Besluit van 10 september 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Stb. 2013, 326) en de Warmtewet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 5 september 2013, nr. WJZ / 13146989;

Gelet op artikel III van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Stb. 2013, 326) en artikel 45 van de Warmtewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel I van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Stb. 2013, 326) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

De Warmtewet, met uitzondering van de artikelen, 7, tweede tot en met vierde lid, en 8, zesde lid, en artikel II van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Stb. 2013, 326) treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de zevenentwintigste september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Op 31 juli 2013 zijn zowel de Warmtewet (Stb. 2013, 325) als de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Stb. 2013, 326, hierna: wijzigingswet) in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel I van de wijzigingswet wijzigt verschillende bepalingen uit de Warmtewet, waaronder artikel 45, waarin wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Warmtewet.

Artikel 1 van dit besluit laat artikel I van de wijzigingswet op de dag na de datum van uitgifte van Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst inwerking treden. De wijzigingen van de Warmtewet krijgen dan hun beslag, maar treden nog niet in werking.

Artikel 2 van dit besluit laat, krachtens het gewijzigde artikel 45, de Warmtewet inwerking treden op 1 januari 2014. De rendementstoets, opgenomen in artikel 7, tweede tot en met vierde lid, treedt niet in werking op 1 januari 2014. Dit geldt eveneens voor artikel 8, zesde lid, dat de grondslag biedt voor een algemene maatregel van bestuur over metereisen, aangezien de verwachting is dat de algemene maatregel van bestuur dan nog niet is afgerond.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven