Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2013, 346Wet

Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 28;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de negentiende september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 346

Begroting 2013

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.326.224

12.011.124

1.362.084

– 159.422

97.633

– 113.260

               
 

Totaal beleidsartikelen

11.812.442

11.497.342

1.361.216

– 146.850

121.250

– 113.313

31

Nationale Politie

5.535.250

5.220.150

500

– 278.794

36.306

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.522.621

1.522.621

309.755

17.836

– 29.164

– 47.000

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

768.902

768.902

1.046.498

– 8.126

– 8.126

– 65.000

34

Sanctietoepassing

2.242.335

2.242.335

1.663

95.251

95.251

0

35

Jeugd

804.892

804.892

2.800

11.699

11.699

– 1.313

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

205.242

205.242

0

– 2.941

– 2.941

0

37

Vreemdelingen

733.200

733.200

0

18.225

18.225

0

               
 

Totaal niet-beleidsartikelen

513.782

513.782

868

– 12.572

– 23.617

53

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

436.911

436.911

868

26.572

26.572

53

92

Nominaal en onvoorzien

73.814

73.814

0

– 39.144

– 50.189

0

93

Geheim

3.057

3.057

0

0

0

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 640 VI