebied» vervangen door: bedgebied voor bedgebonden patiënten.

M

Tabel 2.91 komt te luiden:

Tabel 2.91

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

ligging

omvang beschermd subbrandcompartiment

wbdbo en rookdoorgang

verbouw

tijdelijke bouw

omvang beschermd subbrandcompartiment

   

artikel

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.93

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

*

*

1

1

Woonfunctie

                                         
 

a

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

*

*

100

 

b

andere woonfunctie

1

2

3

4

1

1

2

3

*

*

500

2

Bijeenkomstfunctie

                                         
 

a

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

3

5

1

3

8

1

2

3

*

*

200

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

1

3

*

*

3

Celfunctie

1

2

3

6

1

4

1

2

3

*

*

500

4

Gezondheidszorgfunctie

                                         
 

a

met bedgebied

1

2

3

5

5

6

1

2

3

*

*

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

1

3

*

*

5

Industriefunctie

1

2

3

1

3

*

*

6

Kantoorfunctie

1

2

3

1

3

*

*

7

Logiesfunctie

1

2

3

7

1

7

8

1

2

3

*

*

500

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

1

3

*

*

9

Sportfunctie

1

2

3

1

3

*

*

10

Winkelfunctie

1

2

3

1

3

*

*

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

1

3

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                         
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

1

3

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

N

Aan artikel 2.92 worden vier leden toegevoegd, luidende:

 • 4. Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 5. Een bedgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 6. Een cel ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 7. Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

O

Artikel 2.93 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. Het begrip«subbrandcompartiment» wordt telkens vervangen door: beschermd subbrandcompartiment.

2. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. Een logiesverblijf is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment is een afzonderlijk subbrandcompartiment.

P

Artikel 2.94 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden: De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 30 minuten.

2. In het derde lid wordt «van een subbrandcompartiment» vervangen door: van een subbrandcompartiment en van een beschermd subbrandcompartiment.

Q

Tabel 2.97 komt te luiden:

Tabel 2.97

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

ligging

omvang beschermd subbrandcompartiment

wtrd en wbdbo

omvang beschermd subbrandcompartiment

   

artikel

2.98

2.99

2.100

2.99

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

1

Woonfunctie

                                     
 

a

voor zorg met een g.o. > 1000 m2

1

2

3

4

1

2

1

2

200

 

b

andere woonfunctie

1

2

3

4

1

1

2

1000

2

Bijeenkomstfunctie

                                     
 

a

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

3

5

3

8

1

2

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

1

3

Celfunctie

1

2

3

6

4

1

2

3

4

Gezondheidszorgfunctie

                                     
 

a

met bedgebied

1

2

3

5

5

6

1

2

3

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

1

5

Industriefunctie

1

2

3

1

6

Kantoorfunctie

1

2

3

1

7

Logiesfunctie

1

2

3

7

1

7

8

1

2

1000

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

1

9

Sportfunctie

1

2

3

1

10

Winkelfunctie

1

2

3

1

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

1

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                     
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

1

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

R

Artikel 2.98 komt te luiden:

Artikel 2.98 Ligging

 • 1. Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of ruimten waardoor een beschermde route voert.

 • 2. Een beschermde route ligt niet in het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint.

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment liggen indien:

  • a. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die artikel 2.76 stelt aan constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor een beschermde route voert, en

  • b. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 7.4 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde route voert.

 • 4. Een verblijfsruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 5. Een bedruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 6. Een cel ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 7. Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

S

Artikel 2.99 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het begrip «subbrandcompartiment» wordt telkens vervangen door: beschermd subbrandcompartiment.

2. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. Een logiesverblijf is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment is een afzonderlijk subbrandcompartiment.

T

Artikel 2.100 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «subbrandcompartiment» vervangen door: beschermd subbrandcompartiment.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag als bedoeld in het tweede lid blijft onder een deur een oppervlak van niet meer dan 0,02 m2 bij een hoogte van niet meer dan 0,05 m, gemeten vanaf de vloer, buiten beschouwing.

U

Tabel 2.101 komt te luiden:

Tabel 2.101

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

vluchtroute

beschermde vluchtroute

extra beschermde vluchtroute

veiligheidsvluchtroute

tweede vluchtroute

inrichting vluchtroute

doorstroomcapaciteit

verbouw

tijdelijke bouw

vluchtroute

beschermde vluchtroute

extra beschermde vluchtroute

inrichting vluchtroute

   

artikel

2.102

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

2.108

2.109

2.110

2.102

2.103

2.104

2.107

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

*

*

4 en 5

3

6

8

                                                                                                   

[m]

[m]

[m]

[m]

1

Woonfunctie

                                                                                                     
 

a

woonwagen

1

4

8

12

*

*

30

2,1

 

b

andere woonfunctie

1

2

4

1

2

3

4

8

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

*

*

30

30

2,3

2

Bijeenkomstfunctie

                                                                                                     
 

a

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

4

5

9

1

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

5

2,3

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

4

5

9

10

2

3

5

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

30

2,3

3

Celfunctie

2

4

5

6

9

10

12

1

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

22,5

22,5

22,5

2,3

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                                                                     
 

a

met bedgebied

1

2

4

5

6

9

12

1

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

11

12

1

2

*

*

30

30

20

2,3

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

4

5

6

9

10

2

3

5

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

30

2,3

5

Industriefunctie

1

2

4

5

6

7

10

2

3

5

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

30

2,3

6

Kantoorfunctie

1

2

4

5

6

9

10

2

3

5

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

30

2,3

7

Logiesfunctie

                                                                                                     
 

a

in een logiesgebouw

1

2

4

5

9

10

12

1

6

7

8

1

2

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

20

2,3

 

b

andere logiesfunctie

1

2

4

5

9

10

1

6

7

8

1

2

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

20

2,1

8

Onderwijsfunctie

1

2

4

5

9

10

2

3

5

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

15

2,3

9

Sportfunctie

1

2

4

5

6

7

9

10

2

3

5

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

30

2,3

10

Winkelfunctie

1

2

4

5

6

7

9

10

2

3

5

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

30

2,3

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

4

5

6

7

10

2

3

5

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

5

6

8

12

1

2

*

*

30

30

30

2,1

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                                                     
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

3

8

1

3

1

3

5

8

9

12

3

*

2,1

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

11

12

3

*

V

Artikel 2.102 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «een voor personen bestemde vloer» vervangen door: een voor personen bestemd gedeelte van een vloer.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 12. Ten minste een uitgang van een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in artikel 2.93, vierde tot en met zevende lid:

  • a. is de uitgang van het subbrandcompartiment waarin het beschermde subbrandcompartiment ligt, of

  • b. is een uitgang waarbij een vluchtroute begint die niet door een verblijfsruimte, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte naar een uitgang van het subbrandcompartiment voert.

W

Aan het eerste lid van artikel 2.103 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Dit geldt niet voor zover de vluchtroute door een andere wegtunnelbuis voert dan de wegtunnelbuis waar de vluchtroute begint.

X

Artikel 2.104 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «brandcompartiment» vervangen door: subbrandcompartiment.

2. In het vijfde lid wordt «ten minste 38» vervangen door: meer dan 37.

Y

Aan artikel 2.107, vierde lid, wordt, een volzin toegevoegd, luidende: Dit geldt niet voor een trappenhuis als bedoeld in artikel 2.104, vierde lid.

Z

Tabel 2.111 komt te luiden:

Tabel 2.111

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

vluchtroute

beschermde route

extra beschermde vluchtroute

veiligheidsvluchtroute

tweede vluchtroute

inrichting vluchtroute

capaciteit van een vluchtroute

vluchtroute

breedte

hoogte

   

artikel

2.112

2.113

2.114

2.115

2.116

2.117

2.118

2.112

2.117

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

*

4

4

                                                     

[m]

[m]

[m]

1

Woonfunctie

1

4

1

1

1

1

2

3

1

2

3

4

6

45

0,5

1,7

2

Bijeenkomstfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

60

0,5

1,7

3

Celfunctie

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                     
 

a

met bedgebied

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

*

75

0,5

1,7

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

5

Industriefunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

6

Kantoorfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

7

Logiesfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

8

Onderwijsfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

60

0,5

1,7

9

Sportfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

10

Winkelfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

4

6

2

2

3

2

1

2

3

1

2

3

4

6

*

75

0,5

1,7

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                     
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

3

5

1

1

3

4

6

0,7

1,9

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

7

6

AA

Artikel 2.112 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «een voor personen bestemde vloer» vervangen door: een voor personen bestemd gedeelte van een vloer.

2. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot vijfde tot en met zevende lid, vervalt het vijfde lid.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «150 personen» vervangen door: 225 personen.

BB

In artikel 2.113, tweede lid, wordt «37 personen» vervangen door: 60 personen.

CC

In artikel 2.114, tweede lid, wordt «ten minste 37 en ten hoogste 150 personen» vervangen door: meer dan 60 en ten hoogste 225 personen.

DD

In artikel 2.115, tweede lid, wordt «150 personen» vervangen door: 225 personen.

EE

Artikel 2.118 komt te luiden:

Artikel 2.118 Capaciteit van een vluchtroute

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de capaciteit van een vluchtroute.

FF

Na artikel 2.133 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.133a Verbouw

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 2.133 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in het krachtens dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

GG

Het opschrift van afdeling 3.4 komt te luiden:

AFDELING 3.4 GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN, NIEUWBOUW.

HH

Het eerste lid van artikel 3.15 komt te luiden:

 • 1. Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie voor zover in het bouwwerk een woonfunctie ligt.

