Besluit van 6 juni 2013 tot wijziging van het besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 oktober 2013, nr. 2013-0000056873,

Gelet op artikel X van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het derde lid van het enig artikel van het besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stb. 2012, 483) komt te luiden:

  • 3. De artikelen I, onderdeel Oa, III, onderdelen C, onder 1, D, E en F, VIII, onder 2, en IX van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de negentiende juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In het derde lid van het enig artikel van het besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stb. 2012, 483) was onder meer geregeld dat de onderdelen van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters die verband houden met de introductie van een arbeidsverledeneis in de Ziektewet in werking zouden treden met ingang van 1 januari 2014.

Met haar brief van 11 april 20131 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de afspraken die binnen de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt en die zijn vastgelegd in «Perspectief voor een sociaal én ondernemend Nederland» (het sociaal akkoord). In deze brief heeft het kabinet onder meer aangegeven dat de voor 2014 voorgenomen arbeidsverledeneis in de Ziektewet niet wordt ingevoerd. Dit wordt geëffectueerd door de wijziging van het inwerkingtredingsbesluit. Het derde lid van het enig artikel van het genoemde besluit is zo aangepast, dat de onderdelen van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters die betrekking hebben de arbeidsverledeneis niet meer genoemd worden. Artikel I, onderdeel D, onder 1, onderdeel E, voor zover het betreft de artikelen 29e en 29f, onderdeel F, onder 2, onderdeel K, onder 2, voor zover het betreft de in het zesde lid opgenomen zinsnede die luidt «en verstrekt het de informatie over het arbeidsverleden, bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, in verband met de uitvoering van artikel 29f kosteloos aan de eigenrisicodrager», en onderdeel Q, voor zover het betreft artikel 100, derde lid, en 101, tweede lid, zal niet in werking treden. Nu de arbeidsverledeneis geen doorgang zal vinden, kunnen voornoemde wettelijke bepalingen komen te vervallen. De daarvoor benodigde wetswijziging zal, zo spoedig mogelijk, worden opgenomen in een wetsvoorstel.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

TK 2012/2013, 33 566, nr. 15.

Naar boven