Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2013, 104AMvB

Besluit van 13 maart 2013, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 oktober 2012, nr. WJZ / 12332006;

Gelet op artikel 10, eerste en tweede lid, tweede volzin, van de Drinkwaterwet, de artikelen 85, eerste lid, en 95d, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, de artikelen 45, tweede lid, en 64, eerste lid, van de Gaswet, de artikelen 27d, eerste lid, en 27l, eerste en derde lid, van de Loodsenwet, de artikelen 15, eerste en tweede lid, en 93a, eerste lid, van de Mededingingswet, artikel 65, tweede lid, van de Postwet 2009, de artikelen 3.3, negende lid, 3.12, eerste lid, 4.2, tiende lid, 4.4, eerste lid, 6.5, tweede en derde lid, 8.5, derde lid, 9.4, eerste lid, 10.3, 16.1, eerste, vierde en vijfde lid, 18.2 van de Telecommunicatiewet, artikel 3, tweede lid, onderdeel e, Wet controle op rechtspersonen, artikel 8.25f, negende lid, van de Wet luchtvaart en artikel 19, zevende en achtste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 oktober 2012, nr. W. W15.12.0402/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 7 maart 2013, nr. WJZ / 12350158;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit aanvraagprocedures nummers wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel d, komt te luiden:

d. Autoriteit Consument en Markt:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

B

In de artikelen 6, 8 en 9 wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL II

In de artikelen 2, 3 en 4 van het Besluit alternatieve verdeling nummers wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL III

Artikel 2, onderdeel h, van het Besluit controle op rechtspersonen komt te luiden:

h. Autoriteit Consument en Markt:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL IV

Het Besluit draadomroep- en kabelinrichtingen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel f, komt te luiden:

f. Autoriteit Consument en Markt:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

B

In de artikelen 2 en 13 wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL V

Het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel f, komt te luiden:

f. Autoriteit Consument en Markt:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;.

B

In artikel 6 wordt «raad» vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

C

In artikel 12 wordt «De raad» vervangen door: De Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL VI

Het Besluit interoperabiliteit wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3 wordt «Het college» vervangen door «De Autoriteit Consument en Markt» en wordt «hem» vervangen door: haar.

B

In artikel 4 wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL VII

Het Besluit kostenverhaal energie wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 2 en 4 wordt «raad van bestuur van de mededingingsautoriteit» telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt «in artikel 5a, vijfde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit» vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

C

Artikel 5, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, die worden gefactureerd door de Autoriteit Consument en Markt, worden door de Autoriteit geïnd en aan de Autoriteit betaald. De Autoriteit draagt deze bedragen af aan Onze Minister.

ARTIKEL VIII

Het Besluit kostenverhaal NMa wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 4 wordt «raad» telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

B

In artikel 6 wordt «NMa» vervangen door: Mededingingswet.

ARTIKEL IX

Het Besluit Liberaliseringsrichtlijn wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 2, 3, 4 en 5 wordt «raad van bestuur van de mededingingsautoriteit» telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

B

In de artikelen 2, derde en vierde lid, en 4, vierde en vijfde lid, wordt «zijn» telkens vervangen door: haar.

ARTIKEL X

Het Besluit markttoezicht registerloodsen wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 2.9, 2.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 en 4.23 wordt «raad van bestuur» telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

B

In artikel 2.11 wordt «hij» vervangen door: zij.

ARTIKEL XI

Het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3 wordt «Het college» vervangen door: De Autoriteit Consument en Markt en wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

B

In artikel 3 wordt «zijn» vervangen door: haar.

ARTIKEL XII

In onderdeel A1 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt «raad van bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit» telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XIII

In de artikelen 14, 16 en 17 van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XIV

In artikel 2.13 van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XV

Het Besluit vergoedingen Postwet wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder «Autoriteit Consument en Markt»: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

De vergoedingen die verschuldigd zijn ten behoeve van de kosten die verband houden met de taak van de Autoriteit Consument en Markt om toezicht te houden op de naleving van bepalingen van de Postwet 2009 worden eens per jaar in rekening gebracht.

C

In artikel 5 wordt «het college» vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XVI

Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c en 16 wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

B

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

2. In het derde lid wordt «Het college» vervangen door «De Autoriteit Consument en Markt» en «zijn mededeling» door: haar mededeling.

C

In artikel 16, derde lid, wordt «Het college» vervangen door: De Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XVII

In artikel 2 van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers wordt «raad van bestuur van de mededingingsautoriteit» vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XVIII

In artikel 2 van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers wordt «raad van bestuur van de mededingingsautoriteit» vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XVIX

In artikel 5a van het Besluit voorwaardelijke toegang wordt «Het college» vervangen door: De Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XX

In artikel 4 van het Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel wordt «raad van bestuur van de mededingingsautoriteit» vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XXI

Het Drinkwaterbesluit wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 vervalt de begripsomschrijving van «Nederlandse Mededingingsautoriteit» en wordt in de alfabetische rangorde de volgende begripsomschrijving ingevoegd:

Autoriteit Consument en Markt:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;.

B

In het opschrift van artikel 8a wordt «NMa» vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

C

In artikel 8a wordt «raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit» telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XXII

Het Postbesluit 2009 wordt gewijzigd als volgt:

A

In het opschrift van de paragrafen 5 en 6 wordt «college» vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

B

In de artikelen 12, 13 en 15 wordt «Het college» telkens vervangen door: De Autoriteit Consument en Markt.

C

In de artikelen 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 20 wordt «het college» telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL XXIII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 13 maart 2013

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de eenentwintigste maart 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Dit besluit strekt tot wijziging van algemene maatregelen van bestuur in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt («ACM», zie het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende voorstel van wet houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) (Kamerstukken 33 186). In de ACM zullen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA) samengaan.

Door de instelling van de ACM is het noodzakelijk om de algemene maatregelen van bestuur aan te passen aan de naam van de nieuwe toezichthouder.

2. Uitvoeringstoets

Een ontwerp van het onderhavige besluit is voorgelegd aan de NMa, OPTA en CA. Zij achten het besluit uitvoerbaar. Gezien het karakter van het besluit is een handhaafbaarheidstoets achterwege gebleven en zijn geen nadere opmerkingen gemaakt.

3. Regeldruk

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de regeldruk voor het bedrijfsleven en burgers.

4. Inwerkingtreding en Vaste verandermomenten

De inwerkingtreding van dit besluit vindt plaats op het tijdstip waarop de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking treedt, te weten met ingang van 1 april 2013. De inwerkingtreding van die wet geschiedt bij koninklijk besluit. In de toelichting bij dat inwerkingtredingsbesluit zal worden ingegaan op de toepassing van het beleid inzake de Vaste verandermomenten met betrekking tot de bekendmaking en inwerkingtreding van de wet en van dit besluit.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.