Besluit van 11 juni 2013, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 juni 2013, tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (Stb. 2013, 217)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 10 juni 2013, nr. WJZ / 13097178;

Gelet op artikel V van de Wet van 11 juni 2013, tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (Stb. 2013, 217);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 11 juni 2013, tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (Stb. 2013, 217) treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de twintigste juni 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

NOTA VAN TOELICHTING

Dit koninklijk besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 11 juni 2013, tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (Stb. 2013, 217).

De wet treedt in werking op 1 juli 2013, een datum die in overeenstemming is met de vaste data voor inwerkingtreding die gelden volgens de systematiek van de vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). De invoeringstermijn – dat wil zeggen de termijn tussen publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding van de wet – is korter dan in de systematiek van de vaste verandermomenten is voorzien. De reden hiervoor is dat het wenselijk is zo spoedig mogelijk een wettelijk kader te bieden waarbinnen gemeenten beleidsmatige keuzes kunnen maken ten aanzien van winkelopenstelling. Gemeenten behoeven voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet geen maatregelen te nemen, afgezien van het desgewenst verlenen van vrijstelling van de verboden van artikel 2 van de Winkeltijdenwet aan winkels en voor straatverkoop in gevallen waarin als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet langer geldt voor die categorieën van winkels en straatverkoop. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met het oog hierop in april 2013 een modelverordening voor een dergelijke vrijstelling opgesteld en de gemeenten hierover geïnformeerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voorstander van een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de wet.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven