Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2013, 199AMvB

Besluit van 27 mei 2013 tot wijziging van enige besluiten in verband met de wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering (Stb. 2012, 621)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 5 februari 2013, nr. IenM/BSK-2013/11062, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 28, zesde lid, 39b, derde en zevende lid, en 55ab, eerste lid, van de Wet bodembescherming en de artikelen 2, eerste lid, 5, derde lid, en 6, tweede lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 maart 2013, nr. W14.13.0034/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 mei 2013, nr. IENM/BSK-2013/66472, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage bij het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, onderdeel «Wet bodembescherming», wordt als volgt gewijzigd:

A

Na de tekst behorende bij het derde gedachtestreepje wordt ingevoegd:

 • (artikel 39c, tweede lid) beschikking van gedeputeerde staten, houdende instemming met het verslag, bedoeld in artikel 39c, eerste lid, indien in dat verslag beperkingen in het gebruik van de bodem zijn beschreven.

B

In de tekst behorende bij het achtste gedachtestreepje, wordt na «39b,» ingevoegd « 39c,» en wordt «artikel 88, achtste lid» vervangen door: artikel 88, zevende lid.

ARTIKEL II

Artikel 2, eerste lid, van het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel b wordt «, of» vervangen door een punt.

2. Onderdeel c vervalt.

ARTIKEL III

Het Besluit uniforme saneringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6a komt te luiden:

Artikel 6a

Een kennisgeving als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de wet, wordt achterwege gelaten indien de melding, bedoeld in artikel 6, een sanering betreft waarbij zich de in artikel 7, eerste lid, bedoelde omstandigheden voordoen.

B

Aan artikel 14 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In afwijking van het eerste lid behoeft het verslag geen instemming indien het betrekking heeft op een sanering behorende tot een bij ministeriële regeling aangewezen categorie uniforme saneringen.

ARTIKEL IV

Het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, eerste lid, onder a, wordt «een in de bijlage bedoelde bedrijfsgroep» vervangen door: een in bijlage 1 bij dit besluit bedoelde bedrijfsgroep.

B

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7

De categorieën bedrijfsterreinen waarvan aannemelijk is dat een geval van ernstige verontreiniging is ontstaan en spoedige sanering noodzakelijk zal zijn, bedoeld in artikel 55ab van de Wet bodembescherming, zijn de in bijlage 2 bij dit besluit aangewezen categorieën.

C

Het opschrift van de bijlage komt te luiden: Bijlage 1 behorende bij artikel 4 van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.

D

Na bijlage 1 (nieuw) wordt een bijlage 2 toegevoegd, bestaande uit de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL V

Artikel 4, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. De onderdelen c tot en met e worden geletterd b tot en met d.

3. In onderdeel b (nieuw) wordt «artikel 1, onderdeel b, onder 5° van de wet» vervangen door: artikel 1, onderdeel b, onder 4° van de wet.

4. In onderdeel c (nieuw) wordt «artikel 1, onderdeel b, onder 6°, van de wet» vervangen door: artikel 1, onderdeel b, onder 5°, van de wet.

5. In onderdeel d (nieuw) wordt «een beperkingenbesluit als bedoeld onder a tot en met d» vervangen door: een beperkingenbesluit als bedoeld onder a tot en met c.

ARTIKEL VI

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 27 mei 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Uitgegeven de vijfde juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Bijlage behorende bij artikel IV, onderdeel D

Bijlage 2 behorende bij artikel 7 van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

       

Nadere detaillering

UBI

UBI-omschrijving

Spoedsubgroep

Spoedgroep

HW1

Aanvullend

14501

kolenmijnbouwbedrijf

kolenmijnbouw

steenkoolwinning en carbochemie

0

Alleen in de provincie Limburg

4004

gasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40041

steenkolengasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40042

watergasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40043

vetgasfabriek (uit olie en steenkool)

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40044

houtgasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40045

petroleumgasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40046

oliegasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40047

aerogeengasfabriek (lichtgas uit lichte olie)

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

23

aardolie- en steenkolenproductenindustrie

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231

steenkolenproductenindustrie (carbochemie)

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

2310

cokesfabrieken en teerdestilleerderijen

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

23101

cokesfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

23102

teerdestilleerderij

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231021

koolteerdestilleerderij

Teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231022

houtteerdestilleerderij

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231023

houtconserveringsmiddelenfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231024

benzolfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231025

creosootfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231026

carbolineumfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

268201

bitumineus- wegenbouwmateriaalfabriek

bitumineuze materiaalfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

3

 

268202

bitumineus- dakbedekkingsmateriaalfabriek

bitumineuze materiaalfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

3

 

900073

ophooglaag met kolengruis en/of sintels

kolengruis en/of -sintels

steenkoolwinning en carbochemie

0

 

900083

erfverharding met kolengruis en/of sintels

kolengruis en/of -sintels

steenkoolwinning en carbochemie

0

 

1110

aardolie- en aardgaswinning

aardolie- en aardgaswinning

aardoliewinning en -chemie

1

 

1120

aardgas- en aardolietoeleveringsbedrijf (exploratie en winning)

aardolie- en aardgaswinning

aardoliewinning en -chemie

1

 

232

aardolieverwerkende industrie

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

23201

aardolieraffinaderij

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

232011

petroleumfabriek

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

232021

afgewerkte olierecycling

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

232023

smeeroliën- en smeervettenfabriek

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

5050

benzineservicestation

benzineservicestations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

50511

benzinepompinstallatie

benzineservicestations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

50512

dieselpompinstallatie

benzineservicestations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

526335

brandstoffendetailhandel (vloeibaar)

benzineservicestations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

631241

dieseltank (ondergronds)

benzine-service-stations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

631246

benzinetank (ondergronds)

benzine-service-stations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

515121

brandstoffengroothandel (vloeibaar)

groothandel vloeibare brandstoffen

opslag vloeibare brandstoffen

3

 

51513

minerale-olieproductengroothandel (geen brandstoffen)

groothandel vloeibare brandstoffen

opslag vloeibare brandstoffen

3

 

51514

smeeroliën- en vettengroothandel

groothandel vloeibare brandstoffen

opslag vloeibare brandstoffen

3

 

603001

olietransportleiding

olietransportleidingen en -terminals

opslag vloeibare brandstoffen

1

 

631115

olieterminal

olietransportleidingen en -terminals

opslag vloeibare brandstoffen

1

 

6021

autobusonderneming

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw2 en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

60211

autobusstation -remise

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

6023

groepsvervoer- en touringcarbedrijf

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

7522

defensieterrein

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

752201

landmachtbasis

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

752202

marinebasis

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

752203

luchtmachtbasis

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

632301

luchthaven

luchthavens

opslag vloeibare brandstoffen

1

 

20102

houtconserveringsbedrijf

primaire houtconserveringsbedrijven

houtconservering

1

 

201021

creosoteerinnchting

primaire houtconserveringsbedrijven

houtconservering

1

 

201022

kyaniseerinrichting

primaire houtconserveringsbedrijven

houtconservering

1

 

201023

wolmaniseerbedrijf

primaire houtconserveringsbedrijven

houtconservering

1

 

20

houtbe- en -verwerkende industrie

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

201012

hout- en plaatmateriaalzagerij

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

201024

verfspuitinrichting (hout)

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

2030

timmerwerkindustrie

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

20301

timmerfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

203021

parket- en hardhoutenvloerenfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

203022

geprefabriceerde-gebouwenfabriek (hout)

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

203024

houten-panelen- en scheidingswandenfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

2040

houten-emballage-industrie

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

204002

kistenfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

204003

palletsfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

204004

bekistingenfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

2051

houtwarenindustrie

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

205103

houtwarenfabrieken n.e.g.3

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

51531

hout- en plaatmateriaalhandel

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

2851

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285101

vernikkelarij

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285102

vertinnerij

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285103

verchroominrichting

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285104

verzinkerij

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285105

galvaniseerinrichting

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285108

cadmeerinrichting

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

27

basismetaalindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2710

ruwijzer- en staalindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27101

ruwijzerfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27102

staalfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2721

gietijzerenbuizenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2722

stalenbuizenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

272201

rioleringsbuizen- en puttenfabriek (ijzer)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

273

ijzer- en staalverwerking (primair)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2731

koudtrekkerij van ijzer en staal

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2732

koudwalserij van bandstaal

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2734

draadtrekkerij uit ijzer en staal

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

274

non-ferrometaalindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2742

aluminiumfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27421

bladaluminiumfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

274311

tinfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

274312

bladtinfabriek (stanniol)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

274313

onttinningsfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27432

loodertsfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27433

zinkfabriek (primair)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27453

bronsfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275

metaalgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2751

ijzergieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2752

staalgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275311

aluminiumgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275401

klokkengieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275402

non-ferrometaalgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275403

bronsgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275404

kopergieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275405

kopermolen (tot 1850)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275406

koperplaatjesfabriek (gieterij en pletterij)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275407

loodgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275408

lettergieterij (zetterij)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275409

tingieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275410

verguldbronsfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275411

knopenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275412

gewichtenmakerij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275421

geschutgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

28

metaalwarenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2811

metaalconstructiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

28111

aluminiumproductenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2812

ramen-, deuren- en kozijnenfabriek (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

282

tank-, reservoir- en pijpleidingenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2821

tank- en reservoirfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2822

ketel- en radiatorenfabrieken

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2823

roestvrijstaal apparatenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

28301

stoomketelfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

28302

stoomketelreparatiebedrijf (ketelboeterij)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284

grofsmederij, stamp- en persbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284001

grof- en scheepssmederij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284002

stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284003

koperpletterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284004

ijzerpletterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284006

koperforceerbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284007

loodpletterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284008

tinpletterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284009

metalenpijpenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285111

moffelinrichting

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285112

emailwerkerij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285121

schopeer-, metalliseerbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285123

nikkelanodenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285124

etserij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285125

metaalharderij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285131

metaalverlakkerij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285132

verfspuitinrichting (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285133

rijwielverlakkerij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285134

vernisinrichting (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285203

metaalslijp-, -polijst-, -straal- en -graveerbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2861

scharen-, messen- en bestekfabrieken

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2862

gereedschappenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2863

hang- en sluitwerkfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

286301

hekwerkfabriek (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

286302

pijphangersfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

286303

gespenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2871

vaten-, fusten- en transportkannenfabrieken (metalen)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2873

draadproductenfabriek (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287302

spijker-, draadnagelfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2874

schroeven-, massadraaiwerk-, verenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287401

bouten-, schroeven- en moerenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287402

kettingen- en verenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287403

zilverdrijverij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287404

wieldraaierij (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287501

brandkasten-, safes-, muurlokettenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287502

huishoudelijke-metaalwarenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287503

metaalwarenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287505

hoefijzerfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287603

koperwarenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287703

zinkwerkfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287707

golfplatenbewerkingsbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287708

plaatijzerbewerkingsbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2879

containerfabricage en -reparatiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

29

machine- en apparatenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291101

motoren- en turbinefabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291102

motorenrevisiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291103

automotorenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291201

pompen- en compressorenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291202

pompen- en compressorenreparatiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291203

brandspuitenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2913

afsluiters-, kleppen-, kranen-, ventielenfabrieken

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2914

tandwielen-, lagers en andere drijfwerkelementenfabrieken

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291401

tandwielenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291402

scheepsassen- en -schroevenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291403

lagerfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2922

hijs-, hef- en andere transportmiddelenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292201

liftenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292202

lierenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292203

transportbandenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292204

heftrucks-/interne transportmiddelenreparatiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292205

hydraulische-installatiesfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2923

luchttechnische, koel- en droogapparatenfabrieken en -installatiebedrijven

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2924

overige machine-industrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292401

verpakkingsmachinefabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292402

weegwerktuigen- en winkelmachinesfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292403

automatenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292405

machine-onderdelenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292406

machine- en apparatenreparatiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2931

tractorenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

293201

landbouwmachinefabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2940

gereedschapswerktuigenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2951

machinefabriek voor de ijzer- en staalindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295101

stempelfabriek (metaal voor stansen e.d.)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295201

machinefabriek voor de delfstoffenwinning

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295202

machinefabriek voor de bouwnijverheid

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295203

machinefabriek voor de wegenbouw

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295204

pneumatische installaties-fabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2953

machine- en apparatenfabriek voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295301

zuivelwerktuigenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295401

machinefabriek voor de textiel- en kledingindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295402

machinefabriek voor de leer-, lederwaren- en schoeiselindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295403

machinefabriek voor de wasserij en chemische reiniging

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2955

machinefabriek voor de papier-, karton-, papierwaren- en kartonwarenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295601

machinefabriek voor de rubber- en kunststofverwerkende fabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295602

machinefabriek voor de aardolie-, chemische en farmaceutische industrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295604

machine- en apparatenfabriek voor specifieke doeleinden n.e.g.

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295605

medische apparaten- en instrumentenfabriek (electronisch)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2957

machinefabriek voor de hout- en meubelindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

296001

wapenfabriek (lichte wapens)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

296002

munitiefabriek (lichte munitie)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2971

huishoudelijke-apparatenfabriek (electrische)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

297105

koel- vriesmeubelenfabricage

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2972

huishoudelijke apparatenfabriek (niet-electrische)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

297201

geëmailleerde huishoudelijke apparatenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

297202

kachel- en haardenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

3001

kantoormachinefabriek

kantoormachine- en computerindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3002

computerfabriek

kantoormachine- en computerindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

31

elektrische machine- en apparatenindustrie

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3110

elektromotoren-, generatoren- en transformatorenfabrieken

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311001

elektromotorenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311002

wikkelinrichting

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311003

generatorenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311004

transformatorenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311005

dynamofabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311006

elektromotorenreparatiebedrijf

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311007

transformatorenreparatiebedrijf

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311008

magneetfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

31109

gelijkrichtersinrichting

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3120

schakel- en verdeelinrichtingenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3130

elektrische draad- en kabelfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

314001

accumulatorenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

314002

accumulatorenreparatiebedrijf

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

314003

batterijenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3150

elektrische lampen- en buizen- en verlichtingsbenodigdhedenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315001

elektrische (gloei-)lampenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315002

lichtreclamefabricage

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315003

radiolampenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315004

gloeidraadfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315005

verlichtingsornamenten en -armaturenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315006

neonbuizenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315007

ontladingsbuizenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315008

schemerlampenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3162

elektrischebenodigdhedenfabriek n.e.g.

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3210

elektronische- componentenmateriaalfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

32201

zend- en signaalapparatenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

32202

telecommunicatie-apparatenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3230

audiovisuele apparatenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3231

antennebouwbedrijf

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3320

elektronische meet-, regel- en controle-apparatenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3350

uurwerken- en klokkenindustrie

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3410

auto- en autobussenfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3420

aanhangwagen-, oplegger-, en carrosserie-industrie

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34201

carrosseriefabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34202

aanhangwagen- en opleggerfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34203

caravanfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34205

rijtuigenfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3430

auto-onderdelen- en accessoiresfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34301

schokdempersfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

502041

autospuitbedrijf (geen plaatwerkerij)

autospuiterijen en -plaatwerkerijen

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

502042

autoplaatwerkerij annex -spuiterij

autospuiterijen en -plaatwerkerijen

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3520

spoor- en tramwegmaterieelindustrie en -reparatie

spoor- en tramwegmaterieelindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

352001

wagonbouwbedrijf

spoor- en tramwegmaterieelindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

352011

spoorwegwerkplaats

spoor- en tramwegmaterieelindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

352012

tramwegwerkplaats

spoor- en tramwegmaterieelindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3530

vliegtuigbouw- en vliegtuigreparatiebedrijf

vliegtuigbouwindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

354

rijwiel- en motorrijwielindustrie

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3541

motor- en bromfietsenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3542

fietsenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3544

rijwiel- en motorrijwielonderdelenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

354401

rijwielonderdelenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

354402

motorrijwielonderdelenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

354403

framebouwerij

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3550

transportmiddelenfabriek n.e.g.

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

351

scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijf

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351101

scheepswerf, nieuwbouw en reparatie (metaal na 1890)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351102

scheepsschilderbedrijf en -spuiterij

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351103

scheepssloperij

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351104

droogdok (scheepsreparatie)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351105

sleephelling (schepen)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3512

jachtwerf (nieuwbouw- en reparatie na 1945)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3513

scheepstimmerwerf (hout voor 1890)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3514

baggervaartuigenwerf

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3515

woonbotenwerf

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3516

betonningsbedrijf

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3517

mast- blok- en pompmakerij

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

222278

cliché-platenfabriek/chemigrafisch bedrijf

specifieke grafische bedrijven

grafische industrie

1

 

222291

diep-/plaatdrukkerij

specifieke grafische bedrijven

grafische industrie

1

 

222294

rotatie-diepdrukkerij

specifieke grafische bedrijven

grafische industrie

1

 

22252

cliché-drukkerij

specifieke grafische bedrijven

grafische industrie

1

 

2221

krantendrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

2222

drukkerij (algemeen)

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

22221

boekdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

22222

tijdschriftendrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222241

etikettendrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222251

typografisch bedrijf

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222261

handelsdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222271

vlakdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222272

steendrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222273

offsetdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222274

lichtdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222275

zincografische drukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222276

reprografisch bedrijf

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222277

lithografisch bedrijf

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222283

cellophaanbekleding drukwerk

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222284

plastic drukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

2223

grafische afwerkcentrale

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

2430

verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en mastiekindustrie

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24301

verffabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24302

lakfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24303

vernisfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24304

drukinktfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

243041

schrijfinktfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

243042

stencilinktfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

243052

stopverffabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

243053

plamuurfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24121

kleur- en verfstoffenindustrie 19e eeuw

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241211

loodwitfabriek/-molen

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241212

loodsuikermakerij (verfgrondstof)

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241213

zinkwitfabriek/-molen

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241214

tinwitfabriek/-molen

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241215

chroomverfstoffenfabriek

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

212503

stencilfabriek

stencilfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

2420

bestrijdingsmiddelen- en landbouwchemicaliënindustrie

bestrijdingsmiddelen- en sproeipoederfabrieken

bestrijdingsmiddelenfabrieken

1

 

242001

sproeipoederfabriek

bestrijdingsmiddelen- en sproeipoederfabrieken

bestrijdingsmiddelenfabrieken

1

 

242002

ontsmettingsmiddelenfabriek

bestrijdingsmiddelen- en sproeipoederfabrieken

bestrijdingsmiddelenfabrieken

1

 

17

textielindustrie

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

1711

katoenbewerking en -spinnerij

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

171101

katoentwijnerij

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

1712

wolbewerking en -spinnerij

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

171201

woltwijnderij

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

171202

sajetfabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

171203

kunstwolfabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

1721

katoenweverij

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

1722

wolweverij

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

17302

textieldrukkerij

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

174002

zeilen-, tenten- en dekkledenfabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

174005

paraplufabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

174006

waterdichtegoederenfabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

1751

vloerkleden- en tapijtindustrie

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

175101

kokos-, sisal- en vloermattenindustrie

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

175102

tapijt- en vloerkledenfabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

1753

vezel- en viltzeilindustrie

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

175301

viltfabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

175304

vloerzeilfabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

175305

linoleumfabriek

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

1730

textielveredeling

textielveredeling

textielreiniging en -veredeling

2

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

17301

textielververij

textielververij

textielreiniging en -veredeling

2

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

9301

textiel- en kledingreinigingsbedrijf

chemische wasserijen

textielreiniging en -veredeling

0

 

930120

chemische wasserij/stomerij

chemische wasserijen

textielreiniging en -veredeling

0

 

930121

poetsdoekenfabriek (chem. reinig.)

chemische wasserijen

textielreiniging en -veredeling

0

 

930127

chemische ververij

chemische wasserijen

textielreiniging en -veredeling

0

 

930128

chemisch reinigingsbedrijf

chemische wasserijen

textielreiniging en -veredeling

0

 

930110

wasserij (natwasserij)

natwasserijen

textielreiniging en -veredeling

5

Verleend na 1930

268204

isolatiemateriaalfabriek

asbestverwerkende bedrijven

asbestverwerkende industrie

1

 

268205

kurkisolatiematerialenfabriek

asbestverwerkende bedrijven

asbestverwerkende industrie

1

 

241421

organische oplosmiddelenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

1

 

24152

superfosfaatfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

1

 

24662

aerosolfabriek (spuitbussen)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

1

 

24664

ontvettingsmiddelenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

1

 

246664

emailleerfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

1

 

24682

lucifersfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

1

 

24

chemische industrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241

chemische grondstoffenindustrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2411

industriële gassenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241101

acetyleenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2412

kleur- en verfstoffenindustrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24122

kleur- en verfstoffenindustrie 20e eeuw

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241220

kleurvlokkenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241222

boter- en kaaskleurselfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241225

azokleurstoffenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241228

zwavelkleurstoffenindustrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241229

nitro- en nitrosokleurstoffenindustrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2413

anorganische chemische grondstoffen-fabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241302

blauwzuurvervaardiging (vloeibaar)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241303

zwavelzuurfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241311

zoutzuurfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241312

ammoniakfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241319

methanolfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24132

chloorfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24141

petrochemischeproductenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24142

organische chemische grondstoffen-fabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241422

ethylacetaatfabriek (oplosmiddel)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24143

smaak- en geurstoffenindustrie (synthetisch)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2415

kunstmeststoffenindustrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24154

organische peroxidenfabricage

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24155

stikstoffabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2416

kunststoffenfabricage

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241601

kunstharsfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241602

phenoIharsfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241603

ureumharsfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241504

epoxyharsfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241605

polyesterharsfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241606

acrylamidefabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241607

diakon- en perspexfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241611

caseïne-/kunsthoornfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241621

polyamidefabriek (pa)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241623

polyesterfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241624

polyethyleenfabriek (pe)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241625

polymethylacrylaatfabriek (pmma)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241626

polypropyleenfabriek (pp)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241627

polystyreenfabriek (ps)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241629

polyvinylchloridefabriek (pvc)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

241632

triacelfabriek (transparant folie)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2417

rubberfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24171

guttaperchafabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24172

caoutchoucfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24174

siliconenrubberfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24176

schuimrubberfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24179

vulcaniseerinrichting

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

243011

verfmolen

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

243021

lakstokerij

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

243031

vernisstokerij

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2441

farmaceutische-grondstoffenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24411

farmaceutisch laboratorium

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2442

farmaceutischeproduktenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24421

geneesmiddelenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24423

diergeneesmiddelenfabricage

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2451

zeep-. was- reinigings- en onderhoudsmiddelenindustrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24511

zeepfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24512

tandpastafabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24513

wasmiddelenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24514

reinigingsmiddelenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24515

poets- en onderhoudsmiddelenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2452

parfum- en cosmetica-industrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24611

springstoffenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246111

buskruitfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2462

lijm- en plakmiddelenfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246220

thermochemische fabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246221

destructiebedrijf

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246223

beenderenontvettingsinrichting

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246224

vleesmeelfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246226

beendermalerij

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246227

beenzwartfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246228

beenvetkokerij

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2463

aetherische oliënfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2464

fotochemischeprodukten-fabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

246401

beelddragers fabricage

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2466

overige chemische productenindustrie n.e.g.

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24663

brandbluspoederfabriek

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

2470

kunstmatige- en synthetische garen- en vezelindustrie

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24701

viscosefabriek (kunstzijde/rayon)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

24702

caprolactamfabriek (nylon)

overige chemische bedrijven

overige chemische industrie

3

 

900031

stortplaats industrieel en bedrijfsafval op land

stort industrieel en bedrijfsafval

stortplaatsen

0

 

900038

stortplaats industrieel en bedrijfsafval op land

stort industrieel en bedrijfsafval

stortplaatsen

0

 

900048

stortplaats industrieel en bedrijfsafval in water

stort industrieel en bedrijfsafval

stortplaatsen

0

 

900068

demping met industrieel en bedrijfsafval

stort industrieel en bedrijfsafval

stortplaatsen

0

 

900078

ophooglaag met industrieel en bedrijfsafval

stort industrieel en bedrijfsafval

stortplaatsen

0

 

400021

elektriciteitscentrale

elektriciteitscentrales

overige bedrijven

5

 

371001

kabelbranderij

kabelbranderijen

overige bedrijven

1

 

372002

verfbussenreinigingsbedrijf

vaten- en verfbussenreiniging

overige bedrijven

1

 

747021

ontsmettings- en ongediertebestrijdingsbedrijf

vaten- en verfbussenreiniging

overige bedrijven

1

 

747022

classificeerbedrijf

vaten- en verfbussenreiniging

overige bedrijven

1

 

747024

containerreinigingsbedrijf (incl. drumcleaning)

vaten- en verfbussenreiniging

overige bedrijven

1

 

747025

vatenreconditioneringsbedrijf en vatenwasserij

vaten- en verfbussenreiniging

overige bedrijven

1

 

747026

tankautocleaningbedrijf

vaten- en verfbussenreiniging

overige bedrijven

1

 

152008

vismeelfabricage

vismeel & guaninefabrieken

overige bedrijven

1

 

152009

guaninefabriek

vismeel & guaninefabrieken

overige bedrijven

1

 

1910

lederindustrie

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

19102

leerlooierij (na 1900, chroomzouten)

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191021

zeemleerlooierij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191022

marokijnfabriek (korrelig leer)

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191023

zoolleerlooierij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191024

glacéleerlooierij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191025

tuigleerlooierij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191027

overleerlooierij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191029

zwavelleerlooierij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

19104

leerbewerking en -afwerking

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191041

leertouwerij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191042

zeemtouwerij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191043

leerglanzerij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191044

lederververij

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

191053

looi-extractfabriek

leerlooierijen

overige bedrijven

3

Verleend na 1900

631111

ertsen- en mineralenoverslagbedrijf

ertsen- en mineralenoverslag

overige bedrijven

3

 

60101

spoorwegemplacement

spoorweg- en tramemplacementen

overige bedrijven

3

 

601011

treinwasserij

spoorweg- en tramemplacementen

overige bedrijven

3

 

60102

tramemplacement en -remises

spoorweg- en tramemplacementen

overige bedrijven

3

 
X Noot
1

Minimum aantal Hinderwetvergunningen voor een bedrijfsactiviteit die behoort tot deze UBI-code.

X Noot
2

HW: Hinderwetvergunning.

X Noot
3

N.e.g.: Niet eerder genoemd.

X Noot
4

Dit aanvullende criterium is niet van toepassing indien vijf of meer Hinderwetvergunningen zijn verleend voor een bedrijfsactiviteit. Bij vijf of meer Hinderwetvergunningen speelt het jaar van verlening van de vergunningen dus geen rol.

NOTA VAN TOELICHTING

I Algemeen

1. Aanleiding

Dit besluit ziet op de wijziging van een vijftal besluiten, te weten het Besluit uniforme saneringen (hierna: BUS), het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (hierna: Besluit Verbond), het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (hierna: Aanwijzingsbesluit Wkpb), het Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (hierna: Uitvoeringsbesluit Wkpb) en het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering (hierna: BONG).

Uitgezonderd de wijzigingen in het BONG (zie slot van deze paragraaf), vloeien de wijzigingen in dit besluit voort uit de wijziging van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering (Stb. 2012, 621; Kamerstukken 33 150). Bij deze wijziging is ook de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (hierna: Wkpb) gewijzigd. De hoofddoelstelling van die wetswijziging is het vereenvoudigen van de wet- en regelgeving, mede ter uitvoering van het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. Deze doelstelling is vertaald in twee elementen, namelijk het verminderen van bestuurlijke en administratieve lasten en het wegnemen van onnodige belemmeringen voor een goede uitvoering van de wet. De wijzigingen in dit besluit naar aanleiding van die wetswijziging zijn hoofdzakelijk juridisch-technische aanpassingen, die rechtstreeks voortvloeien uit de wetswijziging.

De wijziging van het Besluit Verbond, ter uitwerking van het nieuwe artikel 55ab van de Wet bodembescherming komt in de volgende paragraaf uitgebreid aan bod, als zijnde het meest beleidsinhoudelijk onderdeel van dit besluit.

De wijziging van het BONG is van zuiver technische aard, om een onvolkomenheid in het BONG te herstellen (zie de toelichting op artikel II).

2. Categorieën bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 55ab van de Wbb

Met de eerder genoemde wetswijziging is een nieuw artikel 55ab toegevoegd aan de paragraaf in de Wbb inzake sanering van bedrijfsterreinen (§ 3a van hoofdstuk IV van de Wbb). Ter uitvoering daarvan wordt een nieuw artikel 7 ingevoegd in het Besluit Verbond.

Het nieuwe artikel 55ab van de Wbb is voortgekomen uit de wens om de voortgang te bevorderen van de sanering van bedrijfsterreinen waar gevallen van ernstige en spoedeisende verontreiniging voorkomen, met het oog op de doelstelling om die saneringen in 2015 in gang te hebben gezet of te hebben afgerond.

Als belemmering voor het bereiken van die doelstelling is genoemd dat eerst een nader onderzoek en een daarop gebaseerde zogenoemde «beschikking ernst en spoed»5 zijn vereist, om een wettelijke verplichting tot sanering te doen ontstaan. Echter, tot voor kort bestond geen rechtstreekse wettelijke verplichting tot het uitvoeren van nader onderzoek. Daarbij komt dat de mogelijkheid tot het geven van een bevel tot nader onderzoek ex artikel 43 van de Wbb als omslachtig en kostbaar wordt ervaren. Het nieuwe artikel 55ab doet van rechtswege een verplichting ontstaan tot het uitvoeren van nader onderzoek, indien aan de daartoe gestelde criteria is voldaan.

In artikel 55ab gaat het om bedrijfsterreinen waar met een zekere mate van waarschijnlijkheid ernstige en spoedeisende verontreiniging aanwezig is. Immers, het zou onredelijk zijn om vrijwel alle bedrijven rechtstreeks op grond van de wet, zonder deskundig oordeel over de noodzaak, te dwingen tot bodemonderzoek, tenzij aannemelijk is dat dergelijk bodemonderzoek inderdaad daadwerkelijk saneringsgevallen zal opleveren. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van artikel 55ab, zoals ook blijkt uit de toelichting op de nota van wijziging bij wetsvoorstel 33 150, waarbij artikel 55ab in dit opzicht is verduidelijkt.6

Artikel 55ab geeft diverse criteria om te bepalen of inderdaad sprake is van een bedrijfsterrein waar met een zekere mate van waarschijnlijkheid ernstige en spoedeisende verontreiniging aanwezig is. Vooraf wordt opgemerkt dat het vaak gaat om voormalige bedrijfsactiviteiten die niet meer worden uitgeoefend en dus geen directe relatie hebben met bestaande vergunningen.

In de eerste plaats moet het gaan om een bedrijfsterrein waar zich blijkens een oriënterend onderzoek of een ander veldonderzoek met betrekking tot de kwaliteit van de bodem een verontreiniging bevindt of de directe gevolgen van een verontreiniging zich voordoen. Vast staat dus al dat het een bedrijfsterrein betreft dat verontreinigd is. Alleen de mate van de verontreiniging (ernst en spoed) is nog niet bekend.

In de tweede plaats moet het bedrijfsterrein behoren tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van bedrijven waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het nader onderzoek inderdaad gevallen van ernstige en spoedeisende verontreiniging zal opleveren. Artikel 7 van het Besluit Verbond, met de daarbij behorende bijlage 2, strekt daartoe.

Het is niet zo dat nader onderzoek zonder meer aan de orde is voor alle eigenaren of erfpachters van een bedrijfsterrein, waarop activiteiten zijn verricht die vallen onder een categorie bedrijfsactiviteiten die is vermeld op de lijst in bijlage 2. Achtereenvolgens worden de navolgende criteria toegepast, die tezamen een «trechter» vormen om het aantal locaties steeds verder terug te brengen, tot het werkelijke aantal resterende spoedgevallen op bedrijfsterreinen (het is immers, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, niet redelijk om een veelheid aan bedrijven te dwingen tot bodemonderzoek indien de noodzaak daarvan onvoldoende aannemelijk is).

Deze criteria zijn voorts overzichtelijk uitgewerkt in een schema, dat als bijlage is bijgevoegd bij deze nota van toelichting en tevens digitaal beschikbaar wordt gesteld via de website van de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+).

 • 1. Is de locatie een bedrijfsterrein als bedoeld in artikel 55a van de Wet bodembescherming? (zo nee, dan is artikel 55ab niet van toepassing)

 • 2. Gaat het om de eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein? (zo nee, dan is artikel 55ab niet van toepassing)

 • 3. Is voor het bedrijfsterrein reeds een oriënterend onderzoek als bedoeld in artikel 1 of een ander veldonderzoek uitgevoerd? (zo nee, dan is artikel 55ab niet van toepassing)

 • 4. Is tijdens het oriënterend onderzoek of ander veldonderzoek verontreiniging aangetroffen of directe gevolgen van verontreiniging? (zo nee, dan is artikel 55ab niet van toepassing)

 • 5. Is het aannemelijk dat de aangetroffen verontreiniging van zodanige aard is dat er een geval van ernstige verontreiniging is ontstaan en spoedige sanering noodzakelijk zal zijn als bedoeld in artikel 29 en 37, eerste lid, van de Wbb?

  • Kan de eigenaar (of erfpachter) enig rapport overleggen aan het bevoegd gezag, waaruit overtuigend blijkt dat er weliswaar verontreiniging aanwezig is, maar niet ernstig en/of niet spoedeisend (in de zin van de Wbb? (zo ja, dan is artikel 55ab niet van toepassing)

  • Is reeds bodemsanering uitgevoerd conform de Wbb? (zo ja, dan is artikel 55ab niet van toepassing; voor nieuwe verontreiniging geldt immers de zorgplicht krachtens artikel 13 Wbb)

  • Komt een historische bedrijfsactiviteit op die locatie voor op de lijst in bijlage 2 bij het Besluit Verbond (en is tevens voldaan aan eventuele aanvullende criteria in die bijlage)?

   Zo ja, dan is het – in combinatie met alle hiervoor genoemde criteria – voldoende aannemelijk dat er sprake is van een geval van ernst en spoed en is artikel 55ab van de Wbb van toepassing. Alleen in deze situatie heeft de eigenaar (of erfpachter) van rechtswege de verplichting om binnen zes maanden nader onderzoek uit te voeren en te overleggen aan het bevoegd gezag, opdat dit definitief kan worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

Bij elk van de criteria onder 1 tot en met 5 betekent een negatief antwoord op de gestelde vraag dat artikel 55ab niet van toepassing is, zodat ook de lijst met bedrijfsactiviteiten in bijlage 2 bij het Besluit Verbond niet meer aan de orde is.

Pas nadat is voldaan aan alle in artikel 55ab en hierboven genoemde elementen komt de lijst in bijlage 2 aan bod om te bepalen of de onderzoeksplicht van toepassing is. De lijst is de laatste zeef: zelfs als bij de criteria onder 1 tot en met 5 steeds een positief antwoord op de vraag wordt gegeven, kan het zijn dat de onderzoeksplicht van rechtswege toch niet van toepassing is, omdat de (historische, dus niet altijd dezelfde als de huidige) bedrijfsactiviteiten niet voorkomen op de lijst, of niet voldoen aan de aanvullende criteria in de lijst. Andersom kan het ook voorkomen dat een bedrijfsactiviteit die wel voorkomt op de lijst niet leidt tot een nader onderzoeksplicht, omdat niet is voldaan aan een van de andere criteria onder 1 tot en met 5.

Hoeveel of welk soort nader onderzoek noodzakelijk is, indien uit toepassing van het bovenstaande volgt dat de onderzoeksplicht van toepassing is, kan per geval verschillen. Dat is mede afhankelijk van hoeveel informatie reeds beschikbaar is. Het ligt voor de hand dat bevoegd gezag en bedrijf dit in onderling overleg samen vaststellen.

Hieronder worden de drie meest voorkomende situaties onderscheiden waarin de onderzoeksplicht ex artikel 55ab van toepassing kan zijn, waarna per situatie wordt toegelicht wat uit de toepassing van de hiervoor beschreven criteria voortvloeit.

Situatie 1: indien in het verleden reeds nader onderzoek is uitgevoerd en is overgelegd aan het bevoegd gezag

Het nader onderzoek heeft in dat geval waarschijnlijk al geleid tot een beschikking ernst en spoed, dan wel tot de conclusie op basis van het nader onderzoek dat er geen sprake is van een geval van ernstige en spoedeisende verontreiniging. Het zou kunnen voorkomen dat het bedrijf nader onderzoek heeft overgelegd, maar het bevoegd gezag nog geen (inhoudelijke) reactie heeft gegeven op het onderzoek, in welk geval de verantwoordelijkheid op dat moment bij het bevoegd gezag ligt om actie te ondernemen. In deze situaties heeft het bedrijf in beginsel reeds voldaan aan de onderzoeksverplichting op grond van artikel 55ab, tenzij het bevoegd gezag aangeeft aanvullende of meer actuele informatie nodig te hebben om een definitieve beoordeling te kunnen maken.

Situatie 2: indien reeds nader onderzoek is uitgevoerd maar nog niet is overgelegd aan bevoegd gezag

Deze gevallen betreffen onder meer bedrijven die in het verleden nader onderzoek hebben uitgevoerd in het kader van de zogenoemde BSB-operatie, maar de betreffende onderzoeksrapporten zijn niet beschikbaar gesteld door de betreffende BSB-stichting, of bedrijven die wel beschikken over een onderzoeksrapport maar dat nog niet hebben overgelegd aan het bevoegd gezag.

In een situatie waarin de onderzoeksverplichting op grond van artikel 55ab van toepassing is blijkens de criteria in of krachtens dat artikel, is het ondubbelzinnig duidelijk dat binnen 6 maanden nader onderzoek moet zijn uitgevoerd en onverwijld moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Tenzij het bedrijf bereid is om opnieuw nader onderzoek te laten doen ter voldoening aan artikel 55ab, is dan ook het moment inmiddels aangebroken waarop het bedrijf niet langer kan dralen met het overleggen van (adequate) onderzoeksresultaten, op basis waarvan het bevoegd gezag een beslissing kan nemen. Overigens zij er op gewezen dat het bedrijf in kwestie er ook bij gebaat kan zijn om duidelijkheid te verkrijgen van het bevoegd gezag omtrent de rechtspositie. Bovendien is het niet uitgesloten dat het bevoegd gezag op basis van het onderzoek tot het oordeel komt dat er geen sprake is van een saneringsverplichting, hetgeen betekent dat het bedrijf – zowel juridisch als bedrijfseconomisch – niet langer rekening hoeft te houden met die mogelijkheid.

Situatie 3: indien nader onderzoek nog niet beschikbaar is en voor het eerst plaatsvindt

In een klein deel van de gevallen is het bedrijf dat thans op een locatie is gevestigd zich niet bewust van eventuele historische verontreiniging. Het bevoegd gezag beschikt doorgaans over bestanden waaruit kan worden afgeleid om welke locaties het gaat. Om die reden is er in de toelichting op artikel IV op gewezen dat het voor de hand ligt dat het bevoegd gezag contact legt met de bedrijven waarop de onderzoeksplicht ex artikel 55ab (mogelijk) van toepassing is over het onverwijld in gang zetten van nader onderzoek. Ten overvloede, dat betekent dus dat niet alle bedrijven, die behoren tot een categorie die is genoemd in bijlage 2 van de AMvB, bericht van het bevoegd gezag zullen ontvangen. Het bevoegd gezag zal de schaarse uitvoeringscapaciteit met name richten op de bedrijven die daadwerkelijk in actie moeten komen om een nader onderzoek van start te laten gaan. Een stroomschema, dat is opgesteld op basis van bovenstaand stappenplan, zal worden verspreid via Bodem+ om het bevoegd gezag te helpen bij het selecteren van de bedrijven waar het om gaat.

Het ligt voor de hand dat het nader onderzoek in deze situaties begint met historisch onderzoek. Daarbij zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat voor een in de AMvB aangewezen activiteit weliswaar een hinderwetvergunning is verleend, maar daarvan aantoonbaar nooit feitelijk gebruik is gemaakt, dan zou dat kunnen betekenen dat het nader onderzoek daarmee is afgerond. Het doel is immers vast te stellen of het aannemelijk is dat er een geval van ernstige en spoedeisende verontreiniging aanwezig is, ten gevolge van de aangewezen bedrijfsactiviteit. Zodra kan worden aangetoond dat er in werkelijkheid geen sprake was van de betreffende bedrijfsactiviteit, is daarmee mogelijk al voldoende aangetoond dat het niet aannemelijk is dat er een beschikking ernst en spoed zal volgen. Het ligt dan ook voor de hand dat er overleg plaatsvindt tussen het bevoegd gezag en het bedrijf over de wijze van onderzoek en de voortgang daarvan.

Bij het opstellen van de bijlage is aangesloten bij een in de uitvoeringspraktijk ontwikkelde methode voor het systematisch beoordelen van de hiervoor genoemde verwachting, gebaseerd op de reeds bij het bevoegd gezag en in de uitvoeringspraktijk aanwezige inzichten welke categorieën bedrijfsterreinen het betreft. Daartoe is de bijlage geënt op de «methode SUBIplus» (zie het rapport «SUBIplus-analyse Selectiemethode spoedlocaties» van 18 april 2007, hierna: het SUBIplus-rapport7). Het bevoegd gezag voor de Wbb heeft deze methode ontwikkeld op basis van ervaringen met de toepassing van de Wbb voor het (in procedureel opzicht veel minder slagvaardig gebleken) instrument van een onderzoeksbevel per individueel bedrijf. De methode maakt het mogelijk om op basis van objectieve criteria te selecteren welke locaties het meest kansrijk zijn om ernstige en spoedeisende (historische) verontreinigingen op te sporen en te saneren. In de genoemde nota van wijziging is al gerefereerd aan deze methode.

Ruim tien jaar geleden zijn de UBI-code en het UBI-model ontwikkeld. De Uniforme Bron Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten (UBI-code) geeft aan elke activiteit die mogelijk bodemverontreiniging kan veroorzaken een unieke code. De UBI-code is geënt op de Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel 1995 (BIK’95) en komt daar in grote lijnen ook mee overeen. Het UBI-model is afgeleid van de UBI-code en wordt gebruikt om mogelijk verontreinigde locaties van een onderzoeksprioriteit te voorzien. In het model zijn daartoe per UBI (lees bodemvervuilende activiteit) gegevens over stoffen, risico’s en productieprocessen verwerkt.

Voor het UBI-model is eerst in kaart gebracht welke typen verontreiniging kunnen leiden tot een spoedlocatie, bijvoorbeeld op basis van humane risico’s of verspreidingsrisico. Vervolgens is in kaart gebracht welke activiteiten de grootste kans geven op een spoedeisende verontreiniging van de genoemde typen verontreiniging. Daarbij is uitgegaan van de UBI-code van de activiteiten. De geselecteerde activiteiten worden aangeduid als Spoed UBI’s oftewel SUBI’s. Er zijn 92 SUBI’s benoemd.

Voor het identificeren van de potentiële spoedlocaties wordt in het UBI-model niet alleen bezien of sprake is van een SUBI, maar worden ook het bodemgebruik (bijvoorbeeld wonen met tuin of ligging in een natuurgebied) en de geohydrologische situatie (bij mobiele verontreiniging) in de beschouwing betrokken.

De code en het model hebben inmiddels hun waarde in de praktijk bewezen. Wel is gebleken dat de bandbreedte in de SUBI-methodiek nog vrij breed is. Als het net te wijd is, is sprake van teveel «bijvangst», waardoor onnodig en onevenredig veel tijd moet worden besteed aan het beoordelen van categorieën situaties, waarvan inmiddels in de praktijk is gebleken dat het naar alle waarschijnlijkheid niet om een spoedlocatie zal gaan. Daarom is met het oog op een scherper selectie de SUBIplus-analyse ontwikkeld. Zij is enerzijds breder dan de SUBI-methode, omdat er meer UBI-codes in de beschouwing worden betrokken. Anderzijds is zij enger doordat aanvullende criteria worden gehanteerd. Door het hanteren van die verbeterde trechter blijft uiteindelijk een meer gericht aantal potentiële spoedlocaties over.

Doordat voor de SUBIplus-selectie een groter aantal UBI-codes is geselecteerd, worden ook activiteiten gedekt die als nevenactiviteit «verstopt» zitten in een hoofdactiviteit die niet als UBI-code is geselecteerd. In zoverre is er sprake van een verbreding. Maar vervolgens worden aanvullende criteria gehanteerd om te komen tot de uiteindelijke SUBIplus-selectie.

Voor de SUBIplus-selectie zijn de genoemde 92 SUBI’s vertaald naar 14 spoedgroepen. Daarbinnen zijn voor zover nodig spoedsubgroepen onderscheiden, die vooral zijn bedoeld om de «verstopte» activiteiten te kunnen selecteren. Een voorbeeld is een bedrijf dat vanuit zijn oorspronkelijke activiteit bekend is als «fietsenmaker», maar waar na de opkomst van de bromfiets een benzinepomp is geplaatst. In totaal zijn aan de spoedgroepen en spoedsubgroepen 479 UBI-codes gekoppeld.

Op deze 479 UBI-codes worden de aanvullende criteria toegepast. Deze criteria zijn belangrijk, omdat zij leiden tot een substantiële inperking van het aantal bedrijfsterreinen waarop artikel 55ab van de Wbb van toepassing is. Voor enige spoedsubgroepen gelden geen aanvullende criteria. Voor de andere spoedsubgroepen wordt gekeken naar het aantal Hinderwetvergunningen8 (minimaal 1, 3 of 5). Dit geeft een indruk van de schaal van de activiteiten. Voor een aantal UBI-codes gaat het voorts om de periode waarin het bedrijf actief was en de duur van de activiteiten afgemeten aan de jaren waarin de vergunningen werden verleend.

