Besluit van 1 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een groot aantal bepalingen van de Wet van 6 juli 2011 (Stb. 394) inzake implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93) alsmede van enkele daarmee verband houdende algemene maatregelen van bestuur

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2013, nr. 2013 0000083293;

Gelet op artikel XVII van de Wet van 6 juli 2011 (Stb. 394) inzake implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93), artikel 15 van het Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart, artikel VIII van het Besluit van 5 juli 2012, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de scheepvaart in verband met de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Stb. 357) en artikel 3 van het Besluit van 25 juni 2012, houdende aanwijzing van zeeschepen ten aanzien waarvan artikel 693 en de afdelingen 12 en 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn (Stb. 298);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. De artikelen I, onderdelen C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, voor wat betreft het daarin opgenomen hoofdstuk 4A van de Zeevaartbemanningswet, V, Y, Z, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, en II tot en met XVI van de Wet van 6 juli 2011 (Stb. 394) inzake implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93) treden in werking met ingang van 20 augustus 2013.

  • 2. Artikel I, onderdeel X, van de in het eerste lid genoemde wet van 6 juli 2011 treedt in werking met ingang van 20 augustus 2014.

Artikel 2

Het Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart treedt, met uitzondering van artikel 14, onderdeel c, in werking met ingang van 20 augustus 2013.

Artikel 3

Het Besluit van 5 juli 2012, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de scheepvaart in verband met de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Stb. 357) treedt, met uitzondering van artikel II, onderdeel A, en artikel VII, onderdeel G, subonderdeel 2, in werking met ingang van 20 augustus 2013.

Artikel 4

Het Besluit van 25 juni 2012, houdende aanwijzing van zeeschepen ten aanzien waarvan artikel 693 en de afdelingen 12 en 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn (Stb. 298) treedt in werking met ingang van 20 augustus 2013.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 1 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de twaalfde juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In 2006 heeft de Internationale Arbeidsconferentie te Geneve het Maritiem Arbeidsverdrag (Trb. 2007, 93) aangenomen. Dit verdrag vervangt meer dan 60 verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Rijkswet van 6 juli 2011 (Stb. 393) waarbij het verdrag is goedgekeurd en de bijbehorende implementatiewet van 6 juli 2011 (Stb. 394) zijn beide op 31 augustus 2011 in het Staatsblad geplaatst.

Voordat het Maritiem Arbeidsverdrag in werking kan treden moeten 30 lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie het verdrag ratificeren. Dat is inmiddels gebeurd, waardoor het verdrag wereldwijd in werking zal treden met ingang van 20 augustus 2013.

Dit besluit regelt dat een groot aantal artikelen uit de implementatiewet, alsmede enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de scheepvaart ter implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag ook daadwerkelijk met ingang van 20 augustus 2013 in werking zullen treden.

Dat artikel I, onderdeel X (art. 59a Wet zeevarenden) pas in werking kan treden met ingang van 20 augustus 2014 houdt verband met de omstandigheid dat de certificering van schepen onder Nederlandse vlag nog niet geheel kan zijn afgerond per 20 augustus 2013. Voor dit uitstel bestaat ruimte in het licht van ILO-resolutie XVII van 1 februari 2006 (ISBN 92-2-118650-4).

Met dit besluit wordt gebruik gemaakt van de uitzondering op het beleid inzake de vaste verandermomenten aangezien hier sprake is van de implementatie van een verdrag.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven