Besluit van 22 februari 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 december 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (Stb. 2011, 656) en het Besluit van 17 januari 2012 houdende wijziging van het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met invoering van de mogelijkheid tot het afleggen van staatsexamen in de algemene vakken van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2012, 32)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 februari 2012, nr. WJZ/358505 (10192), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de Wet van 8 december 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (Stb. 2011, 656) en artikel III van het Besluit van 17 januari 2012 houdende wijziging van het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met invoering van de mogelijkheid tot het afleggen van staatsexamen in de algemene vakken van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2012, 32);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Wet van 8 december 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (Stb. 2011, 656) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012, met uitzondering van de artikelen IVa en IVb, onderdelen B, onder 2, C en D, onder 2, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2015.

ARTIKEL II

Het Besluit van 17 januari 2012 houdende wijziging van het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met invoering van de mogelijkheid tot het afleggen van staatsexamen in de algemene vakken van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2012, 32) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012, met uitzondering van artikel II, onderdeel B, onder 2, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2015.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 22 februari 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de dertiende maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 8 december 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (Stb. 2011, 656) en het Besluit van 17 januari 2012 houdende wijziging van het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met invoering van de mogelijkheid tot het afleggen van staatsexamen in de algemene vakken van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2012, 32) treden in werking met ingang van 1 augustus 2012. Voor Caribisch Nederland wordt hierop een uitzondering gemaakt ten aanzien van de artikelen die zien op het tijdelijk ontnemen van de bevoegdheid tot het afnemen van examens in het voortgezet onderwijs indien de examenkwaliteit tekortschiet door te grote verschillen tussen de gemiddelde cijfers voor de schoolexamens en de centrale examens (zowel bij scholen voor voortgezet onderwijs als bij instellingen waaraan vavo wordt verzorgt). Deze onderdelen treden voor Caribisch Nederland pas 3 jaar later, met ingang van 1 augustus 2015, in werking.

De uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden treedt wel gelijktijdig in werking in Europees en in Caribisch Nederland, per 1 augustus 2012.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Naar boven