De uiteindelijke selectie van spoedgroepen en spoedsubgroepen in de SUBIplus-methodiek is, met UBI-code, vervat in bijlage 2 bij het SUBIplus-rapport. De aanvullende criteria zijn te vinden in paragraaf 2.5.2 en paragraaf 2.5.3 van genoemd rapport. De bijlage die nu is toegevoegd aan het Besluit Verbond is rechtstreeks gebaseerd op deze bijlage 2 bij genoemd rapport, en de in dat rapport opgenomen aanvullende criteria.9 In de nieuwe bijlage zijn achtereenvolgens aangegeven:

 • De UBI-code

 • De daarbij behorende UBI-omschrijving

 • De spoedsubgroep waartoe de UBI-code behoort

 • De spoedgroep waartoe deze spoedsubgroep behoort

 • Als aanvullend criterium het verleend zijn van een minimaal aantal Hinderwetvergunningen

 • Meer specifieke aanvullende criteria (bijv. jaartal).

De eerste en de beide laatste kolommen zijn bepalend voor de vraag of een bedrijfsterrein onder de bijlage valt. De drie tussenliggende kolommen zijn ter ondersteuning bij de toepassing van de bijlage opgenomen.

Via de website van uitvoeringsorganisatie Bodem+ (onderdeel van Rijkswaterstaat Leefomgeving) worden meer gedetailleerde handreikingen gedaan voor het proces van trechtering dat bedrijven en bevoegd gezag kunnen volgen bij het toepassen van artikel 55ab van de Wbb in samenhang met het Besluit Verbond, waaronder een stroomschema op basis van de beschrijving hierboven.

Over de uitvoering van artikel 55ab wordt nog het volgende opgemerkt. Hoewel er vaak al eerder gecommuniceerd is tussen bedrijven en overheid met betrekking tot bodemaspecten, kan het vanwege het feit dat het deels historische activiteiten betreft, voorkomen dat een bedrijf hiervan onbewust niet direct op de hoogte is. Het ligt dan ook in de rede dat er waar nodig een initiatief komt vanuit de overheid om de betreffende bedrijven te informeren dat ze onder de werking van artikel 55ab vallen. Het betreft dan overigens geen beschikking omdat de rechtsgevolgen rechtstreeks uit de wet voortvloeien en niet uit de informatie die het bevoegd gezag verstrekt.

Hoewel de SUBIplus-methodiek een deugdelijk instrument biedt voor de selectie van potentiële spoedselecties, kunnen nog andere locaties in beeld komen die mogelijk spoedeisend zijn. Daarop is artikel 55ab niet van toepassing. Met betrekking tot deze locaties kan het bevoegd gezag zo nodig het bevelsinstrumentarium inzetten. Dit instrumentarium is daartoe beschikbaar gebleven in de Wbb. Omgekeerd geldt dat niet iedere locatie die binnen de SUBIplus-selectie valt, daadwerkelijk spoedeisend zal zijn. Het te verrichten nader onderzoek beoogt juist om hier definitief duidelijkheid over te bieden.

Tot slot nog een opmerking over de omvang van het nader onderzoek. Het nader onderzoek is bedoeld om bestaande onderzoeksgegevens aan te vullen, teneinde een definitief oordeel te kunnen vellen of al dan niet sprake is van een geval van ernstige en spoedeisende verontreiniging, zoals artikel 55ab expliciet beoogt blijkens de toelichting op dat artikel.10 NTA 5755 is daarbij niet altijd onverkort van toepassing, omdat het gebruikelijke, volledige protocol in dit soort gevallen niet altijd gevolgd kan worden of niet noodzakelijk is voor het bereiken van het beoogde doel van artikel 55ab en het nader onderzoek. Dat is mede afhankelijk van de hoeveelheid en het soort reeds beschikbare informatie en de actualiteitswaarde daarvan. Maatwerk, met het oog op het doel van artikel 55ab, is dus mogelijk in overleg met het bevoegd gezag indien nodig.

3. Gevolgen voor de administratieve lasten en de bestuurlijke lasten

De gevolgen voor de administratieve en bestuurlijke lasten zijn in de memorie van toelichting bij de eerder genoemde wetswijziging aangegeven.11 Hierbij zijn het BUS, het Besluit Verbond, het Aanwijzingsbesluit Wkpb en het Uitvoeringsbesluit Wkpb betrokken. Zowel de administratieve lasten als de bestuurlijke lasten zullen aanzienlijk dalen.

Ter aanvulling op de memorie van toelichting zij nog opgemerkt dat de reikwijdte van de onderzoeksverplichting op grond van artikel 55ab – verduidelijkt door middel van bijlage 2 bij het Besluit Verbond – volgens de meest actuele gegevens van het bevoegd gezag naar schatting tussen 2500 en 3500 bedrijven omvat.

De wijziging van het BONG heeft geen gevolgen voor de administratieve en bestuurlijke lasten.

4. Milieueffecten

De aanpassingen in dit besluit zijn neutraal ten aanzien van het milieueffect. Voor een nadere toelichting op de milieueffecten verwijs ik kortheidshalve naar de memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bodembescherming, waarin deze zijn beschreven.12

5. Handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid

Dit besluit heeft neutrale of zelfs positieve gevolgen voor de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Voor een nadere toelichting op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid verwijs ik kortheidshalve naar de memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bodembescherming, waarin deze gevolgen zijn beschreven.13

6. Voorbereiding van de wijzigingen

De meeste wijzigingen in dit besluit zijn technische aanpassingen naar aanleiding van de eerder genoemde wetswijziging, die in nauw overleg met het bevoegd gezag Wbb is opgesteld. Met de term »bevoegd gezag Wbb» wordt gedoeld op het bestuursorgaan dat in het kader van de reguliere saneringsregels van de Wbb als regel fungeert als het bevoegd gezag. Het betreft gedeputeerde staten van de provincies en burgemeester en wethouders van de bij of krachtens artikel 88 van de Wbb aangewezen gemeenten («bevoegdgezaggemeenten»).

Met name over het nieuwe artikel 55ab heeft ook overleg met het bedrijfsleven plaatsgevonden. In het bijzonder over het hanteren van de SUBIplus-methodiek voor het verduidelijken van de reikwijdte van artikel 55ab heeft overleg plaatsgevonden met zowel het bevoegd gezag als met het bedrijfsleven. Zij kunnen instemmen met het hanteren van deze methodiek. IPO en VNG hebben schriftelijk laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om een formeel advies uit te brengen.

Aan de basis van deze wijziging van wet- en regelgeving ligt – voor een belangrijk deel – een lijst van wijzigingsvoorstellen, ingediend vanuit het bevoegd gezag Wbb. Een werkgroep van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitvoeringsorganisatie Bodem+ (onderdeel van Rijkswaterstaat Leefomgeving), het bevoegd gezag Wbb en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven is bij de voorbereiding van het wetsvoorstel betrokken geweest.

II Artikelsgewijs

Artikel I

Wijziging Aanwijzingsbesluit Wkpb

Met de eerder genoemde wetswijziging zijn de regels voor het evaluatieverslag (van een uitgevoerde sanering) en het nazorgplan veranderd (artikel 39c en artikel 39d van de Wbb). Indien na de sanering alleen gebruiksbeperkingen nodig zijn en geen saneringsmaatregelen hoeven te worden genomen, is geen nazorgplan meer nodig. De gebruiksbeperkingen kunnen dan op grond van artikel 39c, eerste lid, onder f, van de Wbb worden opgenomen in het evaluatieverslag in plaats van in het nazorgplan. Het schrappen van dat extra beschikkingsmoment – zonder verlies aan materiële werking – is zeer welkom in de uitvoeringspraktijk.