II

Tabel 3.15 komt te luiden:

Tabel 3.15

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

ander perceel

verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel

verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

verbouw

tijdelijke bouw

ander perceel

verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel

   

artikel

3.16

3.17

3.17a

3.18

3.19

3.16

3.17

   

lid

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

*

*

3

4

3

4

                                     

[dB]

[dB]

1

Woonfunctie

                                       
 

a

woonwagen

 

b

in een woongebouw

1

2

3

4

1

2

3

4

6

7

1

2

3

*

*

54

59

54

59

 

c

andere woonfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

*

*

54

59

54

59

2

Bijeenkomstfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

*

*

59

64

59

64

3

Celfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

*

*

59

64

59

64

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

*

*

59

64

59

64

5

Industriefunctie

                                       
 

a

lichte industriefunctie

 

b

andere industriefunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

*

*

59

64

59

64

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

5

*

*

59

64

59

64

7

Logiesfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

5

*

*

59

64

59

64

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

*

*

59

64

59

64

9

Sportfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

5

*

*

59

64

59

64

10

Winkelfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

5

*

*

59

64

59

64

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

1

2

3

4

5

*

*

59

64

59

64

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

JJ

Het opschrift van artikel 3.17 komt te luiden:

Artikel 3.17 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel.

KK

Na artikel 3.17 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.17a Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie

 • 1. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

 • 2. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

 • 3. Het eerste en tweede lid gelden niet indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening.

LL

In de artikelen 3.18 en 3.19 wordt «artikelen 3.16 en 3.17» vervangen door: artikelen 3.16 tot en met 3.17a.

MM

Tabel 3.37 komt te luiden:

Tabel 3.37

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

luchtverversing verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte

luchtverversing overige ruimten

luchtkwaliteit

capaciteit

     

per persoon

   

artikel

3.38

3.39

3.40

3.38

   

lid

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

2

                                       

[dm3/s per persoon]

1

Woonfunctie

1

3

4

5

6

1

2

3

1

2

4

5

2

Bijeenkomstfunctie

                                   
 

a

voor kinderopvang

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

3,44

 

b

andere bijeenkomstfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

2,12

3

Celfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

 
   

1 cel

                                 

6,40

   

2 andere verblijfsruimte

                                 

3,44

4

Gezondheidszorgfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

3,44

5

Industriefunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

3,44

6

Kantoorfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

3,44

7

Logiesfunctie

2

3

4

6

1

2

3

1

2

4

5

6,40

8

Onderwijsfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

3,44

9

Sportfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

3,44

10

Winkelfunctie

2

3

6

1

2

3

1

2

4

5

2,12

11

Overige gebruiksfunctie

                                   
 

a.

voor het stallen van motorvoertuigen

6

1

2

4

1

2

4

5

 

b.

andere overige gebruiksfunctie

6

1

2

3

1

2

4

5

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                   
 

a.

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

5

6

1

3

 

b.

andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

2

5

1

 

c.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

1

NN

In het tweede lid van artikel 3.38 vervalt: Daarbij wordt uitgegaan van het aantal personen waarvoor de verblijfsruimte is bestemd.

OO

In het derde lid van artikel 3.42 wordt «3.32» vervangen door: 3.29.

PP

In artikel 3.58 wordt «een kooktoestel met» vervangen door: een kooktoestel of een warmwatertoestel met open verbranding met.

QQ

In het derde lid van artikel 3.75 wordt «niet kleiner dan 25°» vervangen door: niet kleiner dan 20°.

RR

Tabel 3.77 komt te luiden:

Tabel 3.77

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

daglichtoppervlakte

daglichtoppervlakte

   

artikel

3.78

3.78

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

1

                     

[m2]

1

Woonfunctie

1

2

8

0,5

2

Bijeenkomstfunctie

                 
 

a

kinderopvang

1

2

3

4

8

0,5

 

b

andere bijeenkomstfunctie

3

Celfunctie

1

2

3

5

8

0,15

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

3

6

8

0,5

5

Industriefunctie

6

Kantoorfunctie

1

2

3

8

0,5

7

Logiesfunctie

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

7

8

0,5

9

Sportfunctie

10

Winkelfunctie

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

SS

Aan artikel 3.78 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Indien de op grond van het eerste tot en met zevende lid vereiste equivalente daglichtoppervlakte groter is dan de met artikel 3.75 vastgestelde ten minste aan te houden equivalente daglichtoppervlakte kan in plaats van het eerste tot en met de zevende lid artikel 3.75 worden toegepast.

TT

Tabel 4.21 komt te luiden:

Tabel 4.21

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

vrije doorgang

vrije doorgang verkeersroute

aanwezigheid toegankelijkheidssector

integraal toegankelijke toilet- en badruimte

bereikbaarheid toegankelijkheidssector

hoogteverschillen

afmetingen liftkooi

verbouw

vrije doorgang vrije doorgang verkeersroute

toegankelijkheidssector

integraal toegankelijke toilet- en badruimte

   

artikel

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.22 en 4.23

4.24

4.25

   

lid

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

*

1

3

2

1

Woonfunctie

                                                         

[m]

[%]

[n]

 

a

woonwagen

1

2

1

2,1

 

b

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

1

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

*

2,3

 

c

andere woonfunctie

1

2

1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

*

2,3

2

Bijeenkomstfunctie

                                                               
 

a

voor alcoholgebruik

1

2

1

6

3

4

1

1

1

1

*

2,3

40

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

1

6

3

1

1

1

1

*

2,3

40

3

Celfunctie

1

2

1

2

6

3

1