Een beschikking als bedoeld in artikel 39c, tweede lid, van de Wbb is een beperkingenbesluit dat op grond van artikel 2, vierde lid, van de Wkpb moet worden ingeschreven, omdat deze beschikking (materieel) moet worden beschouwd als een besluit waarbij de publiekrechtelijke beperkingen die voortvloeien uit een besluit als bedoeld in artikel 29, eerste lid, juncto artikel 37, eerste lid, van de Wbb komen te vervallen.14

Gelet op het feit dat gebruiksbeperkingen eveneens uit het nazorgplan kunnen voortvloeien, dat als aangewezen categorie van beperkingenbesluiten is opgenomen in de bijlage behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wkpb, is ter verduidelijking ook artikel 39c, tweede lid, van de Wbb hierin opgenomen (met dien verstande dat het dan dus moet gaan om een evaluatieverslag waarin gebruiksbeperkingen zijn opgenomen). Artikel 2, vierde lid, van de Wkpb bevat weliswaar een regeling die deze situatie dekt bij wijze van vangnet, maar de aanpassing in dit besluit verduidelijkt (expliciet) dat een gebruiksbeperking in het evaluatieverslag kan worden ingeschreven als beperkingenbesluit.

Artikel II

Wijziging BONS

Dit betreft een technische wijziging. Het toepassen van baggerspecie wordt thans niet meer geregeld in het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen, doch in het Besluit bodemkwaliteit. Artikel 2, eerste lid, onder b, van BONG bevat ter zake een regeling. Bij het Besluit bodemkwaliteit (Stb. 2007, 469), is abusievelijk verzuimd artikel 2, eerste lid, onder c, te schrappen. De melding blijft dan ook gewoon bestaan, maar is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit. Overgangsrecht is in deze situatie dan ook niet noodzakelijk geacht.

Artikel III

Wijziging BUS
Onderdeel A (nieuw artikel 6a)

Met de eerder genoemde wetswijziging is de bekendmaking van een BUS-melding op grond van artikel 39b, derde lid, van de Wbb op wetsniveau geregeld: door verwijzing naar het zevende lid van artikel 28 van de Wbb is al op wetsniveau voorgeschreven dat de kennisgeving geschiedt in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen dan wel – en dat is nieuw – langs elektronische weg.

De eerste volzin van artikel 6a van het BUS is daarom overbodig geworden en komt dan ook niet terug in het gewijzigde artikel 6a.

In het derde lid van art. 39b van de Wbb (BUS) is wel blijven staan dat bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld omtrent de wijze en het tijdstip waarop de kennisgeving van de melding plaatsvindt en dat kan worden bepaald in welke gevallen een dergelijke kennisgeving achterwege kan worden gelaten. De tweede volzin van artikel 6a, zoals dat voorheen luiddde, berust op het ongewijzigde artikel 39b van de Wbb en is dan ook gehandhaafd, zij het in licht aangepaste formulering. Het overgebleven deel van artikel 6a behoefde redactionele aanpassing omdat het aanknoopte bij de inmiddels geschrapte eerste volzin.

Onderdeel B (wijziging artikel 14)

Met de eerder genoemde wetswijziging is een nieuw zevende lid ingevoegd in artikel 39b van de Wbb. Op grond van dit nieuwe lid kunnen bij algemene maatregel van bestuur categorieën BUS-saneringen worden aangewezen waarvoor het verslag niet de instemming van het bevoegd gezag behoeft. Met onderdeel B wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Het aanwijzen van de desbetreffende categorieën van BUS-saneringen zal geschieden in een ministeriële regeling. Dat maakt het mogelijk om de aanwijzing op eenvoudige wijze aan te passen. Zoals is aangegeven in de memorie van toelichting bij artikel 39b, zevende lid, van de eerdergenoemde wetswijziging, is het mijn voornemen om de categorie tijdelijk uitplaatsen (artikel 1.2, onder c, van de Regeling uniforme saneringen) daarvoor aan te wijzen.

Indien het verslag met betrekking tot een sanering geen instemming van het bevoegd gezag behoeft, moet nog wel worden voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4 en 13 van het BUS. Degene die saneert, dient nog steeds schriftelijk verslag aan het bevoegd gezag uit te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bijbehorende BUS-formulier, zoals voorgeschreven in de Regeling uniforme saneringen. Op grond van artikel 95 van de Wbb kan het bevoegd gezag zo nodig handhavend optreden in de vorm van bestuursdwang of last onder dwangsom.

Artikel IV

De wijzigingen in het Besluit verbond zijn toegelicht in paragraaf 2 van deze toelichting. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Artikel V

Wijziging Uitvoeringsbesluit Wkpb

De BUS-melding is in de eerder genoemde wetswijziging vervallen als beperkingenbesluit in artikel 1 van de Wkpb. Artikel 4, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wkpb is dienovereenkomstig aangepast. Een dergelijke melding hoeft niet langer te worden geregistreerd in de gemeentelijke beperkingenadministratie dan wel bij het Kadaster. In de toelichting op artikel II van de eerder genoemde wetswijziging is toegelicht waarom inschrijving voor dit besluit niet langer als zinvol werd beschouwd.

Artikel VI

Inwerkingtreding per 1 juli 2013 wordt nagestreefd. Omdat de wijzigingen in dit besluit uitsluitend juridisch-technisch van aard zijn, een reparatie betreffen ofwel in het gezamenlijke belang zijn van Rijk en decentrale overheden ter uitvoering van het genoemde convenant, wordt afwijking van de gebruikelijke termijn van drie maanden tussen publicatie en inwerkingtreding, genoemd in de Code Interbestuurlijke Verhoudingen, niet bezwaarlijk geacht. Ook het bedrijfsleven was door de wetswijziging al geruime tijd op de hoogte van dit besluit.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Bijlage Reikwijdte en toepassing van de onderzoeksplicht artikel 55ab Wet bodembescherming


X Noot
5

Beschikking op grond van artikel 37 van de Wbb waarin het bevoegd gezag oordeelt dat de aangetroffen verontreiniging ernstig is en sanering behoeft, waarbij sanering bovendien spoedeisend is vanwege humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s.

X Noot
6

Kamerstukken II 2011/12, 33 150, nr. 7.

X Noot
7

Digitaal te vinden via de website van Bodem+: http://www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus of www.bodemplus.nl .

X Noot
8

Het gaat om historische verontreiniging, van voor 1987. Daarom betreft het Hinderwetvergunningen.

X Noot
9

Dat rapport bevat nog een restcategorie «grote locaties» die niet is overgenomen in de bijlage omdat het niet mogelijk is gebleken om die categorie duidelijk te omschrijven in de bijlage bij dit besluit. Omdat het slechts een kleine categorie bedrijven betreft, wegen de bezwaren van rechtszekerheid daar niet tegen op. In deze gevallen kan het bevoegd gezag dus gewoon de bevelsbevoegdheid blijven toepassen en in dat kader beoordelen of in een specifieke locatie nader onderzoek nodig is.

X Noot
10

Kamerstukken II 2011/12, 33 150, nr. 3, p. 24.

X Noot
11

Memorie van toelichting, paragraaf 3 en 4. Kamerstukken II 2011/12, 33 150, nr. 3.

X Noot
12

Memorie van toelichting, paragraaf 4. Kamerstukken II 2011/12, 33 150, nr. 3.

X Noot
13

Memorie van toelichting, paragraaf 5. Kamerstukken II 2011/12, 33 150, nr. 3.

X Noot
14

Zie Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, Stb. 2007, 116, blz. 17.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.